1 số câu trong bài tập thầy sơn

H

hocmai.hoahoc

Câu 18: Dãy các chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch H2SO4, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH ?
A. Pb(OH)2, ZnO, Fe2O3. B. Al(OH)3, Al2O3, Na2CO3.
C. ZnO, NH4HCO3, Al(OH)3. D. Zn(OH)2, NaHCO3, CuCl2.
Các chất vừa phản ứng với dung dịch H2SO4, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH : ZnO, NH4HCO3, Al(OH)3.
Câu 21: Có các dung dịch muối đựng trong các lọ riêng biệt bị mất nhãn là: Al(NO3)3, (NH4)2SO4, NaNO3, NH4NO3, MgCl2, FeCl2. Chỉ được sử dụng một dung dịch chứa một chất tan nào sau đây để nhận biết các dung dịch muối ?
A. NaOH. B. Ba(OH)2. C. HCl. D. Quỳ tím.
Dùng Ba(OH)2 : Cho vào từng lọ quan sát
Chất làm kết tủa trắng, sau đó kết tủa lại tan là Al(NO3)3
Chất có kết tủa trắng, có khí mùi khai thoát ra là (NH4)2SO4
Chât chỉ có khí mùi khai thoát ra là NH4NO3
Chất chỉ có kết tủa trắng là MgCl2
Chất có kết tủa trắng xanh là FeCl2 (FeCl2 có màu xanh nhạt)
Chất còn lại là không có hiện tượng là NaNO3
Câu 25: Ba dung dịch axit sau có cùng nồng độ mol: HCl, H2SO4, CH3COOH. Giá trị pH của chúng tăng theo thứ tự là
A. HCl, H2SO4, CH3COOH. B. CH3COOH, HCl, H2SO4.
C. H2SO4, HCl, CH3COOH. D. HCl, CH3COOH, H2SO4.
Sắp xếp Giá trị pH của chúng tăng theo thứ tự là H2SO4, HCl, CH3COOH.
pH càng cao tính axit càng giảm
Ở cùng nồng độ nH+ ( H2SO4) > nH+ ( HCl) => pH ( H2SO4) < pH ( HCl)
 
Top Bottom