UNIT 11: TRAVELLING AROUND VIETNAM

Thảo luận trong 'Tài liệu học thuật tiếng Anh lớp 8' bắt đầu bởi phuongdaitt1, 15 Tháng một 2019.

Lượt xem: 552

 1. phuongdaitt1

  phuongdaitt1 Cựu Phó nhóm Tiếng Anh Thành viên

  Bài viết:
  1,884
  Điểm thành tích:
  471
  Nơi ở:
  Tiền Giang
  Trường học/Cơ quan:
  Trường THPT Vĩnh Bình
  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Xin chào cả nhà
  :Chuothong17:Chuothong17:Chuothong17
  Học kỳ II tới nhanh quá mọi người nhỉ :D nay dường như đã có 1 vài trường lớp 8 đã học gần tới unit 11 rồi đấy ^^
  Nay Cùng nhau học tốt sẽ tổng hợp lại những điều cần nhớ ở topic này nhé!
  I. TỪ VỰNG
  - recognize /ˈrekəɡnaɪz/(v): nhận ra
  - harbour /ˈhɑːbə(r)/ (n): cảng
  - UNESCO: tổ chức UNESCO
  - heritage /ˈherɪtɪdʒ/(n): di sản
  - sugar cane / ʃʊɡə(r) ˈkeɪn /(n): cây mía
  - magnificent /mæɡˈnɪfɪsnt/(n): lộng lẫy, đầy ấn tượng
  - luggage /ˈlʌɡɪdʒ/(n): hành lý
  - cave /keɪv/(n): cái hang
  - tourist /ˈtʊərɪst/(n): khách du lịch
  - limestone /ˈlaɪmstəʊn/(n): đá vôi
  - expression /ɪkˈspreʃn/(n): sự diễn tả
  - sand /sænd/(n): cát
  - sunbathe /ˈsʌnbeɪð/(v): tắm nắng
  - suggest /səˈdʒest/(v): gợi ý
  suggestion /səˈdʒestʃən/(n): sự gợi ý
  - florist /ˈflɒrɪst/(n): người bán hoa
  - import /ɪmˈpɔːt/(v): nhập khẩu
  - revolutionary /ˌrevəˈluːʃənəri/(n): cánh mạng
  - adventure /ədˈventʃə(r)/(n): cuộc phiêu lưu
  - seaside /ˈsiːsaɪd/(n): bờ biển
  - canoe /kəˈnuː/(n): ca nô, xuồng
  - resort /rɪˈzɔːt/(n): vùng, khu nghỉ mát
  - hire /ˈhaɪə(r)/(v): thuê
  - oceanic /ˌəʊʃiˈænɪk/(a): thuộc về đại dương
  - rescue /ˈreskjuː/(v): cứu hộ
  - institute /ˈɪnstɪtjuːt/(n): học viện, viện nghiên cứu
  - giant /ˈdʒaɪənt/(a): to lớn, khổng lồ
  - buddha /ˈbʊdə/(n): phật
  - lean/liːn/(v): nghiêng đi, dựa, tựa
  - offshore /ˌɒfˈʃɔː(r)/(n): ngoài khơi
  - overturn/ˌəʊvəˈtɜːn/ (v): lật đổ, lật úp
  - island /ˈaɪlənd/(n): hòn đảo
  - accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃn/(n): chỗ ở
  - stumble /ˈstʌmbl/(v): vấp, ngã
  - realize /ˈriːəlaɪz/(v): nhận ra
  - make in (v): sản xuất tại
  - eternal /ɪˈtɜːnl/(n): vĩnh cửu
  - keep in (v): giữ
  - wrap in (v): gói, bọc, quấn
  - tribe /traɪb/(n): bộ tộc, bộ lạc
  - cigarette /ˌsɪɡəˈret/(n): thuốc lá
  - slope /sləʊp/(n): sườn, dốc
  - jungle stream /ˈdʒʌŋɡl - striːm/(n): suối trong rừng
  II. NGỮ PHÁP
  1. Past participle ( -ed ) & Present participle ( -ing )
  Dạng cơ bản ở đây là rút gọn của mệnh đề quan hệ (who, whom, which,...)
  a) Present participle
  Đoạn câu bắt đầu bằng ( -ing ) này mang nghĩa chủ động.
  Ex: The woman carrying a bag is Miss Lien.
  Người phụ nữ mang theo một chiếc túi là cô Liên.
  Nếu được viết sang mệnh đề quan hệ thì sẽ có dạng như sau
  The woman who is carrying/ carries a bag is Miss Lien
  b) Past participle ( -ed )
  Đoạn câu bắt đầu bằng ( -ed / v3 ) mang nghĩa bị động
  Ex: The old lamp made in China is five dollars.
  Chiếc đèn cũ được sản xuất tại Trung Quốc có giá năm đô la.
  Nếu được viết sang mệnh đề quan hệ thì sẽ có dạng như sau
  The old lamp which is/was made in China is five dollars
  2. Lời yêu cầu lịch sự
  Would you mind/ Do you mind + Ving (Xin bạn vui lòng...)
  Ex: Would/Do you mind turning on the light?
  Do you mind if I + Vs/es
  Would you mind if I + V2/ed
  (Bạn có cảm thấy phiền khi.....)
  Ex: Do you mind if I postpone our meeting?
  Would you mind if I turned on the air conditioner?
  Để trả lời các câu hỏi đó, ta có thể tham khảo bảng trong SGK dưới đây
  Capture1.PNG
  Bài tập tham khảo
  UNIT 11: TRAVELING AROUND VIET NAM

