Unit 14: Wonders of the World

Thảo luận trong 'Tài liệu học thuật tiếng Anh lớp 8' bắt đầu bởi phuongdaitt1, 20 Tháng ba 2019.

Lượt xem: 1,040

 1. phuongdaitt1

  phuongdaitt1 Cựu Phó nhóm Tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,884
  Điểm thành tích:
  471
  Nơi ở:
  Tiền Giang
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Vĩnh Bình
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  I. Vocabulary
  1 construct (v) kiến trúc
  2 stonehenge (n) tượng đài kỉ niệm bằng
  3 reach (v) đạt đến
  4 pyramid (n) kim tự tháp
  5 design (v) thiết kế
  6 opera house (n) nhà hòa nhạc Opera
  7 summit (n) đỉnh cao nhất, thượng đỉnh
  8 clue (n) gợi ý
  9 expedition (n) viễn chinh, thám hiểm
  10 bored (a) chán, buồn
  11 shelter (n) chỗ ẩn, che chở
  12 mistake (n) lỗi
  13 edge (n) rìa, mép, hàng rào
  14 advertisement (n) quảng cáo
  15 god (n) vị thần
  16 paragraph (n) đoạn
  17 heritage (n) di sản
  18 Coconut Palm Inn quán cây cọ dừa
  19 jungle (n) rừng rậm nhiệt đới
  20 crystalclear (a) trong suốt (như pha lê)
  21 marine (a) thuộc biển, hàng hải
  22 century (n) thế kỷ
  23 memorial (n) tượng đài, đài tưởng niệm
  24 compile (v) biên soạn, tập hợp
  25 ranger (n) kiểm lâm
  26 honor (v) thật thà
  27 snorkel (v) bơi lặn có sử dụng ống thở
  28 religious (a) tôn giáo
  29 wonder (n) kì quan
  30 royal (a) hoàng gia
  31 originally (adv) một cách độc đáo sáng tạo
  32 separate (v) tách rời
  33 mushroom (n) nấm
  34 husk (n) vỏ trấu
  35 export (v) xuất khẩu
  36 judge (n) sự đánh giái
  37 plumber (n) thợ (lắp, sửa) ống nước
  38 grand prize (n) giải nhất
  39 award (v) tặng quà
  40 carol (n)bài hát vui, thánh ca
  II. Grammar
  1) Indirect question (Câu hỏi gián tiếp)
  Về phần này đã có tài liệu rồi, mọi người có thể xem kỹ tại đây nhé (Chú ý phần câu hỏi gián tiếp)
  TÀI LIỆU CÂU GIÁN TIẾP
  2)
  Những từ để hỏi đứng trước động từ nguyên mẫu có to
  Wh-word + to-infinitive
  Trong lời nói gián tiếp, động từ nguyên mẫu có to (to-infinitive) có thể được dùng sau các từ để hỏi What, when, where, who…(nhưng thường không theo sau why)

