Topic Đố Vui Sinh Học ver.2

  • Thread starter hoahuongduong93
  • Ngày gửi
  • Replies 183
  • Views 35,034

H

hoahuongduong93

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[FONT=.VnTime]:Mloa_loa:

[/FONT]
[FONT=.VnTimeH]_*_TOPIC §è VUI SINH HäC_*_

[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime] ^^Hello every body…[/FONT]
[FONT=.VnTime]L©u l¾m rïi ko gÆp mäi [FONT=.VnTime]ng[/FONT], nhí qu¸ ak…[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]:DQuay trë l¹i chñ ®Ò chÝnh, hnay tí v« cïng vinh dù khi ®­uîc mäi ng­uêi tin t­uëng lµm nhiÖm vô post bµi ®Çu tiªn trong topic ®è vui sinh häc verson 2 này… <híhí>[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime](#>)Tha^t lµ vui khi ®u­îc chøng kiÕn sù tr­ëng thµnh vµ lín lªn cña topÝc ®è vui sinh häc… Ch¨k ®©y lµ n¬i mµ ®Ó l¹i nhiÒu kØ niÖm nhÊt víi tí vÒ hocmai.vn còng nh­u toµn bé box sinh häc… Tks mäi ngu­êi nhiÒu l¾m v× nh÷ng g× ®· dµnh cho tí…[/FONT]
[FONT=.VnTime] :khi (32):Bµi post ®Çu tiªn nµy cã vÎ h¬i dµi 1 tÝ nh­g tí chóc topic nµy sÏ ph¸t triÓn h¬n n÷a, ®­îc nh×u ng­ ®äc h¬n, nhiÒu bµi tr¶ lêi chÝnh x¸c h¬n… chóc c¸c em mod tiÕp tôc ph¸t triÓn topic h¬n … <chÞ iu c¸c e nh×u l¾m Êy, mog r»g lÇn sau còg chÞ vÉn sÏ tÝp tôc ®­c lµm vÞªc nµy lÇn n÷a> :khi (8):[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]:khi (86):NOTE: [/FONT]cũng như nội dung của topic đố vui sinh học đầu tiên,mọi người sẽ trả lời những câu hỏi và sẽ nhận được phần thưởng là những nút thanks khi trả lời đúng...
[FONT=.VnTime] [/FONT]
à[FONT=.VnTime]§Ó b¾t ®Çu 1 topic míi, chóng ta cïng tr¶ lêi nh÷ng c©u ®è dÔ dÔ 1 chót nha… Mäi ng­ cïng suy nghÜ vµ ®­a ra ®¸p ¸n cña mjk nhÐ…[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 1: Cµ chua vµ thuèc lµ cã quan hÖ nh­ thÕ nµo?[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 2: Theo b¹n, loµi thùc vËt nµo cã thÓ chÞu löa tèt <ko tÝnh c©y nµo cã th©n d­uíi nø¬c nh¸>?[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 3: Loµi c¸ nµo cã thÓ ¨n thÞt con m×nh trong 1 vµi tru­êng hîp ®Ó tiÕp tôc tån t¹i?[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 4: Loµi ®éng vËt nµo tim chØ cã 1 t©m thÊt vµ 1 t©m nhÜ?[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime]:khi (142):C©u hái dÔ qu¸ ®óng ko nµo, mäi ng­ nhanh tay tr¶ lêi nh¸…[/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[FONT=.VnTime] [/FONT]
[/COLOR]​
[/FONT]​
 
Last edited by a moderator:
L

lananh_vy_vp

Tem:x
Câu 3:
em bít mỗi cá Vược Châu Âu thui, hem bít đúng k nựa:-s
 
P

phiphikhanh

[FONT=.VnTime]:Mloa_loa:[/FONT]
[FONT=.VnTime]
[/FONT]
[FONT=.VnTimeH]_*_TOPIC §è VUI SINH HäC_*_[/FONT]​


