amino axit dạng lạ

T

triaiai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Một chất hc X có CTPT C5H16O3N2. Cho X vào dd KOH vừa đủ , sau pứ cô cạn dd thu được phần hơi có 1 chất hữu cơ đơn chức , bậc một Y và phần rắn chỉ chứa chất vô cơ.Khối lượng phân tử của Y là:
87
45
54
31
Bài 2: Cho 13,35 g hỗn hợp X gồm CH2NH2CH2COOH và CH3CHNH2COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch Y. Biết dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là
A. 100. B. 150. C. 200. D. 250.
Bài 3:Khi cho 11,95 gam hỗn hợp alanin và glyxin tác dụng với 80 ml dung dịch HCl 0,1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 14,87. B. 10,42.
C. 7,37. D. 13,12.
 
H

hocmai.hoahoc

Hướng dẫn
Bài 1:
C5H16O3N2???
Bài 2:
nX= 0,15 mol
nHCl = nX + nNaOH => nNaOH = 0,25-0,15 = 0.1 => V = 100ml
Bài 3:
m= mhh + mHCl
 
Top Bottom