Sử 11 Ý nghĩa sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam 1930

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
18
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sự kiện đã đưa giải cấp vô sản Việt Nam từ vị trí là một lực lượng trong phong trào yêu nước lên địa vị nắm lấy vai trò lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam là sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam, là sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới. Phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam trong mấy thập kỷ đầu của thế kỉ XX đã liên tục phát triển làm xuất hiện các tổ chức hội và đảng chính trị khác nhau, với khuynh hướng cách mạng vô sản và tư tưởng dân chủ tư sản. Khuynh hướng cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc có sự lôi cuốn phong trào dân tộc dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối của nước.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt tiếp theo trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoàng về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Từ đây, giai cấp vô sản Việt Nam nắm quyền tuyệt đối lãnh đạo cách mạng Việt Nam thông qua đội tuyên phong là Đảng Cộng sản. Đảng ra đời đã đề ra đường lối cách mạng khoa học, sáng tạo đó là phương pháp cách mạng bao lực của quần chúng theo quan điểm của Mác – Lê nin. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cách mạng Việt Nam đã trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, mỗi bước đi của cách mạng Việt Nam đều nhận được sự ủng hộ của cách mạng thế giới và ngược lại, thắng lợi của cách mạng Việt cũng đóng góp vào thắng lợi của cách mạng thế giới.
 

Huỳnh Thị Bích Tuyền

Cựu Mod Sử
Thành viên
10 Tháng tám 2021
1,501
1
1,435
231
18
Cà Mau
Trường THPT Thới Bình
Sự kiện đã đưa giải cấp vô sản Việt Nam từ vị trí là một lực lượng trong phong trào yêu nước lên địa vị nắm lấy vai trò lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam là sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam, là sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời đại mới. Phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam trong mấy thập kỷ đầu của thế kỉ XX đã liên tục phát triển làm xuất hiện các tổ chức hội và đảng chính trị khác nhau, với khuynh hướng cách mạng vô sản và tư tưởng dân chủ tư sản. Khuynh hướng cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc có sự lôi cuốn phong trào dân tộc dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối của nước.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt tiếp theo trong lịch sử dân tộc Việt Nam.
- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kì khủng hoàng về đường lối và giai cấp lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Từ đây, giai cấp vô sản Việt Nam nắm quyền tuyệt đối lãnh đạo cách mạng Việt Nam thông qua đội tuyên phong là Đảng Cộng sản. Đảng ra đời đã đề ra đường lối cách mạng khoa học, sáng tạo đó là phương pháp cách mạng bao lực của quần chúng theo quan điểm của Mác – Lê nin. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cách mạng Việt Nam đã trở thành bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới, mỗi bước đi của cách mạng Việt Nam đều nhận được sự ủng hộ của cách mạng thế giới và ngược lại, thắng lợi của cách mạng Việt cũng đóng góp vào thắng lợi của cách mạng thế giới.
Câu 1 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:
A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước.
B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân.
C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.
D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến.
Câu 2: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua
B. Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)
C. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)
D. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)
@Lê Nguyễn Nhật Kim , @Vũ Khuê, @Xuân Hải Trần , @Vinhtrong2601
 

Lê Nguyễn Nhật Kim

Học sinh mới
Thành viên
6 Tháng mười 2021
34
76
16
16
TP Hồ Chí Minh
Câu 1 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:
A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước.
B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân.
C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.
D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến.
Câu 2: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua
B. Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)
C. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)
D. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)
 

iwasyourfriend

Học sinh gương mẫu
Thành viên
2 Tháng mười 2021
787
2,748
301
...
Long An
Câu 1 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:
A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước.
B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân.
C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.
D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến.
Câu 2: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua
B. Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)
C. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)
D. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)
 

Nguyễn Hoàng Vân Anh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
20 Tháng tám 2021
726
2,730
276
16
Long An
Trường THCS Đông Thành
Câu 1 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:
A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước.
B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân.
C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.
D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến.
Câu 2: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua
B. Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)
C. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)
D. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)
 

Vinhtrong2601

Học sinh gương mẫu
Thành viên
4 Tháng bảy 2021
1,211
5,487
491
17
Long An
Trường THCS Thị Trấn Đông Thành
Câu 1 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:
A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước.
B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân.
C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.
D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến.
Câu 2: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua
B. Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)
C. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)
D. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)
 

Xuân Hải Trần

Học sinh gương mẫu
Thành viên
9 Tháng bảy 2021
1,235
5,409
491
Hà Nội
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry!!
Câu 1 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:
A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước.
B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân.
C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.
D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến.
Câu 2: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua
B. Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)
C. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)
D. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)
 

Normal_person

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng năm 2021
212
896
96
14
Ninh Bình
THCS Gia Lạc
Câu 1 : Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:
A. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước.
B. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân.
C. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân.
D. Chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến.
Câu 2: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?
A. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua
B. Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)
C. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)
D. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)
 
Top Bottom