[FONT=.VnTime] ^^Hello every body…

[FONT=.VnTime]L©u l¾m rïi ko gÆp mäi [FONT=.VnTime]ng[/FONT], nhí qu¸ ak…[/FONT]

[FONT=.VnTime]:DQuay trë l¹i chñ ®Ò chÝnh, hnay tí v« cïng vinh dù khi ®­uîc mäi ng­uêi tin t­uëng lµm nhiÖm vô post bµi ®Çu tiªn trong topic ®è vui sinh häc verson 2 này… <híhí>[/FONT]

[FONT=.VnTime](#>)Tha^t lµ vui khi ®u­îc chøng kiÕn sù tr­ëng thµnh vµ lín lªn cña topÝc ®è vui sinh häc… Ch¨k ®©y lµ n¬i mµ ®Ó l¹i nhiÒu kØ niÖm nhÊt víi tí vÒ hocmai.vn còng nh­u toµn bé box sinh häc… Tks mäi ngu­êi nhiÒu l¾m v× nh÷ng g× ®· dµnh cho tí…[/FONT]
[FONT=.VnTime] :khi (32):Bµi post ®Çu tiªn nµy cã vÎ h¬i dµi 1 tÝ nh­g tí chóc topic nµy sÏ ph¸t triÓn h¬n n÷a, ®­îc nh×u ng­ ®äc h¬n, nhiÒu bµi tr¶ lêi chÝnh x¸c h¬n… chóc c¸c em mod tiÕp tôc ph¸t triÓn topic h¬n … <chÞ iu c¸c e nh×u l¾m Êy, mog r»g lÇn sau còg chÞ vÉn sÏ tÝp tôc ®­c lµm vÞªc nµy lÇn n÷a> :khi (8):[/FONT]
[FONT=.VnTime]:khi (86):NOTE: [/FONT]cũng như nội dung của topic đố vui sinh học đầu tiên,mọi người sẽ trả lời những câu hỏi và sẽ nhận được phần thưởng là những nút thanks khi trả lời đúng...

à[FONT=.VnTime]§Ó b¾t ®Çu 1 topic míi, chóng ta cïng tr¶ lêi nh÷ng c©u ®è dÔ dÔ 1 chót nha… Mäi ng­ cïng suy nghÜ vµ ®­a ra ®¸p ¸n cña mjk nhÐ…[/FONT]

[FONT=.VnTime]C©u 1: Cµ chua vµ thuèc lµ cã quan hÖ nh­ thÕ nµo?[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 2: Theo b¹n, loµi thùc vËt nµo cã thÓ chÞu löa tèt <ko tÝnh c©y nµo cã th©n d­uíi nø¬c nh¸>?[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 3: Loµi c¸ nµo cã thÓ ¨n thÞt con m×nh trong 1 vµi tru­êng hîp ®Ó tiÕp tôc tån t¹i?[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 4: Loµi ®éng vËt nµo tim chØ cã 1 t©m thÊt vµ 1 t©m nhÜ?[/FONT]

[FONT=.VnTime]:khi (142):C©u hái dÔ qu¸ ®óng ko nµo, mäi ng­ nhanh tay tr¶ lêi nh¸…[/FONT]


[/COLOR]​
[/FONT]
Chị ơi , sửa font chữ đi , em ko hiểu gì cả ;))
 
T

tranquyen_bmt

câu 4: theo tớ là loài cá. :D
Câu 2: theo tớ là các loài cây có vỏ cây dày, chúng có thể tồn tại ngay cả sau khi rừng bị cháy ^^
 
H

hongnhung.97

à[FONT=.VnTime]§Ó b¾t ®Çu 1 topic míi, chóng ta cïng tr¶ lêi nh÷ng c©u ®è dÔ dÔ 1 chót nha… Mäi ng&shy; cïng suy nghÜ vµ ®&shy;a ra ®¸p ¸n cña mjk nhÐ…