  Những động từ thường đứng trong cấu trúc này là: tell, show, point out, learn
  - He told me what to do.
  - He showed us how to open the box.
  - He pointed out where to get tickets.
  VERB + TO-INFINITIVE: Những động từ theo sau là động từ nguyên mẫu có to)
  Sau nhiều động từ thường, ta có thể dùng hình thức nguyên mẫu của những động từ khác.
  - I want to buy a new shirt.
  - He decided to go home.
  - They started to run.
  Những động từ thường đứng trong cấu trúc này là: :
  start, begin, decide, want, try, manage, would like, agree, …
  BÀI TẬP
  Exercise 1: The following are some more questions both Mrs. Smith and Nam asked. Report the questions for Nam, but this time you need to use if or whether:
  1. “ Is there a phone?”
  =>I asked her…………………………………
  2. “Do you have many friends?”
  =>She asked me……………………………….
  3. “Is there a fridge in the kitchen?”
  =>I asked her…………………………………..
  4. “Do you smoke?”
  =>She asked me……………………………….
  5. “Does the flat have central heating?”
  =>I asked her………………………………….
  6. “Do you sometimes have a party?”
  =>She asked me……………………………….
  7. “Can I move the furniture around?”
  =>I asked her…………………………………
  8. “Do you often get home after 10.30 PM?
  =>She asked me………………………………
  9. “Is there a TV in the bed room?”
  =>I asked her…………………………………
  10. “Are you a student?”
  =>She asked me………………………………
  11. “Can you speak English?”
  =>I asked her…………………………………
  12. “Are you working as well as studying?”
  =>She asked me………………………………
  13. “Are you interested in acting?”
  =>She asked me………………………………
  14. “Are you free tonight?”
  =>He asked me………………………………
  15. “Do you know the way to the bank, Nam?”
  => Lan asked ………………………………………
  Exercise 2 : Rewrite the following Yes/No questions in reported speech, use IF or WHETHER:
  1.“Do you enjoy reading books?” Phong asked Peter.
  => Phong asked Peter…………………….
  2. “Does she like sports?”Hoa asked Lan.
  =>Hoa asked ……………………………..
  3. “Does Hoa play badminton?” Lan asked Thu.
  =>Lan asked Thu………………………….
  4. “Does your sister and brother go to the same school?”She asked Nam.
  =>She asked………………………………
  5. “Do the children perform on TV?” Her mother asked her teacher.
  =>Her mother asked………………………
  6. “Are there some oranges in the fridge?” She asked her mom.
  =>She asked………………………………
  7. “Will it rain tomorrow morning?” He asked his friend.
  =>He asked……………………………….
  8. “Do you travel to school by bus?” Tam asked Peter.
  =>Tam asked …………………………….
  9. “Are Tam and Hoa late for class?” Tuan asked Lan.
  =>Tuan asked……………………………..
  10. “Do you need an umbrella to go out?” She asked me.
  =>She asked………………………………
  11. “Does Lan’s father work for a bank?” Thu asked Long.
  =>Thu asked long…………………………
  12. “Do the students know something about their new English teacher?” Phong asked Tuan.
  =>Phong asked …………………………...
  13. “Does Phong’s mother work in a hospital?” Thu asked Ba.
  =>Thu asked Ba…………………………….
  14. “Does our teacher ask us to clean up the room?” Phong asked Lan.
  =>Phong asked………………………………
  15. “Can you speak Chinese?” She asked me.
  =>She asked………………………………….
  16. “Will she be here for five days?” Tam asked Thu
  =>Tam asked………………………………….
  17. “Should we keep our room warm?” Lan asked her teacher.
  =>Lan asked…………………………………….
  18. “Do they need some help?” She asked her husband.
  =>She asked …………………………………….
  19. “May I have a look at your pictures?” Lan asked Hoa.
  =>Lan asked…………………………………….
  20. “Can these athletes swim across the river?” Phong asked Ba
  =>Phong asked …………………………………..
  Exercise3: Rewriting these Wh-questions in reported speech:
  1. “Where does your father work?” The teacher asked me.
  …………………………………………………………………………………
  2. “How far is it from Ho Chi Minh city to Vung Tau?” A tourist asked.
  …………………………………………………………………………………
  3. “How many people are there in your family?” She asked Lan.
  …………………………………………………………………………………
  4. “How long will you stay in England?” Tam’s friend asked him.
  …………………………………………………………………………………
  5. “What’s your hobby?” The teacher asked Lien.
  …………………………………………………………………………………
  6. “Why do you collect waste paper?” she asked Ba.
  …………………………………………………………………………………
  7. “When will you visit Ha Noi?” Hoa asked her parents.
  …………………………………………………………………………………
  8. “What language do you speak?” Mrs Brown asked Thu.
  …………………………………………………………………………………
  9. “What time do the schools begin?” He asked Mrs Brown.
  …………………………………………………………………………………
  10. “How do you go to the airport?” His friend asked him.
  …………………………………………………………………………………
  Exercise 4:
  1
  . The Pyramid is the………wonder you can still see today.
