English THCS Word form

E

edodeptrai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng thảo luận với các CAO THỦ trên mọi miền tổ quốc. Hoàn toàn miễn phí!

1/ We should practive speaking English with (nation).............speakers ==> điền national đc ko?
2/ My mother never allows me (go)........................out alone ==> điền to go đc ko?
3/ the children wish they (study).......abroad SOMEDAY ==> điền could study đc ko?
Mathermatics ko biết là dùng have hay has been?
 
A

arrigato

1/ We should practive speaking English with (nation)native speakers.
("native speakers" là người bản ngữ)
2/ My mother never allows me (go) to go out alone.
(allow somebody to do something)
3/ The children wish they (study)will study abroad SOMEDAY.
(câu ước có thể xảy ra trong tương lai: "S + wish(es) + simple/continuous future clause")

"Mathermatics" tuy có "s" nhưng là một môn học nên dùng "has been".
 
Top Bottom