[FONT=.VnTime]C©u 1: Cµ chua vµ thuèc lµ cã quan hÖ nh&shy; thÕ nµo?[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 2: Theo b¹n, loµi thùc vËt nµo cã thÓ chÞu löa tèt <ko tÝnh c©y nµo cã th©n d&shy;uíi nø¬c nh¸>?[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 3: Loµi c¸ nµo cã thÓ ¨n thÞt con m×nh trong 1 vµi tru&shy;êng hîp ®Ó tiÕp tôc tån t¹i?[/FONT]
[FONT=.VnTime]C©u 4: Loµi ®éng vËt nµo tim chØ cã 1 t©m thÊt vµ 1 t©m nhÜ?[/FONT]

[/FONT]

Câu 1: Cà chua rất tốt cho những người hút thuốc lá. Giúp những người hút thuốc lá phòng chống được nguy cơ bị phổi (do cà chua giàu chất chống oxy hóa)
vietbao.vn
Câu 2: Vi Sinh vật vùng núi lửa (Khoảng 100 độ C) (cái này mới là chịu nhiệt thôi ah :-s)
thuviensinhhoc.com
Câu 3: Cá sấu
Câu 4: Cá

P.s Lụi từ a--> z nên chắc em sai hết rùi ah :p
 
L

lananh_vy_vp

Đáp án kì 1, chị hoahuongduong93 nhờ tớ post hộ^^
Câu 1:Cà chua và thuốc lá đều thuộc họ cà nhưng thuốc lá có khả năng tổng hợp ancaloit còn cà chua thì không.
Câu 2:Chịu lửa tốt là rừng cây khộp và cây thân thảo như cỏ, sây.
Câu 3:cá vược châu âu
Câu 4:cá
 
L

lananh_vy_vp

Kì 2:
Câu 1:Vì sao thời gian trôi nhanh khi người ta thấy vui?
Câu 2:Vì sao chỉ có con người biết nói?:-?
Câu 3:Vì sao tuổi càng cao càng sợ lạnh?
Câu 4:Vì sao đàn ông lấy vợ?;))
Câu 5:con gì đây?
image005.jpg
 
J

junior1102

^^

lananh_vy_vp;1443201]Kì 2:
Câu 1:Vì sao thời gian trôi nhanh khi người ta thấy vui? <--- thời gian nhanh khi người ta : Ngủ ,chơi :">
Câu 2:Vì sao chỉ có con người biết nói?:-? <-- tiếng nói đơn thuần chỉ là một phương tiện giao tiếp của con người ,được đặc trưng nhờ cấu tạo thanh quản và sự phối hợp của môi ,lưỡi để hình thành nên tiếng nói ,có một số loài chim có thể bắt chước được tiếng nói của người ,nhưng đó chỉ là sự bắt chước dựa vào các âm điệu .
Câu 3:Vì sao tuổi càng cao càng sợ lạnh? <--- tuổi càng cao thì các cơ chế trao đổi chất càng kém đi + sự lão hóa nhanh của các tế bào và sự suy yếu cơ chế miễn dịch ,do đó cơ thể sẽ khó chống chọi với các điều kiện bất thường của thời tiết ,đặc biệt là lạnh và nóng .
Câu 4:Vì sao đàn ông lấy vợ?;)) Đàn ông phải lấy vợ vì đàn bà cần lấy chồng :)>-
Còn nếu giải thích theo khoa học thì người là loài đơn tính ,ví thế muốn duy trì nòi giống thì cần ... phải có sự kết đôi :"> ,Nếu giải thích theo xã hội thì ... đàn ông phải lấy vợ vì có tình yêu :">
Câu 5:con gì đây?
image005.jpg