  A. lastB. early . soonD. only
  2 . Centuries ago. a list of seven wonders of the world was …….
  A. put upB. written downC. compiledD. take
  3 . There were other wonders which the ancient Greeks knew…….about.
  A. anythingB. nothingC. somethingD. someone
  4 . Angkor Wat is one of the largest……. In the world.
  A. templesB. churchesC. pagodasD. tombs
  5 . Angkor Wat was originally built for………….
  A. HindusB.BuddhistsC. KingsD. Queens
  6 . My class has……. returned from a trip to the Grand Canyon in America.
  A. onlyB. justC. yetD. before
  7*. My mother wanted to know if I…….. alright with my work.
  A. amB. am notc. wasD. have been
  8* . Angkor Wat should really…………….as a wonder .
  A. knowB. knownC. be knowD. be known
  9** . He asked me…………..I liked coffee or not
  A. whetherB. whichC. whereD. what
  10** . She told me how …………English words well .
  A. learnB. to learnC. learnedD. learning
  11. ……….Sydney Opera House completed in 1973 ?
  A. DidB. WasC. DoesD. Is
  12 . Nhi asked Nga if she………my son .
  A. knowB. knownC. knewD. is known
  13 . Statue of Liberty was ……..to the USA by the French
  A. constructedB. designedC. completedD. presented
  14 . She decided………..her run because it was getting darker .
  A. to continueB. to continuingC. continueD. continuing
  15 . I was born and ………in Hue, a beautiful city of Viet Nam .
  A, grow upB. grew upC. growed upD. grown up
  16 . She showed me where……….souvenirs .
  A. buyB. to buy C. buyingD. bought
  17*. …………, after ten minutes , dark clouds began to appear .
  A. UnfortunateB. UnfortunatelyC. UnfortunatedD. Unfortunatedly
  18*.While my mother ………..dinner, my father came home from work .
  A, cookedB. cookingC. was cookingD. is cooking
  19**.People…….their bulls fight against each other in a bull-fighting festival.
  A. haveB. askC. tellD. show
  20**. A country which exports a lot of rice is called a ……country .
  A. rice-exportB. exporting-riceC. rice-exportingD. export-rice
  Exercise 5: Fill in the blanks with “what, where, how, when…” and one of the verbs in the box.
  Buy speak get rent do
  1. She showed me …………………English fluently.
  2. Could you tell me ……………………to the stadium?
  3. He told me ………………..flat
  4. She advised me ……………….the best book.
  5. Jane pointed out to me …………………..with waste paper.
  Answer Key:
  1. how to speak
  2. how to get
  3. where / how to rent
  4. where / how to buy
  5. what to do
  Exercise 6: Put the verbs in bracket into the sentences using “verb + to – infinitive”
  1. Don’t forget …………….(lock) the door when you go out.
  2. I will ………………(see) you soon.
  3. I have arranged …………………...(meet) some friends tonight.
  4. They offered ………………(pay) the bill.
  5. She couldn’t …………………(reply) because she didn’t know what to say.
  6. My friend let me ……………….(drive) her car.
  7. The film made her ……………..(cry).
  8. We may ………………(go) out for a meal this evening.
  9. They are expecting ……………………..(go) on a picnic.
  10. Jane intended ………………….(buy) a new car.
  Exercise 7: Complete the conversation, using the verbs in brackets with or without “to”.
  Mary:
  I want (1) …………(do) something interesting this weekend. Can we (2) …………(do) something together?
  John: Well. I’ve arranged (3) ……………(go) on a trip to the coast with some friends. Do you want (4)………………(come) with us?
  Mary: Yes, that sounds good. When are you planning (5) ………………(leave)?
  John: Well, we have decided (6) ………………..(start) early in the morning tomorrow and I have (7) …………….(take) the others in my car.
  So, you must (9) ………….(meet) me here at 6. 30 a.m.
  Mary: Ok, good. I won’t (10) ………………(be) late.
  Exercise 8: Complete the sentences with the correct form of the verbs in the brackets.
  1. I enjoy (walk)………………..in the rain.
  2. Would you like (have) …………………something (eat)……………?
  3. I want (see) …………………..a film on TV this evening.
  4. When did you finish (paint) ………………the kitchen?
  5. I hope (earn) …………….some money soon.
  6. I began (learn) ………………….English when I was 7.
  7. I’m hungry. I don’t know where (go) …………….eating.
  8. It’s difficult (find) …………………….a good job.
  9. I’ve decided (stop) ……………………smoking.
  10. Let’s (go) ……………………shopping.
  11. I need a recipe for a cake that’s easy (make) ……………………….
  12. Dave used (ski) ………………..when he was younger but not any more.
  13. I go (ski) ……………………every winter.
  14. My instructor made me (ski) ………………down the steep mountain.
  15. I went for a walk (get) …………………..some fresh air.
  16. It’s important (keep) ……………………vocabulary records.
  17. There used (be) ……………….a lot of traffic here but now there isn’t a lot any more.

