3 bài về axit cacbonxyl khá phức tạp

K

kuhoc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1)Chia hỗn hợp X gồm 2 axit hữu cơ đơn chức, mạch hở, là đồng đẳng kế tiếp thành 3 phàn bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Phần 2 đốt cháy hoàn toàn X thu được 6,272 lít CO2 (đktc). Phần 3 tác dụng vừa đủ với etylen glycol thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức khác. Giá trị của m là
A. 9,82. B. 8,47. C. 8,42. D. 9,32
2) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu là đồng đẳng kế tiếp thu được 8,8 gam CO2 và 6,3 gam H2O. Cũng lượng hỗn hợp trên, nếu cho tác dụng hết với axit oxalic thì thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức khác. Giá trị của m là
A. 19,10. B. 9,55. C. 12,10. D. 6,05.
3) Chia hỗn hợp X gồm 2 axit hữu cơ đươn chức, mạch hở, là đồng đẳng kế tiếp thành 3 phần bằng nhau. P1 tác dụng vơi dung dich NaHCO3 dư thu được 2,24l CO2 đktc. p2 đốt cháy hoàn toàn thu được 6.272 l CO2 đktc. p3 tác dụng vừa đủ với etylen glycol thu được m gam hỗn hợp este không chứa nhóm chức khác. giá trị của m là:
a 9.82 b 8.47 c. 8.42 d 9.32

nhờ các bạn, cac thầy cô giúp em với
 
P

phamthimai146

1)Chia hỗn hợp X gồm 2 axit hữu cơ đơn chức, mạch hở, là đồng đẳng kế tiếp thành 3 phàn bằng nhau. Phần 1 tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Phần 2 đốt cháy hoàn toàn X thu được 6,272 lít CO2 (đktc). Phần 3 tác dụng vừa đủ với etylen glycol thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức khác. Giá trị của m là
A. 9,82. B. 8,47. C. 8,42. D. 9,32

Gọi a là mol axit R-COOH ( hay CxHyO2) trong mỗi phần
Phần 1: mol hh = mol nhóm chức -COOH = mol CO2 ==> a = 0,1
Phần 2: mol CO2 = na = 0,28 ==> n = 2,8 ==> $C_{1,8}H_{4,6}-COOH$ có R = 26,2
Phần 3: 2 R-COOH + HO-C2H4-OH ----> R-COO-C2H4-OOC-R + 2 H2O
-------------0,1--------------------------------------0,05
Phân tử lượng este = 2R + 116 = 168,4 ==> m = 168,4*0,05 = 8,42 ===> câu C
 
N

nguyenvancuong1225@gmail.com

2) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu là đồng đẳng kế tiếp thu được 8,8 gam CO2 và 6,3 gam H2O. Cũng lượng hỗn hợp trên, nếu cho tác dụng hết với axit oxalic thì thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức khác. Giá trị của m là

A. 19,10.
B. 9,55.
C. 12,10.
D. 6,05

$n_{CO_2}=0,2mol$ $n_{H_2O}=0,35mol$
--> Ancol no, mạch hở --> $\bar{n}=\dfrac{4}{3}$
Số mol ancol: 0,15mol
Hai ancol là $CH_3OH$ và $C_2H_5OH$: $\bar{R}=\dfrac{59}{3}$ (I)

Hoặc $CH_3OH$ và $C_2H_4(OH)_2$ (II)

(I): 3 este là: $(COOCH_3)_2$ $(COOC_2H_5)_2$ $CH_3-OOC-COO-C_2H_5$
--> m=$\dfrac{59}{3}.0,15+0,15.44=9,55g$

(II): Tạo ra được 2 este không chứa nhóm chức khác
 
P

phamthimai146

2) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 2 rượu là đồng đẳng kế tiếp thu được 8,8 gam CO2 và 6,3 gam H2O. Cũng lượng hỗn hợp trên, nếu cho tác dụng hết với axit oxalic thì thu được m gam hỗn hợp 3 este không chứa nhóm chức khác. Giá trị của m là

A. 19,10.
B. 9,55.
C. 12,10.
D. 6,05

$n_{CO_2}=0,2mol$ $n_{H_2O}=0,35mol$
--> Ancol no, mạch hở --> $\bar{n}=\dfrac{4}{3}$
Số mol ancol: 0,15mol
Hai ancol là $CH_3OH$ và $C_2H_5OH$: $\bar{R}=\dfrac{59}{3}$ (I)

Hoặc $CH_3OH$ và $C_2H_4(OH)_2$ (II)

(I): 3 este là: $(COOCH_3)_2$ $(COOC_2H_5)_2$ $CH_3-OOC-COO-C_2H_5$
--> m=$\dfrac{59}{3}.0,15+0,15.44=9,55g$

(II): Tạo ra được 2 este không chứa nhóm chức khác


Cặp II không được, vì 2 rượu cùng đồng đẳng đơn no
 
A

anhsangvabongtoi

Cặp II không được, vì 2 rượu cùng đồng đẳng đơn no
-vì số nguyên tử C là 1,333--->có 1 rượu có 1 cacbon-->chỉ có thể là đơn chất, vì đa chất thì chuyển thành andehit rồi-->2 ancol no, đơn chất
 
Top Bottom