ai giải giúp mình phần này với .thánk kiu hình học không gian phần pt mặt phẳng

L

linkinpark_lp

trong không giân cho hệ trục tọa đọ Oxyz cho mặt phẳng (P) x+y+z+3=0
,đường thẳng d (x+1)/1=(y-2)/-2=z/1
và các điểm A(3;1;1), B(7;3;9) ,C(2;2;2).viết ptmp (Q) chứa (d)vá song song với (P)

Bài này bạn làm bình thường thôi:
Nhận thấy đường thẳng (d) đi qua điểm M(-1;2;0), vì mặt phẳng (Q) song song với mặt phẳng (P) nên ta có véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) cũng đồng thời là véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng (Q). Mặt phẳng (Q) đi qua điểm M và đã biết véc tơ pháp tuyến thì ta sẽ viết được phương trình mặt phẳng.
 
Top Bottom