  “I’m going to Hanoi ”, he said
  He said………………………………………………………………………………
  “I am living in Ho Chi Minh city ”
  Peter said…….………………………………………………………………………
  “We are waiting for the bus”, said the children.
  The children said …….…………………………………………………………
  “I’m looking for my skates , Ann said”
  Ann said …….…………………………………………………………………
  “I’m living with my parents now ”, she said
  She said……………………………………………………………………………
  “I am washing my car now ”, Peter said to me.
  ->Peter told……..……………………………………………………………
  “I’m coming up to London . ”, Mary said to me.
  ->Mary told……………………………………………………………………………
  “We are waiting for you ”.
  ->They told me ……………………………………………………………………………………
  “I’m bringing the book back to you tomorrow”, Mary said to Peter .
  ->Mary told………………………………………………………………………………………
  Peter said “ I’m having some fruits”.
  ->Peter said…….…………………………………………………………………………………
  My aunt said to me: “If you are short of money, I can lend you 50 pounds now”
  . ->My aunt told …….……………………………………………………………
  He said to her: “You are my friend”
  ->.He told …..……………………………………………………………………
  John said to his mother: “I don’t know how to do this exercise”.
  ->John told ... …………………………………………………………………………
  “I have left my watch at home So I don’t know the time” said the man.
  ->The man ... ………………………………………………………………………
  He said to me: “I don’t know you returned so I don’t come to see you”.
  ->He told……………………………………………………………………
  Our teacher said to us: “the earth goes around the sun”. ”.
  ->Our teacher told ... ……………………………………………………
  He also told us: “New York is bigger than London”
  ->He also told us ... ……………………………………………………………………
  Bill said: “I can do this exercise right now.”
  ”.-->Bill said. …………………………………………………………………………
  . she said: “My brother won’t let me take his car
  ->She said …………………………………………………………………………………
  “I don’t love you any more”, Eric said to his girlfriend.
  ->Eric told ... ………………………………………………………………
  She said, "I go to the cinema everyday."
  -> She said…………………………………………………………………………..
  He said, "I am writing a test tomorrow."
  ->He said ……………………………………………………………………………………….
  You said, "I will do this for him."
  ->You said …………………………………………………………………….
  She said, "I am not hungry now."
  -> She said ……………………………………………………………………………………….
  They said, "We have never been here before."
  ->They said ……………………………………………………………………………………….
  “Iwent going to Hanoi yesterday ”, he said
  ->He said………………………………………………………………………
  “I lived in Ho Chi Minh city with my freinds ”
  ->Peter said…….…………………………………………………………………………………
  “We waited for the bus yesterday”, said the children.
  ->The children said …….…………………………………………………………
  “I looked for my skates last week , Ann said”
  ->Ann said …….………………………………………………………………………………
  “I lived with my parents last year ”, she said
  ->She said……………………………………………………………………………
  “I washed my car last Sunday ”, Peter said to me.
  ->Peter told……..……………………………………………………………
  “I come up to London last month . ”, Mary said to me.
  ->Mary told………………………………………………………………………………………………
  “We are waiting for you if you are late ”.
  ->They told me ……………………………………………………………………………………
  “I brought the book back to you yesterday”, Mary said to Peter .
  ->Mary told………………………………………………………………………………………
  Peter said “ I had some fruits with my friends”.
  ->Peter said…….…………………………………………………………………………………
  My aunt said to him: “If you are short of money, I can lend you 50 pounds now”
  . ->My aunt told …….……………………………………………………………
  She said to him: “You are my friend”
  ->.She told …..……………………………………………………………………
  Mary said to her father: “I don’t know how to do this exercise”.
  ->Mary told ... ……………………………………………………………………………
  “I left my watch at home So I didn’t know the time” said the woman.
  ->The woman ... ………………………………………………………………………
  She said to him: “I didn’t know you returned so I didn’t come to see you”.
  ->He told……………………………………………………………………
  Bill said: “I did this exercise two days ago.”
  ”.-->Bill said. …………………………………………………………………………
  she said: “My brother let me take his car
  ->She said ……………………………………………………………………………………
  she said: “My brother lets me take his car
  ->She said ……………………………………………………………………………………
  “I won’t tell lies you any more”, Eric said to his girlfriend.
  ->Eric told ... ………………………………………………………………
  She said, "I will go to the cinema tomorrow."
  -> She said…………………………………………………………………………………………..
  He said, "I am having a test tomorrow."
  ->He said …………………………………………………………………….
  Tom said, "I will do this work for you next week ."
  ->Tom told me …………………………………………………………………………….
  She said, "I will come back next month."
  -> She said ………………………………………………………………………….
  They said, "We have never eaten this kind of food before."
  ->They said ……………………………………………………………………………………….
  Mai said to me “ I have never seen this beautiful sight before
  ->………………………………………………………………………………………………
  He said that “I was having a toothache.
  ->…………………………………………………………………………………...
  She said that “I am going to the museum with her classmates now.
  ->…………………………………………………………………………………………………...
  They said that “We are going to the supermarket with our daughters at this time”
  ………………………………………………………………………………...
  “ I don’t have much time to enjoy myself “
  --.>Rachel said ………………………………………………………………………….
  “ I haven’t had lunch with my friends for ages “
  ->Rachel said ………………………………………………………………………….
  “ I went here last week with my secretary “
  Rachel said ………………………………………………………………………….