  I. Choose the word whose main stress is placed differently from the others.
  1. a. airport b. paddle c. rescue d. around
  2. a. canoe b. florist c. luggage d. garden
  3. a. water b. sunbathe c. tribal d. prefer
  4.a. departure b. recognize c. waterfall d. institute
  5.a. oceanic b. botanical c. destination d. information
  II.Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase.
  6.Passengers_____ to Cairo, please go to Gate 4.
  a. fly b. flying c. will fly d. are going to fly
  7.Do you mind_____ I leave early?
  a. if b. when c. that d. 0
  8.The main_____ are corn and coffee.
  a. trees b. plants c. flowers d. crops
  9.It’s great_____ here!
  a. be b. to be c. been d. being
  10.The taxi _____ us to the airport broke down.
  a. take b. takes c. taking d. taken
  11._____ is a place where a lot of people go on holiday.
  a. Island b. Beach c. Bay d. Resort
  12.We are thinking of going to America.
  a.for b.to c. on d. about
  13. _____ you mind drying the dishes?
  a. Would b. Should c. Could d. Ought
  14. The house _____ on the hill started slipping.
  a. build b. builds c. building d. built
  15. Passencs should check in at least one hour before ______ .
  a. depart b. departed c. department d. departure
  III. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

  16. Would you mind to give me some advice about buying a computer?

  17. We have decided going to France four our holidays.

  18. Smoking is generally recognize as one of the major causes of heart disease.

  19. He asked the tourist information officer suggesting where he could go.

  20. The plane landed on Glasgow airport just before midday.

  IV. Choose the word (a, b, c, or d) that best fits each of the blank spaces.
  We (21) _____ to Thailand for our summer vacation last year. It was
  our first (22) _____ to Asia. We loved it. We went to the (23) _____ market
  very early one morning. We didn’t buy anything there; we just looked.
  Another day, we went to Wat Phra Keo, the famous Temple of the Emerald Buddha. It was really (24)_____ . Then we saw two more (25) _____
  nearby. We also went on a river (26) _____ somewhere outside Bangkok.
  The best thing (27) _____ the trip was the food. The next time we have
  friends over for dinner, I (28)_____ Thai food.
  21. a. go b. went c. are going d. will go
  22. a. vacation b. holiday c. trip d. a & b
  23. a. float b. floated c. floating d. floats
  24. a. interested b. interesting c. bored d. boring
  25. a. churches b. pagodas c. temples d. markets
  26. a. trip b. walk c. travel d. bank
  27. a. in b. on c. of d. about
  28. a. cook b. am cooking c. cooked d. am going to cook
  V. Read the following passage and choose the item (a, b, c, or d) that best answers each of the questions about it.
  Hue is the ancient imperial capital of Vietnam during the time of the Nguyen Dynasty (1802-1945). It is comfortably reached by plane or train from Hanoi. But it takes up to 14 hours to get to Hue from Hanoi if you travel by bus.
  On the South bank of the famous Huong River, opposite the Ancient Citadel and around the Le Loi and Hung Vuong Streets is where the majority of Hue’s hotels, restaurants and tourist services are located and this makes it easy for you to find everything you will need to maximize the enjoyment of your stay in the Imperial City.
  Many people hire motorcycles or bicycles to visit the historical sights and monuments there but it is possible to walk, or to take a taxi or cyclo, too.
  imperial (adj) : (thuộc) hoàng đế
  majority (n) : phần lớn
  maximize (v) : làm tăng len đến mức tối đa
  29. What does the word ‘ancient’ in line 1 mean?
  a. of the present time b. very old
  c. liked by a lot of people d. not special or unusual
  30. Hue can be reached by______ .
  a. plane b. train c. bus d. all are correct
  31. Where is the Ancient Citadel?
  a. On the South bank of the Huong river.
  b. On the North bank of the Huong river.
  c. On Hung Vuong Street.
  d. no information
  32. We can visit the historical sights and monuments there _____ .
  a. by motorcycle or bicycle b. by taxi or cyclo
  c. on foot d. all are correct
  33. Which of the following is not true?
  a. Hue used to be the imperial capital of Vietnam.
  b. We can travel to Hue by train or by plane.
  c. It’s comfortable to travel to Hue by bus.
  d. Most of Hue’s hotels and restaurants are on the South bank of the Huong river.
  Rewrite the sentences, using Past participle ( -ed ) or Present participle ( -ing )
  1. The girl is playing the piano. She is Mai.
  ________________________________________________________________________________
  2. The people are waiting for the bus in the rain. They are getting wet.
  ________________________________________________________________________________
  3. I live in a pleasant room. The room overlooks the garden.
  ________________________________________________________________________________
  4. Most of the goods are exported. The goods are made in this factory.
  ________________________________________________________________________________
  5. I come from a city. The city is located in the northern part of the country.
  ________________________________________________________________________________
  6. The ruler is made of plastic. It is nice.
  ________________________________________________________________________________
  7. The girl is talking to Phan. She is Australian.
  ________________________________________________________________________________
  8. The man was wanted by police. He is arerested now.
  ________________________________________________________________________________
  9. The dancers are dancing beautifully. They were trained in Russia.
  ________________________________________________________________________________
  10. The boy is swimming in the pool. He was the school champion last years.
  ________________________________________________________________________________
  11. The teacher is explaining the lesson. He is the youngest teacher in our school.
  ________________________________________________________________________________
  12. The watch is made of gold. It’s 1000 dollars.
  ________________________________________________________________________________
  13. The boy is kicking the ball. He’s An.
  ________________________________________________________________________________
  14. The cups are kept in the cupboard. They were bought five years ago.
  ________________________________________________________________________________
  15. The chair was broken yesterday. It is now rebuilt.
  ________________________________________________________________________________
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng một 2019
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->