Sử 9 Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong thành lập đảng

Tohru - san

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2018
506
1,073
171
20
Đồng Nai
TH - THCS Nguyễn Khuyến
  • Like
Reactions: Tiểu thư ngốk

Hiểu Lam

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tư 2017
1,167
1,857
259
20
Trái Đất
Vai trò của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng Sản .
- Chủ Tịch Hồ Chí Minh là người tìm thấy con đường cứu nước đó là đi theo Cách mạng vô sản . Đến với chủ nghĩa Mac - Lenin
- Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925). Người đã mở các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ nòng cốt, để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam,chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập chính đảng của giai cấp vô sản.
- Khi chủ nghĩa Mác - Lenin đi vào quần chúng là lúc sức mạnh của toàn dân tộc được dâng cao . Nhưng tình hình trong nước lại tiến triển khác đó là sự xuất hiện của 3 tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ khiến mối đoàn kết không được bền chặt .Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3/2/1930) đi đến thàng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tại Hội nghị Nguyễn Ái Quốc đã thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt. Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Cương lĩnh thể hiện quan điểm đúng đắn, sáng tạo trong việc vận dụng học thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện một nước thuộc địa như Việt Nam
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

Băng _Băng-water

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười một 2017
244
233
99
22
Thái Bình
Nguyễn Ái Quốc có vai trò gì trong việc thành lập Đảng. Trả lời nhanh giùm mình nha, sáng mai mình kiểm tra rùi.
1. Tìm ra con đường cứu nước:
– 05/06/1911: Nguyễn Ái Quốc (NAQ) ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng. Ra đi với hai bàn tay trắng với hướng đi là các nước Phương Tây. Hành trình với tấm lòng yêu nước, thương dân bao la.
– 1917: NAQ tham gia Đảng Xã Hội Pháp, người thành lập Hội những người VN yêu nước tại Pháp. Người thành lập báo VN hội làm cơ quan ngôn luận.
– 1919: Hội nghị Véc xây họp: NAQ gửi bản yêu sách gồm 8 điểm đòi quyền lợi chung cho nhân dân VN.
– 07/1920: NAQ đọc bản sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê Nin.
– 12/1920: NAQ tham gia đại hội Tua. Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng Sản và tham gia thành lập Đảng CS Pháp.
 NAQ từ 1 người yêu nước trở thành người CS đầu tiên của CMVN. Từ đây người tìm ra con đường cứu nước: Muốn cứu nước phải giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường CMVS.
2. Chuẩn bị những điều kiện về chính trị tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời ĐCSVN.
– Từ 1921 – 1923: NAQ hoạt động ở Pháp.
+ Người đã sáng lập báo “Người cùng khổ”.
+ Người viết kịch “Con rồng tre”, viết báo “Lời than vãn của bà Trưng Trắc”…
+ Viết báo đăng lên các tạp chí, Tạp chí Cộng Sản người viết tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” tại Pháp năm 1925.
– Từ 1923 – 11/1924: Người hoạt động ở Liên Xô.
+ Tham gia đại hội 5 của Quốc tế Cộng Sản.
+ Tham gia đại hội của tổ chức: Thanh niên, phụ nữ, hội nông dân…
– Từ 11/1924 – 1927: Người hoạt động ở Trung Quốc.
+ Mở các lớp huân luyện, đào tạo cán bộ CM cho CMVN
+ Những bài giảng được tập hợp lại năm 1927 với tên gọi “Đường Cách Mệnh”
 Những hoạt động trên để:
+ Truyền bá CN Mác – Lê Nin.
+ Tố cáo tội ác của TDP.
+ Chế giễu sự bù nhìn của Triều đình nhà Nguyễn.
+ Khơi dậy tình thần yêu nước của dân tộc VN.
• Về tổ chức:
+ 1921: NAQ cùng 1 số người yêu nước ở Châu Phi, châu Mỹ Latinh thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức.
+ 1924: thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
+ 06/1925: NAQ cải tổ tổ chức Tâm Tâm Xã để thành lập nên Hội VN Cách mạng thanh niên, tiền thân của Đảng CSVN. Ra báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận cho hội. Tổ chức phong trào Vô sản văn hóa, đem các thanh niên đã được đào tạo tại Quảng Châu (TQ) xuống hầm mỏ, xí nghiệp để vận động quần chúng và nhân dân đứng lên đấu tranh và truyền bá CN Mác – Lê Nin cho họ.
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
Nguyễn Ái Quốc có vai trò gì trong việc thành lập Đảng. Trả lời nhanh giùm mình nha, sáng mai mình kiểm tra rùi.
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc
-Triệu tập, chủ trì hội nghị
- Thống nhất ý kiến
- Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt ,điều lệ tóm tắt
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,671
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
-Tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc việt Nam - con đường cách mạng vô sản.
- Nguyễn Ái Quốc là người trực tiếp chủ trì và triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng, Trung Quốc vào ngày 6/1/1930.
- Phê phán hành động thiếu thống nhất của các tổ chức cộng sản trong nước trong việc tranh dành quyền lãnh đạo, giành quần chúng, tranh giành đảng viên.
- Đặt yêu cầu cấp thiết là phải hợp nhất các tổ chức cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Viết và thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và điều lệ tóm tắt. Đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
- Đề ra kế hoạch để các tổ chức cộng sản về nước xúc tiến việc hợp nhất rồi đi đến thành lập Đảng cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930.