  Exercise 9: Write the complete sentences:
  1) The ambulance / be here / a few minutes
  2) I / pleased that / you want / know more
  3) Ba / taking a shower / 8.00 / last night
  4) It / difficult / learn English
  5) Would you / lending me / dictionary?
  6) They / playing tennis / 10.30 / yesterday morning
  7) Bao / always forgetting / homework
  8) Last week / she / an English test / Friday
  9) The school festival / held / the yard / last week
  10) In / rice cooking festival / fire / made / traditional way
  11) It / not difficult / translate / this sentence / English
  12) You / mind / lend / me / dictionary?
  13) New bicycles / make / Japan / be / expensive
  14) The Robinson family / making / preparation / Tet
  15) You / mind / if / wait / me / moment?
  16) Who / man / waiting outside?
  17) There / some children / swim / the river
  18) You / visited / Bach Ma Mountain?
  19) We / can see / boy / ride / water buffalo
  20) My Son / recognize / world heritage / 1999
  21) They / be / vacation / Da Lat now
  22) I / Mai whether / it was / highest building.
  23) People / shoes / made / old car tires.
  24) Thanks / the flowers / you / me / last week.
  25) I asked / Thanh / whether / Petronas Twin Tower / the tallest building / the word.
   
  ngochaad, Bong Bóng Xà PhòngHà Chi0503 thích bài này.
 2. ngochaad

  ngochaad Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,030
  Điểm thành tích:
  176
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  THCS


  BÀI TẬP
  Exercise 1: The following are some more questions both Mrs. Smith and Nam asked. Report the questions for Nam, but this time you need to use if or whether:
  1. “ Is there a phone?”
  =>I asked her……if there was a phone ……………………………

  2. “Do you have many friends?”
  =>She asked me……if I had many friends………………………….

  3. “Is there a fridge in the kitchen?”
  =>I asked her………if there was a fridge in the kitchen…………………………..

  4. “Do you smoke?”
  =>She asked me……if I smoked………………………….

  5. “Does the flat have central heating?”
  =>I asked her………if the flat had central heating………………………….

  6. “Do you sometimes have a party?”
  =>She asked me……if I sometimes had a party………………………….

