trung điểm

 1. SamNguyenxnnh

  Toán 8 Tam giác ABC cân tại A. M,N,K lần lượt là trung điểm AB, AC, BC

  Tam giác ABC cân tại A. M,N,K lần lượt là trung điểm AB, AC, BC. AMKN là hình gì? tại sao?
 2. SamNguyenxnnh

  Toán 8 Đối xứng tâm

  Cho tam giác ABC. GỌI M,N lần lượt là trung điểm của AC, BC. Lấy H đối xứng với M qua N a) Chứng minh AHCN là hình bình hành b) Chứng minh AHNB là hình bình hành
 3. SamNguyenxnnh

  Toán 8 Chứng minh hình bình hành

  Cho hình bình hành MNPQ. Gọi K, H lần lượt là trung điểm MQ, NP. a) Chứng minh KNHQ là hình bình hành b) Gọi O là trung điểm NQ. Chứng minh K,O,H thẳng hàng
 4. SamNguyenxnnh

  Toán 8 Hình bình hành

  Cho hình bình hành ABCD. E, F lần lượt là trung điểm AB, CD, Cm EBFD là hình bình hành
 5. SamNguyenxnnh

  Toán Cm A là trung điểm DE

  Cho Tam giác ABC. M, N là trung điểm của AC và AB. Trên tia đối của tia MB lấy D sao cho MD=MB. Trên tia đối của NC, lấy E sao cho NE=NC. CM: a/ tam giác AMD = tam giác CMB b/ AD//BC c/ A là trung điểm DE
 6. B

  Hình học 12 phần thể tích

  Ai giải giúp mình với Cho khối chóp SABCD đáy là hbh. Gọi B',D' lần lượt là trung điểm SB,SD. Mặt phẳng (AB'D') cắt SC tại C'. Gọi V1, V2 là thể tích của khối chóp S.AB;C; và S.ABCD. Tìm V1/V2
 7. La Nhã

  Toán [lớp 10] các dạng bài tập về vécto

  bài 1: cho tam giác MNK. gọi E là trung điểm của NK , gọi A, B là 2 điểm nằm trên cạnh NK sao cho E cũng là trung điểm của AB. Chứng minh rằng : \underset{MN}{\rightarrow}+ \underset{MK}{\rightarrow}= \underset{MA}{\rightarrow} +\underset{MB}{\rightarrow}
Top Bottom