1. Tìm ra con đường cứu nước:
– 05/06/1911: Nguyễn Ái Quốc (NAQ) ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng. Ra đi với hai bàn tay trắng với hướng đi là các nước Phương Tây. Hành trình với tấm lòng yêu nước, thương dân bao la.
– 1917: NAQ tham gia Đảng Xã Hội Pháp, người thành lập Hội những người VN yêu nước tại Pháp. Người thành lập báo VN hội làm cơ quan ngôn luận.
– 1919: Hội nghị Véc xây họp: NAQ gửi bản yêu sách gồm 8 điểm đòi quyền lợi chung cho nhân dân VN.
– 07/1920: NAQ đọc bản sơ thảo lần thứ nhất luận cương về những vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê Nin.
– 12/1920: NAQ tham gia đại hội Tua. Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng Sản và tham gia thành lập Đảng CS Pháp.
 NAQ từ 1 người yêu nước trở thành người CS đầu tiên của CMVN. Từ đây người tìm ra con đường cứu nước: Muốn cứu nước phải giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác là con đường CMVS.
2. Chuẩn bị những điều kiện về chính trị tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời ĐCSVN.
– Từ 1921 – 1923: NAQ hoạt động ở Pháp.
+ Người đã sáng lập báo “Người cùng khổ”.
+ Người viết kịch “Con rồng tre”, viết báo “Lời than vãn của bà Trưng Trắc”…
+ Viết báo đăng lên các tạp chí, Tạp chí Cộng Sản người viết tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” tại Pháp năm 1925.
– Từ 1923 – 11/1924: Người hoạt động ở Liên Xô.
+ Tham gia đại hội 5 của Quốc tế Cộng Sản.
+ Tham gia đại hội của tổ chức: Thanh niên, phụ nữ, hội nông dân…
– Từ 11/1924 – 1927: Người hoạt động ở Trung Quốc.
+ Mở các lớp huân luyện, đào tạo cán bộ CM cho CMVN
+ Những bài giảng được tập hợp lại năm 1927 với tên gọi “Đường Cách Mệnh”
 Những hoạt động trên để:
+ Truyền bá CN Mác – Lê Nin.
+ Tố cáo tội ác của TDP.
+ Chế giễu sự bù nhìn của Triều đình nhà Nguyễn.
+ Khơi dậy tình thần yêu nước của dân tộc VN.
• Về tổ chức:
+ 1921: NAQ cùng 1 số người yêu nước ở Châu Phi, châu Mỹ Latinh thành lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức.
+ 1924: thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
+ 06/1925: NAQ cải tổ tổ chức Tâm Tâm Xã để thành lập nên Hội VN Cách mạng thanh niên, tiền thân của Đảng CSVN. Ra báo Thanh niên làm cơ quan ngôn luận cho hội. Tổ chức phong trào Vô sản văn hóa, đem các thanh niên đã được đào tạo tại Quảng Châu (TQ) xuống hầm mỏ, xí nghiệp để vận động quần chúng và nhân dân đứng lên đấu tranh và truyền bá CN Mác – Lê Nin cho họ.
Cái này đã trình bày lại hoạt động của Nguyễn Ái Quốc mất rồi...
 