  7. “Can I move the furniture around?”
  =>I asked her……if I could move …the furniture around…………………………

  8. “Do you often get home after 10.30 PM?
  =>She asked me……if I often got ……home after 10.30 PM……………………

  9. “Is there a TV in the bed room?”
  =>I asked her…if there was a …TV in the bed room……………………………

  10. “Are you a student?”
  =>She asked me…if I was a student……………………………

  11. “Can you speak English?”
  =>I asked her……if she could speak English……………………………

  12. “Are you working as well as studying?”
  =>She asked me…if I was working …as well as studying…………………………

  13. “Are you interested in acting?”
  =>She asked me…if I was …interested in acting…………………………

  14. “Are you free tonight?”
  =>He asked me…if I was free that night……………………………

  15. “Do you know the way to the bank, Nam?”
  => Lan asked …Nam if he knew ……the way to the bank………………………………

  Exercise 2 : Rewrite the following Yes/No questions in reported speech, use IF or WHETHER:
  1.“Do you enjoy reading books?” Phong asked Peter.
  => Phong asked Peter……if he enjoyed ……reading books………….

  2. “Does she like sports?”Hoa asked Lan.
  =>Hoa asked …Lan if ………she liked sports…………………..

  3. “Does Hoa play badminton?” Lan asked Thu.
  =>Lan asked Thu……if …Hoa played badminton………………….

  4. “Does your sister and brother go to the same school?”She asked Nam.
  =>She asked……Nam if his ……sister and brother went to the same school……………………

  5. “Do the children perform on TV?” Her mother asked her teacher.
  =>Her mother asked……her teacher. if……the children performed on TV……………

  6. “Are there some oranges in the fridge?” She asked her mom.
  =>She asked…her mom if there were ……some oranges in the fridge………………………

  7. “Will it rain tomorrow morning?” He asked his friend.
  =>He asked…his friend whether it would ……rain the next morning……………………….

  8. “Do you travel to school by bus?” Tam asked Peter.
  =>Tam asked …Peter. whether he ……travelled to school by bus…………………….

  9. “Are Tam and Hoa late for class?” Tuan asked Lan.
  =>Tuan asked…Lan if …Tam and Hoa were late for class………………………..

  10. “Do you need an umbrella to go out?” She asked me.
  =>She asked…me whether I …needed an umbrella to go out………………………

  11. “Does Lan’s father work for a bank?” Thu asked Long.
  =>Thu asked long…if ……………Lan’s father work for a bank…………

  12. “Do the students know something about their new English teacher?” Phong asked Tuan.
  =>Phong asked …Tuan whether the students knew something about their new English teacher

  13. “Does Phong’s mother work in a hospital?” Thu asked Ba.
  =>Thu asked Ba…if ………Phong’s mother worked in a hospital………………….

  14. “Does our teacher ask us to clean up the room?” Phong asked Lan.
  =>Phong asked…Lan whether their ……teacher asked them to clean up the room………………………

  15. “Can you speak Chinese?” She asked me.
  =>She asked……me if I could …speak Chinese………………………….

  16. “Will she be here for five days?” Tam asked Thu
  =>Tam asked…Thu if she would …be here for five days…………………………….

  17. “Should we keep our room warm?” Lan asked her teacher.
  =>Lan asked……her teacher.if they should …keep their room warm…………………………….

  18. “Do they need some help?” She asked her husband.
  =>She asked …her husband if …they needed some help……………………………….

  19. “May I have a look at your pictures?” Lan asked Hoa.
  =>Lan asked…Hoa if she might …have a look at her pictures………
  câu này a nên thay tân ngữ 1 nam 1 nữ cho dễ viết ạ

  20. “Can these athletes swim across the river?” Phong asked Ba
  =>Phong asked Ba ………these athletes could swim across the river…………………………..
  Hai bài này thật hack não :D:D:D
  hết I asked her rồi she asked me ( Nói thật đó )

  Exercise3: Rewriting these Wh-questions in reported speech:
  1. “Where does your father work?” The teacher asked me.
  ……The teacher asked me where my father worked

  2. “How far is it from Ho Chi Minh city to Vung Tau?” A tourist asked.
  A tourist wanted to know how far it was from Ho Chi Minh city to Vung Tau

  3. “How many people are there in your family?” She asked Lan.
  ……She asked Lan. how many people there were in her family

