2 bài anken cần giúp đỡ

T

tettrungthu17896

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bàì 1 Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon A và B (B có số cacbon lớn hơn A, A và B đều phản ứng với dung dịch Br2). 8,96 lít hỗn hợp X tác dụng hết với nước brom cần tối thiểu 64g brom. Mặt khác, đem đốt 8,96 lít hỗn hợp X tổng số CO2 thu được là 48,4g. Hiệu số hơi nước sinh ra của B so với A là 12,6g.
Xác định công thức phân tử của A, B.

Bài 2:hỗn hợp X gồm 1 ankan và một anken có số mol bằng nhau dX/H2=18.Và 6,72 lít X cho vào 100 gam dd Br2 16% phản ứng xong đựơc hỗn hợp Y có dY/H2=20.Tìm A,B
 
N

nothing_td49

bai 2

số mol hh : 2a = 0,3 ==> a = 0,15
Ankan [FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]n[/FONT][FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Math]n[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT]a0,15 mol và anken [FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]m[/FONT][FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Math]m[/FONT]a0,15 mol
khối lượng hh X = 0,15(14n + 2) + 0,15*14m = 2*18*0,3 = 10,8 ==> n + m = 5 (1)
số mol Brom = 100*0,16/160 = 0,1
Y gồm [FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]n[/FONT][FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Math]n[/FONT][FONT=MathJax_Main]+[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT] 0,15 mol và anken [FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Math]m[/FONT][FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Math]m[/FONT] 0,05 mol
khối lượng hh Y = 0,15(14n + 2) + 0,05*14m = 2*20*0,2 = 8 ==> 3n + m = 11 (2)
(1), (2) ==> n = 3 và m = 2 ==> A là [FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Main]3[/FONT][FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Main]8[/FONT] và B là [FONT=MathJax_Math]C[/FONT][FONT=MathJax_Main]2[/FONT][FONT=MathJax_Math]H[/FONT][FONT=MathJax_Main]4[/FONT]
 
L

lovelybones311

Bàì 1 Hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon A và B (B có số cacbon lớn hơn A, A và B đều phản ứng với dung dịch Br2). 8,96 lít hỗn hợp X tác dụng hết với nước brom cần tối thiểu 64g brom. Mặt khác, đem đốt 8,96 lít hỗn hợp X tổng số CO2 thu được là 48,4g. Hiệu số hơi nước sinh ra của B so với A là 12,6g.
Xác định công thức phân tử của A, B.


n X= 0,4 mol
$n Br_2 =0,4 mol$
=> $n Br_2 / n X =1 mol$
=> X gồm các Hidrocacbon thuộc loại CnH2n ( n \geq 2 )
Gọi CTTB là $C_{\overline{n}}H_{2\overline{n}}$

$C_{\overline{n}}H_{2\overline{n}} + \dfrac{3\overline{n}}{2}O_2 -> n CO_2 + n H_2O$
0,4...........................................................$0,4\overline{n}$
=> $\overline{n}=2,75$
=> A : $C_2H_4$
Gọi n C2H4 = a mol ; n B = b mol =>a+b=0,4
2a+bn =1,1= n CO2
-2a+bn=12,6:18 =0,7 mol
=>$C_3H_6$
 
N

nothing_td49

bai 1

Vì số mol hiđrôcacbon= số mol dd Br2 nên H.C là anken
Ta có n(CnH2n)=0.4 ; n(CO2)=1.1 => n trung bình la 2.75=> H.C thứ nhất là C2H4
Đặt n(C2H4)=x; n(CaH2a)=y
Giải hệ: x+y=0.4
2x+ay=1.1 (bảo toan C)
18*ay-18*2x=12.6( bảo toàn H và theo dữ kiện của bài)
Giải ra ta được x=0.1; y=0.3; ay=0.9 => a=3=> H.C thứ hai là C3H6
:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
 
Top Bottom