Recent Content by minhhoang_vip

 1. minhhoang_vip

  Toán 9 Rút gọn biểu thức

  phần giải rút gọn biểu thức đây nhé
 2. minhhoang_vip

  English THPT Chia động từ

  1. have arrived 2. have sent 3. have never been 4. haven't explored 5. have already seen 6. have got
 3. minhhoang_vip

  Toán 11 Giới hạn của hàm số

  \lim_{x \rightarrow -3}{\dfrac{2x^2-4x-30}{9-x^2}} \\ \\ = \lim_{x \rightarrow -3}{\dfrac{2(x+3)(x-5)}{(3-x)(3+x)}} \\ \\ = \lim_{x \rightarrow -3}{\dfrac{2(x+3)(x-5)}{(-1)(x-3)(3+x)}} \\ \\ = \lim_{x \rightarrow -3}{\dfrac{-2(x-5)}{(x-3)}} \\ =\dfrac{-8}{3}
 4. minhhoang_vip

  Toán 10 Hàm số

  a) Xét phương trình hoành độ giao điểm (P) và (d): x^2=2x+b \Leftrightarrow x^2-2x-b=0 \ (a) \Delta ' = (-1)^2-1.(-b)=1+b (d) tiếp xúc với (P) \Leftrightarrow (a) \ có nghiệm kép \Leftrightarrow \Delta ' = 0 \Leftrightarrow 1+b = 0 \\ \Leftrightarrow b=-1
 5. minhhoang_vip

  Toán 11 Tổ hợp - Xác suất

  Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm \Rightarrow để đạt được 5 điểm, thí sinh đó phải trả lời đúng \dfrac{5}{0,2}=25 (câu) Có C^{25}_{50}cách trả lời đúng 25 trong 50 câu, 25 câu còn lại đương nhiên trả lời sai.
 6. minhhoang_vip

  Toán 6 Thực hiện phép tính và Tìm số nguyên

  Bài 1 : a) –38 + 52 + (–70) + (–162) + 148 \\ = [-38+(-162)]+(52+148)+(-70) \\ = -200+200-70=-70 c) (161 – 143) – (187 – 639) + (–200) \\ =161-143-187+639-200 \\ =(161+639)-143-187-200 \\ = (161+639)- (143+187)-200 \\ =800-330-200 \\ =800-200-330 \\ =600 - 330 = 270 Bài 2 : a) x – 1 = –5...
 7. minhhoang_vip

  Toán 12 d1 cắt d2 hay d1//d2 hay di1 trùng d2 , di chéo d2

  + (d_1) qua M_1(5;-1;4), có vector chỉ phương \overrightarrow{u_1}=(-1;3;-1) (d_2) qua M_2(9;2;-3), có vector chỉ phương \overrightarrow{u_2}=(2;-1;1) + \overrightarrow{M_1M_2}=(4;3;-7), \left[ \overrightarrow{u_1} ; \overrightarrow{u_2} \right]= \left ( \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 1...
 8. minhhoang_vip

  English THCS Gerund and infinitives.

  6. Complete the passage.... Last night, I decided to go to Sally's birthday party. I was really nervous. I usually avoid going to parties because I have trouble remembering people's name. Well, last night things were different. Before the party, I read a book about improving your memory. I...
 9. minhhoang_vip

  English THCS Gerund and infinitives.

  1. to do 2. sing 3. to swim 4. live 5. to go, rain 6. say, understand 7. to see 8. repeat 9. use 10. ask, use 11. to get, start 12. remember 13. to do 14. to go, wait 15. leave 16. to be 17. wish, to make 18. want, know 19. remember, look 20. to learn, know 21. to be 22. not to feed 23. see 24...
 10. minhhoang_vip

  English THPT Define the type of the conditional sentence.

  1. Had I known she was the examiner, I wouldn’t have made a silly joke. -> III type 2. Paul will ruin his shirt if he climbs that tree. -> I type 3. If she had passed her driving test, she would have bought a car. -> III type 4. If you had run faster, you could have caught the bus. -> III type...
 11. minhhoang_vip

  English THPT Chọn đáp án đúng

  1. Were Mr. Johnson here, I ... to him. a) spoke b) should speak c) shall speak (2nd conditional) 2. But for your advice I ... to solve my problems. a) am not able b) will not be able c) wouldn’t have been able (3rd conditional) 3. If I ... someone trying to break...
 12. minhhoang_vip

  Hóa 8 Tìm CTHH biết tỉ lệ khối lượng nguyên tố

  Đặt hợp chất ban đầu là X, công thức tổng quát của hợp chất ban đầu: K_xN_yO_z (x,y,z nguyên dương) n_{O_2 \ (dktc)} = \dfrac{70,7}{22,4} = \dfrac{101}{32} \ (mol) M_{O_2} = \dfrac{101}{32}.32=101 \ (g/mol) = M_X Ta có: \dfrac{39x}{15,4} = \dfrac{14y}{5,6} = \dfrac{16z}{19,2} = \dfrac{101}{100}...
 13. minhhoang_vip

  Hóa 12 ESTE -LiPiT

  b) C_3H_4O_2: + Acid: CH_2=CH-COOH + Ester: HCOO-CH=CH_2 C_4H_6O_2: + Acid: CH_2=CH-CH_2-COOH, CH_3-CH=CH-COOH (tính cả đồng phân cis, trans), CH_2=C(CH_3)-COOH. + Ester: HCOOCH=CH-CH_3 (tính cả đồng phân cis, trans), HCOO-CH_2-CH=CH_2, HCOOC(CH_3)=CH_2. CH_3COOCH=CH_2 CH_2=CH-COOCH_3
 14. minhhoang_vip

  Hóa 12 ESTE -LiPiT

  Đề là viết công thức phân tử hay công thức cấu tạo vậy bạn? Và đề có nói rõ là viết tất cả đồng phân thuộc loại cụ thể gì (acid, alcohol, ester...) không?
 15. minhhoang_vip

  Toán 11 tổ hợp xác suất

  + Trường hợp 1: 1 tổ trưởng nam, 1 tổ phó nam, 1 nữ: chọn 1 tổ trưởng nam: C^1_{15} (cách) chọn 1 tổ phó nam: C^1_{14} (cách) chọn 1 nữ: C^1_5 (cách) do đó 2 người còn lại trong nhóm là nam, có: C^2_{13} (cách) \Rightarrow có C^1_{15}. C^1_{14}. C^1_5 . C^2_{13} = 81 \ 900 (cách) + Trường hợp...
Top Bottom