  4. “How long will you stay in England?” Tam’s friend asked him.
  ………Tam’s friend asked him how long he would stay in England……

  5. “What’s your hobby?” The teacher asked Lien.
  …………The teacher asked Lien what her hobby was

  6. “Why do you collect waste paper?” she asked Ba.
  she asked Ba why he collected waste paper

  7. “When will you visit Ha Noi?” Hoa asked her parents.
  Hoa asked her parents when they would visit Ha Noi

  8. “What language do you speak?” Mrs Brown asked Thu.
  Mrs Brown asked Thu what language she spoke

  9. “What time do the schools begin?” He asked Mrs Brown.
  He asked Mrs Brown what time the schools began

  10. “How do you go to the airport?” His friend asked him.
  His friend asked him how he went to the airport

  Exercise 4:
  1
  . The Pyramid is the………wonder you can still see today.
  A. lastB. early. soonD. only
  2 . Centuries ago. a list of seven wonders of the world was …….
  A. put upB. written downC. compiledD. take
  3 . There were other wonders which the ancient Greeks knew…….about.
  A. anythingB. nothingC. somethingD. someone
  4 . Angkor Wat is one of the largest……. In the world.
  A. templesB. churchesC. pagodasD. tombs
  5 . Angkor Wat was originally built for………….
  A. HindusB.BuddhistsC. KingsD. Queens
  6 . My class has……. returned from a trip to the Grand Canyon in America.
  A. onlyB. justC. yetD. before
  7*. My mother wanted to know if I…….. alright with my work.
  A. amB. am notc. wasD. have been
  8* . Angkor Wat should really…………….as a wonder .
  A. knowB. knownC. be knowD. be known
  9** . He asked me…………..I liked coffee or not
  A. whetherB. whichC. whereD. what
  10** . She told me how …………English words well .
  A. learnB. to learnC. learnedD. learning
  11. ……….Sydney Opera House completed in 1973 ?
  A. DidB. WasC. DoesD. Is
  12 . Nhi asked Nga if she………my son .
  A. knowB. knownC. knewD. is known
  13 . Statue of Liberty was ……..to the USA by the French
  A. constructedB. designedC. completedD. presented
  14 . She decided………..her run because it was getting darker .
  A. to continueB. to continuingC. continueD. continuing
  15 . I was born and ………in Hue, a beautiful city of Viet Nam .
  A, grow upB. grew upC. growed upD. grown up
  16 . She showed me where……….souvenirs .
  A. buyB. to buyC. buyingD. bought
  17*. …………, after ten minutes , dark clouds began to appear .
  A. UnfortunateB. UnfortunatelyC. UnfortunatedD. Unfortunatedly
  18*.While my mother ………..dinner, my father came home from work .
  A, cookedB. cookingC. was cookingD. is cooking
  19**.People…….their bulls fight against each other in a bull-fighting festival.
  A. haveB. askC. tellD. show
  20**. A country which exports a lot of rice is called a ……country .
  A. rice-exportB. exporting-riceC. rice-exportingD. export-rice
  Exercise 6: Put the verbs in bracket into the sentences using “verb + to – infinitive” ( liệu đề bài có bị thiếu)
  1. Don’t forget ……to lock……….(lock) the door when you go out.
  2. I will ……see…………(see) you soon.
  3. I have arranged ……………to meet……...(meet) some friends tonight.
  4. They offered ………to pay ………(pay) the bill.
  5. She couldn’t ………reply…………(reply) because she didn’t know what to say.
  6. My friend let me ………drive……….(drive) her car.
  7. The film made her ……cry ………..(cry).
  8. We may ………go………(go) out for a meal this evening.
  9. They are expecting ………to go……………..(go) on a picnic.
  10. Jane intended ………to buy………….(buy) a new car.
  Exercise 7: Complete the conversation, using the verbs in brackets with or without “to”.
  Mary:
  I want (1) ……to do ……(do) something interesting this weekend. Can we (2) ……do……(do) something together?
  John: Well. I’ve arranged (3) ………to go ……(go) on a trip to the coast with some friends. Do you want (4)………to come ………(come) with us?
  Mary: Yes, that sounds good. When are you planning (5) ……to leave…………(leave)?
  John: Well, we have decided (6) ………to start………..(start) early in the morning tomorrow and I have (7) ………to take…….(take) the others in my car.
  So, you must (9) ……meet…….(meet) me here at 6. 30 a.m.
  Mary: Ok, good. I won’t (10) ………be………(be) late.
  Exercise 8: Complete the sentences with the correct form of the verbs in the brackets.
  1. I enjoy (walk)………walking ………..in the rain.
  2. Would you like (have) …………having………something (eat)……to eat………?
  3. I want (see) …………to see………..a film on TV this evening.
  4. When did you finish (paint) ………painting………the kitchen?
  5. I hope (earn) ……to earn……….some money soon.
  6. I began (learn) …………learning……….English when I was 7.
  7. I’m hungry. I don’t know where (go) ……to go……….eating.
  8. It’s difficult (find) …………to find………….a good job.
  9. I’ve decided (stop) ………………to stop……smoking.
  10. Let’s (go) …………go…………shopping.
  11. I need a recipe for a cake that’s easy (make) …………………to make…….
  12. Dave used (ski) ………to ski………..when he was younger but not any more.
  13. I go (ski) ………skiing……………every winter.
  14. My instructor made me (ski) ………ski………down the steep mountain.
  15. I went for a walk (get) ………to get…………..some fresh air.
  16. It’s important (keep) ……to keep………………vocabulary records.
  17. There used (be) ……to be………….a lot of traffic here but now there isn’t a lot any more.
  “I’m going to Hanoi ”, he said
  He said………he was …going to Hanoi……………………………………………………………………
  “I am living in Ho Chi Minh city ”
  Peter said…he was ….………living in Ho Chi Minh city
  Exercise 9: Write the complete sentences:
  1) The ambulance / be here / a few minutes
  The ambulance will be here for a few minutes

