English THCS Viết câu

Nguyễn Thị Trà My

Học sinh
Thành viên
30 Tháng sáu 2018
137
94
46
17
Hà Nội
Trung học cơ sở Châu Can
19. I wish she would visit me again.
20. I wish my brother could speak English.
21. I wish there were not a lot of lessons and homework.
22. I wish I could help you with this.
23. I wish he were with us now.
24. I wish I had told him what happened last night.
25. We wish we didn't live in a small flat.
26. I wish I hadn't been late for work this morning.
CẤU TRÚC ''WISH''
1.HIỆN TẠI: S + WISH(s,es) + S + V(quá khứ) / WERE(với tất cả các ngôi).
2.TƯƠNG LAI: S + WISH(s,es) + S+ WOULD / COULD +V.
3.QUÁ KHỨ: S + WISH(s,es) + S + HAD +P2.
 

Thư Võ

Cựu Cố vấn tập sự Tiếng Anh
Thành viên
14 Tháng tư 2017
88
125
46
22
Quảng Nam
Đại học ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đây là câu ước hình thức mấy câu này cũng tương tự nhau nên em cố gắng suy nghĩ sẽ làm đc nha
19. I wish she would visit me again.
20. I wish my brother could speak English.
21. I wish there were not a lot of lessons and homework.
22. I wish i could help you with this.
23. I wish he was with us now
24. I wish i had told him what happened last night
25. I wish i lived in a big house.
26. I wish i had not been late for work this morning
 

Kaito Of heart

Học sinh chăm học
Thành viên
9 Tháng bảy 2019
249
115
51
Hà Nội
THCS Hoàng Liệt
19. I wish she would visit me again.
20. I wish my brother could speak English.
21. I wish there were not a lot of lessons and homework.
22. I wish I could help you with this.
23. I wish he were with us now.
24. I wish I had told him what happened last night.
25. We wish we didn't live in a small flat.
26. I wish I hadn't been late for work this morning.
CẤU TRÚC ''WISH''
1.HIỆN TẠI: S + WISH(s,es) + S + V(quá khứ) / WERE(với tất cả các ngôi).
2.TƯƠNG LAI: S + WISH(s,es) + S+ WOULD / COULD +V.
3.QUÁ KHỨ: S + WISH(s,es) + S + HAD +P2.
Đây là câu ước hình thức mấy câu này cũng tương tự nhau nên em cố gắng suy nghĩ sẽ làm đc nha
19. I wish she would visit me again.
20. I wish my brother could speak English.
21. I wish there were not a lot of lessons and homework.
22. I wish i could help you with this.
23. I wish he was with us now
24. I wish i had told him what happened last night
25. I wish i lived in a big house.
26. I wish i had not been late for work this morning
BẠN ƠI bạn giúp mình câu 14 và câu 17 với
 
Top Bottom