Last edited:

thanh bình lớp 9a3 thcs lâm thao

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng một 2018
348
215
99
20
Phú Thọ
trường thcs lâm thao
Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử Cách mạng Việt Nam, nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đă trưởng thành và đủ sức lănh đạo cách mạng "(Hồ Chí Minh - V́ độc lập tự do, v́ chủ nghĩa xă hội - NXB Sự Thật, 1960, trang 210).
Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam gắn liền với vai tṛ của lănh tụ Nguyễn Ái Quốc - người trực tiếp chuẩn bị về mặt tổ chức, chính trị tư tưởng cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, đồng thời chủ tŕ hội nghị thành lập Đảng.
Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước theo lối cũ, th́ đồng chí Nguyễn Ái Quốc, bằng thiên trí tuệ và nhăn quan chính trị sắc bén đă ra đi t́m đường cứu nước theo phương hướng mới.
Dưới ánh sáng Cách mạng tháng Mười, Đề cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin và ảnh hưởng của cuộc đấu tranh thành lập Đảng cộng sản Pháp..., chủ nghĩa Mác - Lênin, chân lư cách mạng của thời đại đă sớm được khẳng định trong nh...
 

thanh bình lớp 9a3 thcs lâm thao

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng một 2018
348
215
99
20
Phú Thọ
trường thcs lâm thao
Tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc việt Nam - con đường cách mạng vô sản.
- Nguyễn Ái Quốc là người trực tiếp chủ trì và triệu tập hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hương Cảng, Trung Quốc vào ngày 6/1/1930.
- Phê phán hành động thiếu thống nhất của các tổ chức cộng sản trong nước trong việc tranh dành quyền lãnh đạo, giành quần chúng, tranh giành đảng viên.
- Đặt yêu cầu cấp thiết là phải hợp nhất các tổ chức cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Viết và thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt và điều lệ tóm tắt. Đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
- Đề ra kế hoạch để các tổ chức cộng sản về nước xúc tiến việc hợp nhất rồi đi đến thành lập Đảng cộng sản Việt Na
Tại Hội nghị Nguyễn Ái Quốc phê phán các tổ chức Cộng sản chia rẽ thiếu tinh thần đoàn kết, chỉ rõ những sai lầm và hệ quả.
. Hội nghị cũng thống nhất thông qua Cương lĩnh chính trị gồm chính cương vắn tắt sách lược vắn tắt và chương trình tóm tắt,điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.
Hội nghị cũng thành lập Ban chấp hành Trung ương Đảng lâm thời, Đoàn thanh niên Cộng sản, Hội Tương tế, Hội Phản đế,...và thông qua Lời kêu gọi của Nguyễn Ái Quốc.
Hội nghị đã thống nhất chung các tổ chức Cộng sản thành một đảng thống nhất và duy nhất dẫn dắt đường lối cách mạng tới con đường giải phóng dân tộc, đánh đổ đế quốc phong kiến.==> vai trò quan trọng của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị trên cương vị là một phái viên của Đảng Cộng sản
 

Hoàng Anh Minh

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng bảy 2014
300
164
141
Đắk Nông
- Tháng 1 năm 1930 Người triệu tập và chủ trì hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập ra Đảng cộng sản Việt Nam.

- Tại hội nghị, Nguyễn Ái Quốc đã đề nghị xoá bỏ mọi thành kiến, xung đột giữa các tổ chức cộng sản, thành thật hợp tác để thống nhất thành lập một đảng mới, định kế hoạch thực hiện việc thống nhất, cửa Ban Trung ương lâm thời.

- Sau hội nghị thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam viết lời kêu gọi gửi công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức bóc lột hãy tham gia Đảng Cộng sản Việt Nam .
 

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Vai trò của Chủ Tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập Đảng Cộng Sản .
Trả lời:

- Chủ Tịch Hồ Chí Minh là người tìm thấy con đường cứu nước đó là đi theo Cách mạng vô sản . Đến với chủ nghĩa Mac - Lenin
- Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình từ năm 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Hội Việt Nam cách mạng thanh niên (6/1925). Người đã mở các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ nòng cốt, để thông qua đó truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam,chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập chính đảng của giai cấp vô sản.
- Khi chủ nghĩa Mác - Lenin đi vào quần chúng là lúc sức mạnh của toàn dân tộc được dâng cao . Nhưng tình hình trong nước lại tiến triển khác đó là sự xuất hiện của 3 tổ chức cộng sản hoạt động riêng rẽ khiến mối đoàn kết không được bền chặt .Trước tình hình đó, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3/2/1930) đi đến thàng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Tại Hội nghị Nguyễn Ái Quốc đã thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt. Đó là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Cương lĩnh thể hiện quan điểm đúng đắn, sáng tạo trong việc vận dụng học thuyết chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện một nước thuộc địa như Việt Nam
Nguồn: sưu tầm.
Tham khảo nha!:D
 
Last edited:
Top Bottom