Sử 9 VN từ năm 1929 đến năm 1939

Dung 135

Học sinh
Thành viên
13 Tháng ba 2020
84
30
26
19
Đồng Nai
THCS Hoa binnh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Con đường cứu nước đúng đắn mà Nguyễn Ái Quốc chọn là con đường nào?
A. CM Dân chủ tư sản. B. CM Tư sản. C. CM Vô sản. D. CM Khoa học.
Câu 2. Quá trình phân hoá của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng.
B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
C. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản tiên đoàn.
D. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 3. Sự phân hoá của Tân Việt cách mạng Đảng đã dẫn đến thành lập tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam năm 1929?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng.
B. An Nam Cộng sản Đảng.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 4. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) nơi diễn ra sự kiện nào?
a. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3/1929)
b. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5/1929)
c. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929)
d. Thành lập An Nam Cộng sản Đảng (7/ 1929)
Câu 5. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản & Việt Nam vào năm 1929 có sự hạn chế gì?
A. Nội bộ những người cộng sản Việt Nam chia rẽ, mất đoàn kết, ngăn cản sự phát triển của cách mạng Việt Nam.
B. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi.
C. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại
D. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng.
Câu 6. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) họp tại đâu?
A. Quảng Châu. B. Hà Nội. C. Hương Cảng. D. Yên Bái.
Câu 7. Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
C. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
D. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 8: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 1931?
A. Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 làm cho đời sống nhân dân cơ cực.
B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo.
D. Địa chủ phong kiến tay sai của thực dân Pháp tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.
Câu 9: Địa phương đấu tranh tiêu biểu nhất trong phong trào cách mạng 1930- 1931?
A. Thanh Hoá, Hà Tĩnh. B. Nghệ An, Hà Tĩnh.
C. Thanh Hoá, Nghệ An. D. Quảng Trị, Nghệ An.
Câu 10: Ý nghĩa nào là quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931?
A. Cuộc tập dượt chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng tám sau này.
B. Giành những thắng lợi quang trọng, mang chính quyền về tay nhân dân.
C. Chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
D. Một bộ phận cán bộ của Đảng ra hoạt động công khai.
Câu 11: Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936-1939 là gì?
A. Độc lập dân tộc. B. Các quyền tự do dân chủ cơ bản.
C. Ruộng đất cho dân cày. D. Người của Đảng ta giành một số ghế trong nghị viện.
Câu 12: Đặc điểm nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?
A. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân.
B. Chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác Đảng viên được nâng cao.
C. Tập hợp được một lực lượng công - nông hùng mạnh.
D. Đảng đã tập hợp được lực lượng chính trị đông đảo và sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú.
Câu 13: Ý nghĩa nào là quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1936 – 1939?
A. Chứng tỏ Đảng Cộng sản Đông Dương ngày càng trưởng thành.
B. Cuộc tập dượt tiếp theo chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng tám sau này.
C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quí báu.
D. Một bộ phận cán bộ của Đảng ra hoạt động công khai.
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,674
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Câu 1: Con đường cứu nước đúng đắn mà Nguyễn Ái Quốc chọn là con đường nào?
A. CM Dân chủ tư sản. B. CM Tư sản. C. CM Vô sản. D. CM Khoa học.
Câu 2. Quá trình phân hoá của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên đã dẫn đến sự thành lập các tổ chức cộng sản nào trong năm 1929?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng.
B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
C. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản tiên đoàn.
D. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 3. Sự phân hoá của Tân Việt cách mạng Đảng đã dẫn đến thành lập tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam năm 1929?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng.
B. An Nam Cộng sản Đảng.
C. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
D. Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 4. Số nhà 5D phố Hàm Long (Hà Nội) nơi diễn ra sự kiện nào?
a. Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ra đời (3/1929)
b. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (5/1929)
c. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng (6/1929)
d. Thành lập An Nam Cộng sản Đảng (7/ 1929)
Câu 5. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản & Việt Nam vào năm 1929 có sự hạn chế gì?
A. Nội bộ những người cộng sản Việt Nam chia rẽ, mất đoàn kết, ngăn cản sự phát triển của cách mạng Việt Nam.
B. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi.
C. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại
D. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng.
Câu 6. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) họp tại đâu?
A. Quảng Châu. B. Hà Nội. C. Hương Cảng. D. Yên Bái.
Câu 7. Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
C. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
D. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 8: Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 1931?
A. Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 làm cho đời sống nhân dân cơ cực.
B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo.
D. Địa chủ phong kiến tay sai của thực dân Pháp tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.
Câu 9: Địa phương đấu tranh tiêu biểu nhất trong phong trào cách mạng 1930- 1931?
A. Thanh Hoá, Hà Tĩnh. B. Nghệ An, Hà Tĩnh.
C. Thanh Hoá, Nghệ An. D. Quảng Trị, Nghệ An.
Câu 10: Ý nghĩa nào là quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1930 – 1931?
A. Cuộc tập dượt chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng tám sau này.
B. Giành những thắng lợi quang trọng, mang chính quyền về tay nhân dân.
C. Chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.
D. Một bộ phận cán bộ của Đảng ra hoạt động công khai.
Câu 11: Mục tiêu cụ thể trước mắt của cao trào cách mạng 1936-1939 là gì?
A. Độc lập dân tộc. B. Các quyền tự do dân chủ cơ bản.
C. Ruộng đất cho dân cày. D. Người của Đảng ta giành một số ghế trong nghị viện.
Câu 12: Đặc điểm nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là gì?
A. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân.
B. Chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị và công tác Đảng viên được nâng cao.
C. Tập hợp được một lực lượng công - nông hùng mạnh.
D. Đảng đã tập hợp được lực lượng chính trị đông đảo và sử dụng hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú.
Câu 13: Ý nghĩa nào là quan trọng nhất của phong trào cách mạng 1936 – 1939?
A. Chứng tỏ Đảng Cộng sản Đông Dương ngày càng trưởng thành.
B. Cuộc tập dượt tiếp theo chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng tám sau này.
C. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quí báu.
D. Một bộ phận cán bộ của Đảng ra hoạt động công khai.
 
  • Like
Reactions: Pyrit
Top Bottom