  2) I / pleased that / you want / know more
  I was pleased that you wanted to know more

  3) Ba / taking a shower / 8.00 / last night
  Ba was taking a shower at 8.00 last night

  4) It / difficult / learn English
  It is difficult to learn English

  5) Would you / lending me / dictionary?
  Would you mind lending me your dictionary?

  6) They / playing tennis / 10.30 / yesterday morning
  They were playing tennis at 10.30 yesterday morning

  e lười quá chỉ làm được đến đây thôi_Pp__Pp__Pp_
   
  Last edited: 20 Tháng ba 2019
  phuongdaitt1 thích bài này.
 3. Bong Bóng Xà Phòng

  Bong Bóng Xà Phòng Mod Hóa | Chủ nhiệm CLB Hóa học Cu li diễn đàn

  Bài viết:
  3,654
  Điểm thành tích:
  689
  Nơi ở:
  Hưng Yên
  Trường học/Cơ quan:
  Chemistry<>English

  I.1. “ Is there a phone?”
  =>I asked her if there was a phone
  2. “Do you have many friends?”
  =>She asked me if I had many friend
  3. “Is there a fridge in the kitchen?”
  =>I asked her if there was a fridge in the kitchen
  4. “Do you smoke?”
  =>She asked me if I smoked
  5. “Does the flat have central heating?”
  =>I asked her if the flat had central heating
  6. “Do you sometimes have a party?”
  =>She asked me if I sometimes had a party
  7. “Can I move the furniture around?”
  =>I asked her if I could move the furniture around
  8. “Do you often get home after 10.30 PM?
  =>She asked me if I often got home after 10.30 PM
  9. “Is there a TV in the bed room?”
  =>I asked her If there was a TV in the bed room
  10. “Are you a student?”
  =>She asked me if I was a student
  11. “Can you speak English?”
  =>I asked her If she could speak EL
  12. “Are you working as well as studying?”
  =>She asked me if I was working as well as studying
  13. “Are you interested in acting?”
  =>She asked me if I was interested in acting
  14. “Are you free tonight?”
  =>He asked me if I was free tonight
  15. “Do you know the way to the bank, Nam?”
  => Lan asked if Nam knew the way to the bank
   
  The key of love, ngochaadphuongdaitt1 thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->