Recent Content by Master Kaeton

 1. M

  English THPT Relative Clause

  The problem ____ has been discussed in class. A. that are very interested in C. which we are very interested B. which we are very interested in D. are very interested Mọi người chọn giúp em đáp án của câu này và giải thích đúng sai từng câu với ạ. Em...
 2. M

  English THPT Relative Clause

  Jack has three brother, all of whom are married. Tại sao chỗ in đậm trên là whom mà không phải là them ạ? Em cảm ơn mọi người nhìu :Tuzki33
 3. M

  English THPT Sentences Transformation

  1. Tania will probably turn down the job in London =>Tania is not likely ... -> Tania is not likely to receive the job in London. 2. The teacher has no objections if the children use dictionaries during their tests->The teacher does not -> The teacher does not prevent/prohibit/forbid the...
 4. M

  Môn học khác Cách học

  Mọi người đã bao giờ đặt mục tiêu xong không thực hiện/ không thực hiện hết chưa ạ.-. Em bị như vậy từ năm lớp 8 đến h là lớp 10 mà vẫn chưa giải quyết đc.-. Thêm cả việc cứ hễ có buổi nghỉ (đặc biệt là buổi chiều) là em không học được mấy, toàn chơi.-. Mọi người có thể cho em một số cách giải...
 5. M

  English THPT So sánh giữa độ khó của Ielts và đề thi HSG

  Như tiêu đề, mọi người có thể so sánh độ khó giữa ielts và đề hsg tiếng anh giúp em được không ạ? Em cảm ơn mọi người nhiều<3
 6. M

  English THPT Mệnh đề quan hệ

  I live in a dormitory____ residents come from many countries. A. where B. which C. in where D. whose Em đc cho đáp án là whose nhưng em vẫn thắc mắc tại sao không dùng được where trong trường hợp này ạ? Mong mọi người giúp giải đáp thắc mắc của em. Em cảm ơn mọi người nhiều<3
 7. M

  English THPT Trắc nghiệm Anh

  1(tn). Câu này take sai chỗ nào ạ? 1.(tl) song on a cd,album ... là cấu trúc hay có liên quan gì về nghĩa ạ? Em cảm ơn nhiều<3
 8. M

  English THPT Trắc nghiệm Anh

  Mình có thắc mắc một số câu này, mọi người có thể chọn và giải đáp giúp tại sao lại chọn đáp án đó thay vì những đáp án khác được không ạ:) Mình cảm ơn nhiều:MIM16 1. My wife is going on her business next week so I have to ___ most of the chores around the house. A. distribute B...
 9. M

  English THPT Chuyên mục giải thích đáp án:)

  A. Trắc nghiệm 15. I don't go swimming very much _________. A. nowadays B. recently C. now and again D. in those days 22. "I have thought of a way to do all the household chores in a short time!" -"_____" A. Best wishes B. My dear...
 10. M

  Toán 10 Dấu tam thức bậc 2- bất phương trình bậc 2

  m≤ 1 í ạ :) Chuyển vế -m-3 sang thì đổi dấu í ạ:)
 11. M

  Toán 10 Dấu tam thức bậc 2- bất phương trình bậc 2

  Chị ơi hình như dòng cuối là m đúng không ạ?
 12. M

  Toán 10 Dấu tam thức bậc 2- bất phương trình bậc 2

  Cho bất phương trình x^2 -2(m+3)x +m^2 +6m ≤0 . Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để bất phương trình có nghiệm đúng với mọi x thuộc [1;2]. Số phần tử của S là? Mọi người giúp mình bài trên và nếu có thể thì chia sẻ giúp mình cách giải quuyeets mấy bài liên quan đến tam thức...
 13. M

  English THPT Subject-Verb Agreement

  72. A series of lectures .... being presented at the Central Hall this week. a. are b. will be c. has become d. is Thầy mình chữa là b.will be nhưng tại sao tại chọn will be being.. mà không chọn is being....? 4. The offices closes this weekend. Mình tra từ điển thì close có cả...
 14. M

  English THPT Choose the best answers to complete the dialouges

  1. A: It's your studies that you should concentrate on. B: ___ A. Yes, I should continue with my homework. B. Could you help me to study? C.I know what you mean D. I don't think my studies are not important. Thầy mình chữa trên lớp là...
 15. M

  English THPT Phân biệt từ gần nghĩa

  Familiy values are traditional values that are passed on from generation to generation within the family that address the family roles, family structure, function, attitude, and ideas. These traditional values are like unwritten codes that guide the actions of individuals. The word "codes" in...
Top Bottom