[Vật lí 12] câu hỏi về giao thoa ánh sáng

J

juliet_danhmat_romeo

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe young, khoảng cách hai khe là a=1.5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D=3m. Nguồn sáng gồm hai bức xạ có bước song 0.4 micromet và 0.6 micromet. bề rộng vùng giao thoa là 1cm. số vân sáng quan sát được? (Đáp án:17 vân)
2) Thí nghiệm giao thoa với với hai bức xạ đơn sắc có bược sóng λ1=0.6 micromet và λ2 chưa biết. khoảng cách hai khe là a=0.2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D=1m. trong một khoảng rộng L=2.4cm trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân. Tính λ2, biết 2 trong 3 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L.( DA: 0.48)
3) Trong thí nghiệm giao thoa, nếu nguồn sáng gồm hai bức xạ λ1 và λ2 thì giữa hai vân trùng gần nhau nhất có 3 vân sáng của λ1 và 4 vân sáng của λ2. Nếu nguồn sáng gồm hai bức xạ λ1 và λ3 thì giữa hai vân trùng gần nhau nhất có 5 vân sáng của bức xạ λ1 và 4 vân sáng của bức xạ λ3, thì giữa hai vân trùng nhau nhất có (DA: 2 vân sáng của bức xạ λ2 và 1 vân sáng của bức xạ λ3)
4) Trong thí nghiệm Young với ánh sáng đơn sắc, người ta đặt màn quan sát cách hai khe một khoảng D thì khoảng vân là 1mm, khi tịnh tiến màn xa hai khe thêm một khoảng dentaD thì khoảng vân là 2i, khi tịnh tiến màn quan sát lại gần hai khe một khoảng dentaD thì khoảng vân là i. Khi tịnh tiến màn xa hai khe thêm một khoảng 6 dentaD thì khoảng vân là? (DA: 3mm)
5) Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng gồm 3 bức xạ:λ1=400 nanomet, λ2=500 nanomet và λ3=750nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn là hiệu khoảng cách đến 2 khe là d1-d2=2 micromet sẽ không có vân sáng của bức xạ? (DA: λ3)
giúp mình nga, thanks các bạn nhjuChú ý: [Vật lí 12] + tiêu đề. Bạn không nên đưa các cụm từ như: "hướng dẫn giải nhanh" vào tiêu đề. --> Phạm luật diến đàn. Nhắc nhở lần 1!
Đã sửa: songthuong_2535
 
Last edited by a moderator:
L

l94

1) Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe young, khoảng cách hai khe là a=1.5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D=3m. Nguồn sáng gồm hai bức xạ có bước song 0.4 micromet và 0.6 micromet. bề rộng vùng giao thoa là 1cm. số vân sáng quan sát được? (Đáp án:17 vân)
các vân trùng:
[tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}=\frac{3}{2}[/tex]
[tex]i_1=\frac{\lambda_1.D}{a}=0,8mm[/tex]
[tex]i_2=\frac{\lambda_2.D}{a}=1,2mm[/tex]
Số vân sáng bức xạ 1:[tex]n_1=1+2.\frac{L}{2i_1}=13[/tex]
tương tự [tex]n_2=9[/tex]
[tex]N=13+9-4-1=17[/tex]
2) Thí nghiệm giao thoa với với hai bức xạ đơn sắc có bược sóng λ1=0.6 micromet và λ2 chưa biết. khoảng cách hai khe là a=0.2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn D=1m. trong một khoảng rộng L=2.4cm trên màn, đếm được 17 vạch sáng, trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của 2 hệ vân. Tính λ2, biết 2 trong 3 vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L.( DA: 0.48)

[tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{\lambda_2}{0,6}[/tex]
[tex]i_1=3mm[/tex]
[tex]n_1=9[/tex]
[tex]17=9+n_2-3 \Rightarrow n_2=11[/tex]
Các vân trùng nhau đều là các vân bậc 5 và -5 của bức xạ 2, bậc 4 và -4 của bức xạ 1.
[tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{4}{5}=\frac{\lambda_2}{0,6} \Rightarrow \lambda_2=0,48[/tex]

3) Trong thí nghiệm giao thoa, nếu nguồn sáng gồm hai bức xạ λ1 và λ2 thì giữa hai vân trùng gần nhau nhất có 3 vân sáng của λ1 và 4 vân sáng của λ2. Nếu nguồn sáng gồm hai bức xạ λ1 và λ3 thì giữa hai vân trùng gần nhau nhất có 5 vân sáng của bức xạ λ1 và 4 vân sáng của bức xạ λ3, thì giữa hai vân trùng nhau nhất có (DA: 2 vân sáng của bức xạ λ2 và 1 vân sáng của bức xạ λ3)
[tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{4}{5}[/tex]
[tex]\frac{k_1}{k_3}=\frac{6}{5}[/tex]
[tex]\frac{k_2}{k_3}=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}[/tex]
trừ 1 vân trùng thì còn 2 vân và 1 vân

4) Trong thí nghiệm Young với ánh sáng đơn sắc, người ta đặt màn quan sát cách hai khe một khoảng D thì khoảng vân là 1mm, khi tịnh tiến màn xa hai khe thêm một khoảng dentaD thì khoảng vân là 2i, khi tịnh tiến màn quan sát lại gần hai khe một khoảng dentaD thì khoảng vân là i. Khi tịnh tiến màn xa hai khe thêm một khoảng 6 dentaD thì khoảng vân là? (DA: 3mm)
[tex]\frac{D}{1}=\frac{D+\Delta_D}{2i}=\frac{D-\Delta_D}{i}=\frac{D+6\Delta_D}{i'} \Rightarrow D=3\Delta_D \Rightarrow i=\frac{2}{3} \Rightarrow i'=3[/tex]
5) Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ánh sáng gồm 3 bức xạ:λ1=400 nanomet, λ2=500 nanomet và λ3=750nm. Tại điểm M trong vùng giao thoa trên màn là hiệu khoảng cách đến 2 khe là d1-d2=2 micromet sẽ không có vân sáng của bức xạ? (DA: λ3)
giúp mình nga, thanks các bạn nhju
[tex]d_1-d_2=5\lambda_1[/tex]
[tex]d_1-d_2=4\lambda_2[/tex]
[tex]d_1-d_2=\frac{8}{3}\lambda_3[/tex]
vậy ở đó k có vận sáng của bx 3
 
J

juliet_danhmat_romeo

các vân trùng:
[tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{\lambda_2}{\lambda_1}=\frac{3}{2}[/tex]
[tex]i_1=\frac{\lambda_1.D}{a}=0,8mm[/tex]
[tex]i_2=\frac{\lambda_2.D}{a}=1,2mm[/tex]
Số vân sáng bức xạ 1:[tex]n_1=1+2.\frac{L}{2i_1}=13[/tex]
tương tự [tex]n_2=9[/tex]
[tex]N=13+9-4-1=17 bạn ơi cho hỏi sau N phải -4-1 zạ?[/tex]
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom