English THPT Viết lại câu - Rewrite sentences

chifuyu_sakamoto

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng mười 2022
1
1
16
17
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. I like anything with chocolate in it. (weakness)
-> I ........................................ in it.

2. The moment I met Trevor, I liked him. (shine)
-> I ......................................... met him.

3. He definitely has something against me for getting that promotion. (bears) that promotion.
-> He definitely..................that promotion.

4. June said that she would much rather work at home than at the office. (preference)
-> June ............................. at the office.

June 5. I rather enjoy a traditional English tea in the late afternoon. (partial)

-> I ........................ in the late afternoon.

6. Doug does not feel like playing a round of bridge. (mood)
-> Doug ...................... a round of bridge.

7. My dream is to own an ocean-going yacht. (nothing)
-> There .......................... own an ocean-going yacht.

8. Paul didn't want to go to Malta, so he went to Crete. (opted)
-> Paul..................than Malta.
 
  • Like
Reactions: nolucdo3chuyen

ghehoaphat

Học sinh
Thành viên
19 Tháng bảy 2021
89
37
36
44
hoaphatsaigon.com
TP Hồ Chí Minh
DSG
bạn tham khảo thử nha
  1. I have a weakness for anything with chocolate in it.
  2. I took an instant shine to Trevor the moment I met him.
  3. He definitely bears a grudge against me for getting that promotion.
  4. June has a preference for working at home rather than at the office.
  5. I am partial to a traditional English tea in the late afternoon.
  6. Doug is not in the mood for playing a round of bridge.
  7. There is nothing I want more than to own an ocean-going yacht.
  8. Paul opted for Crete rather than Malta.
 
Top Bottom