hcl tác dụng với kim loại

  1. T

    Hóa 10 tính oxi hóa khử của axit hcl

    cho 12 gam hỗn hợp x gồm al và fe vào 100ml dung dịch hcl 2m đến phản ứng hoàn toàn thu được khí h2 và 7 gam chất rắn chưa tan, thể tích dung dịch hcl 2m tối thiểu cần dùng để hòa tan hết 12 gam hỗn hợp x là
  2. H

    Bài toán HCl tác dụng với kim loại

    Cho 20.4 g hỗn hợp X gồm Fe, Zn, Al tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 10.08 lit H2 (dktc) Mặt khác cho 0.2 mol X tác dụng vừa đủ với 6.16 lit Cl2 (dktc).Tính khối lượng mỗi kim loại Giups mình với, mình đang cần gấp
Top Bottom