Toán 10 Vectơ

c3lttrong.0a1.nhphat

Học sinh
Thành viên
17 Tháng mười một 2022
217
139
36
Khánh Hòa
View attachment 221794
Giúp mình câu 23, 24, 25 với ạ
Cảm ơn ạ <3
kaede-kun23)
[imath]F_{hl}=\sqrt{MA^2+MB^2}=500 (N)[/imath]
24)
Gọi [imath]F_4[/imath] là vector tổng hợp lực của [imath]F_1[/imath] và [imath]F_2[/imath]
Khi đó [imath]\begin{cases} \overrightarrow{F_3}=-\overrightarrow{F_4}\\\\F_3=\sqrt{MA^2+MB^2+2MA.MB \cos 60^o} =100(N)\end{cases}[/imath]
25)
[imath]|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}|=|\overrightarrow{AC}|=AC=AB.\tan60^o=a\sqrt3[/imath]
[imath]BC^2=AB^2+AC^2=4a^2 \Rightarrow BC =2a[/imath]
Gọi C' là điểm đối xứng C qua B. Khi đó
[imath]|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}|=|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC'}|=\sqrt{AB^2+(BC')^2+2.AB.BC'.cos \widehat{ABC'}}=\sqrt{a^2+(2a)^2+2.a.2a.cos120^o}=a\sqrt3[/imath]
 
Top Bottom