English THCS Word form & Phonetics

Ngọc An Thư

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng tư 2020
19
3
6
Bình Phước
Lương Thế Vinh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Put in the adverbs
1. She cries...... ( terrible)
2. Some children behaved........ (bad)
3. I don't know......... what my brother is doing ( exact)
4. The boy is so polite. He always replies me........ (polite)
5. They were.......... tired ( awful)
6. I have learned very........... to get high scores in IOE tests. (hard)
7. Please read the instructions.............. (careful)
8. He............... ran to the supermarket yesterday ( quick)
Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
1. A quiet B littered C plastics D bridge
2. A customer B truck C include D custard
3. A pollution B luggage C lunar D consuming
4. A complain B conserve C cover D enviroment
5. A protect B conservation C secondhand D cover
 

ahn___w

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng một 2020
1,156
4,288
416
Thanh Hóa
Love Sickgirls ❣️
Put in the adverbs
1. She cries...... ( terrible)
2. Some children behaved........ (bad)
3. I don't know......... what my brother is doing ( exact)
4. The boy is so polite. He always replies me........ (polite)
5. They were.......... tired ( awful)
6. I have learned very........... to get high scores in IOE tests. (hard)
7. Please read the instructions.............. (careful)
8. He............... ran to the supermarket yesterday ( quick)
Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
1. A quiet B littered C plastics D bridge
2. A customer B truck C include D custard
3. A pollution B luggage C lunar D consuming
4. A complain B conserve C cover D enviroment
5. A protect B conservation C secondhand D cover

Put in the adverbs
1. She cries....terribly.. ( terrible)
2. Some children behaved...badly..... (bad)
3. I don't know....exactly..... what my brother is doing ( exact)
4. The boy is so polite. He always replies me....politely.... (polite)
5. They were.....awfully..... tired ( awful)
6. I have learned very.....hard...... to get high scores in IOE tests. (hard)
7. Please read the instructions......carefully........ (careful)
8. He......quickly......... ran to the supermarket yesterday ( quick)
Pick out the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
1. A quiet B littered C plastics D bridge
2. A customer B truck C include D custard
3. A pollution B luggage C lunar D consuming
4. A complain B conserve C cover D enviroment
5. A protect B conservation C secondhand D cover
Chúc bạn học tốt^^

Sunny
 
  • Like
Reactions: Ngọc An Thư

jehinguyen

Cựu TMod Tiếng Anh
Thành viên
9 Tháng năm 2019
1,659
4,752
471
18
Hà Tĩnh
THCS Xuân Diệu
  • Like
Reactions: God of dragon
Top Bottom