Sử Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa 8/1945

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,799
13,150
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh

HCMUT K21

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
278
195
119
Bà Rịa - Vũng Tàu
THPT Nguyễn Huệ
1. Nguyên nhân thắng lợi
* Khách quan:
– Hồng quân Liên Xô và quân Đồng Minh đánh bại chủ nghĩa phát xít mà trực tiếp là phát xít Nhật đã tạo ra một thời cơ thuận lợi để nhân dân ta đứng lên giành chính quyền.
* Chủ quan:
– Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc. Vì vậy, khi Đảng đứng ra kêu gọi và lãnh đạo kháng chiến chống giặc thì mọi người đã hăng hái hưởng ứng, tạo nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù.
– Do sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Bác Hồ: Động viên, giác ngộ và tổ chức được các tầng lớp nhân dân đoàn kết dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng trong một mặt trận dân tộc thống nhất.
– Kết hợp tài tình giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, tiến lên Tổng khởi nghĩa.
– Nắm bắt thời cơ kịp thời, từ đó đưa ra được những chỉ đạo chiến lược đúng đắn.
3.2. Ý nghĩa lịch sử.
* Đối với dân tộc.
– Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Nó đã đập tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật và lật nhào chế độ phong kiến.
– Đưa nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm chủ nước nhà, Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền.
– Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
* Đối với quốc tế
– Là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của dân tộc nhược tiểu trên con đường đấu tranh tự giải phóng mình khỏi ách đế quốc – thực dân.
– Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới.
nguồn soanbaionline
 

KúnEllie

Học sinh
Thành viên
19 Tháng năm 2017
139
54
36
21
Thái Bình
thpt lê quý đôn
Nguyên nhân thắng lợi
a. Nguyên nhân khách quan:
Chiến thắng của đồng minh trong chiến tranh chống phát xít, nhất là chiến thắng đức và Nhật của Liên Xô, đã cổ vũ tinh thần, niềm tin cho nhân dân ta trong đấu tranh giải phóng dân tộc, tạo thời cơđể nhân dân ta đứng lên Tổng khởi nghĩa.
b. Nguyên nhân chủ quan:
- Dân tộc ta có truyền thống yêu nước nồng nàn, khi đảng Cộng sản đông Dương, Việt Minh phất cao cờ cứu nước thì toàn dân nhất tề đứng lên cứu nước, cứu nhà.

- Đảng đã đề ra đường lối chiến lược, chỉ đạo chiến lược và sách lược đúng đắn trên cơ sở lý luận Mác – Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam.
- Đảng có quá trình chuẩn bịsuốt 15 năm, qua các phong trào cách mạng 1930 – 1931, 1936 – 1939 và thoái trào cách mạng 1932 – 1935, đã rút những bài học kinh nghiệm thành công và thất bại, nhất là quá trình xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang, căn cứ địa trong thời kỳ vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1945.
- Toàn đảng, toàn dân nhất trí, quyết tâm giành độc lập tự do, linh họat, sáng tạo chỉ đạo khởi nghĩa, chớp thời cơ phát động quần chúng nổi dậy giành chính quyền.
Ý nghĩa lịch sử
a. Đối với dân tộc Việt Nam :
- Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta, phá tan xiềng xích nô lệ của Pháp – Nhật, lật nhào ngai vàng phong kiến, lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
- Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở đầukỷ nguyên mới độc lập, tự do; nhân dân lao động nắm chính quyền, làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh dân tộc; kỷ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng xã hội.
b. Đối với thế giới :
- Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Cổ vũ mạnh mẽ các dân tộc thuộc địa đấu tranh tự giải phóng, có ảnh hưởng to lớn đến Miên và Lào.
 
  • Like
Reactions: Hoàng Anh Minh

Hoàng Anh Minh

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng bảy 2014
300
164
141
Đắk Nông
xin lôi do mình trả lời muộn:
1) ý nghĩa lịch sử
a) trong nước
_ đập tan ách thống trị hơn 80 năm của thực dân Phap và phát xít Nhật
_ lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng ngàn năm
_ mở ra kỉ nguyên mới độc lập tự do của dân chủ
b) quốc tế
_ Đây là thắng lợi đầu tiên của một dân tộc nhược tiểu tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân
_Là nguồn cổ vũ lớn lao đối với phong trao giải phóng dân tộc trên thế giới
2) nguyên nhân thắng lợi
_ Dân tộc ta có truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất chống giặc ngoại xâm
_ khối đoàn kết dân tộc được tạo dựng
_ có sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối cách mạng đúng đắn
_ Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,207
12,660
991
20
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
1. Ý nghĩa lịch sử:
a. trong nước:
- Là sự kiện lịch sử vĩ đại, là biến cố lịch sử, mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc ta.
- Phá tan xiềng xích nô lệ Pháp - Nhật, lật nhào chế độ phong kiến trên đất nước ta.
- Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của Cách mạng Việt Nam, mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc.
- đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên làm chủ nước nhà, đưa đất nước ta từ nước thuộc địa trở thành nước độc lập, dân chủ
- Cách mạng tháng 8-1945 thắng lợi đã mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc, kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với kỉ nguyên giải phóng giai cấp của công nhân và nhân dân lao động, kỉ nguyên gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
b. Ngoài nước:
- cổ vũ các nước thuộc địa, nửa thuộc địa, phụ thuộc đứng lên chống chủ nghĩa đế quốc và thực dân
- góp phần chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai
- chọc thủng khâu yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc, góp phần làm suy yếu chúng.
2. Nguyên nhân thắng lợi:
- Nhân dân ta có truyền thống yêu nước quý báu, tinh thần đấu tranh kiên cường.
- Có sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối cách mạng đúng đắn
- Quá trình chuẩn bị là 15 năm, đã rút ra được nhiều bài học thành công và thất bại.
- Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi
 

thanh bình lớp 9a3 thcs lâm thao

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng một 2018
348
215
99
19
Phú Thọ
trường thcs lâm thao
1. Nguyên nhân thắng lợi:
- Nguyên nhân chủ quan:
+ Truyền thống yêu nước nồng nàn, đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc cho độc lập, tự do.
+ Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.
+ Quá trình chuẩn bị trong suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng 1930 - 1935, 1936 - 1939, 1939 - 1945.
+ Trong những ngày Tổng khởi nghĩa toàn Đảng, toàn dân nhất trí, đồng lòng, không sợ hy sinh, gian khổ, quyết tâm giành độc lâp, tự do.
- Nguyên nhân khách quan: chiến thắng của Hồng quân Liên xô và quân Đồng minh đã cố vũ tinh thần và niềm tin cho nhân dân ta.
2. Ý nghĩa lịch sử:
- Đối với Việt Nam
:
+ Mở ra bước ngoặt lớn trong lịch sử dân tộc, phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp, ách thống trị của phát xít Nhật và lật đổ chế độ phong kiến bảo thủ.
+ Đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.
+ Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành đảng cầm quyền, chuẩn bị điều kiện tiên quyết cho những thắng lợi tiếp theo.
- Đối với thế giới:
+ Góp phần vào chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong chiến thắng thế giới thứ hai, chọc thủng khâu yếu nhất trong hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc.
+ Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
 
Top Bottom