<--- con chim b-(
 
T

thuy_linh_95

Kì 2:
Câu 1:Vì sao thời gian trôi nhanh khi người ta thấy vui?
Câu 2:Vì sao chỉ có con người biết nói?:-?
Câu 3:Vì sao tuổi càng cao càng sợ lạnh?
Câu 4:Vì sao đàn ông lấy vợ?;))
Câu 5:con gì đây?
image005.jpgCâu 1: Khi vui não sẽ tập trung vào yếu tố làm mình vui==> hok để ý tới thời gian
Câu 2: người là ĐV bậc cao, hệ thần kinh cấu tạo cơ thể phát triển
Câu 3: Vì da của ng zà kém đàn hồi hơn ng trẻ==> mỏng nên dễ lạnh, nhăn nheo rồi mà
Câu 4: Để thực hiện những nghĩa vụ cao cả: làm ck, làm cha, làm ông và làm cụ ông, hớ hớ
Câu 5: con chim trên cành cây :D
 
Last edited by a moderator:
G

girlbuon10594

Kì 2:
Câu 1:Vì sao thời gian trôi nhanh khi người ta thấy vui?
Câu 2:Vì sao chỉ có con người biết nói?:-?
Câu 3:Vì sao tuổi càng cao càng sợ lạnh?
Câu 4:Vì sao đàn ông lấy vợ?;))
Câu 5:con gì đây?
image005.jpg


Câu 1: Não bận quan tâm tới nhiều khía cạnh khác nhau của công việc, nó sẽ phải dàn trải nguồn tài nguyên ít ỏi của mình, và dành sự chú ý khiêm tốn cho thời gian. Vì thế, những giờ phút qua đi mà chúng ta gần như không nhận thấy, và cảm giác dường như nó trôi nhanh hơn;;)

Câu 2: Bởi vì xác xuất độc chiếm thế giới của con người là quá vượt trội (vượt ở chỗ chúng ta đã lấy hệ xương loài động vật cao cấp nhất: đầu tròn to, hệ xương sống, hai chi trước, hai chi sau, hệ sinh dục bài tiết và không đuôi (để chuyển sang đứng thẳng). Chính hệ thần kinh năng động nhất, tổ hợp khôn ngoan nhất, đã nhận được bộ gien người từ không gian bên ngoài trái đất)

Câu 3: Vì sự hấp thu và đào thải của cơ thể người già giảm, nhiệt lượng sản sinh ra thấp, công năng trung khu điều tiết thân nhiệt bị giảm xuống nên khi nhiệt độ bên ngoài hơi giảm thấp thì cơ thể đã rất khó thích ứng [TEX]\to[/TEX] sợ lạnh

Câu 4: - Vì đồng hồ sinh học gõ cửa;;)
- Cảm thấy bình bên bên người phụ nữ đó;))
- Tìm thấy ở người phụ nữ mà anh ta thiếu:))

Câu 5: Chim cuckoo bird
 
L

lananh_vy_vp

Câu 1:thuy_linh_95 và girlbuon trả lời đúng:)
Câu 2:junior trả lời đúng;))
Câu 3:junior và girlbuon đúng:D
Câu 4:girlbuon đúng
(ck girl trả lời đúng nhìu ế:p)
câu 5:ko phải chim cúc cu đâu nớ:p

cả nhà chém nốt câu 5 đi:x, một loại chim khá quen thuộc ở việt nam:x
 
L

lananh_vy_vp

thôi công bố đáp án lun, đó là chim bắt cô trói cột:)), lần đầu tiên câu hỏi ảnh ko ai trả lời đúng;))

Kì 3:
Câu 1:Vì sao con người ko có vẩy giống cá?
Câu 2:Có phải loài bò bị kính thích khi nhìn thấy màu đỏ?
Câu 3:Tại sao nói hương hoa có thể trị bệnh?
Câu 4:Hóa thạch tôm ba lá được tìm thấy ở kỉ nào?
Câu 5:con gì đây?
bao.jpg
 
Last edited by a moderator:
A

anhvodoi94

Câu 2:Có phải loài bò bị kính thích khi nhìn thấy màu đỏ?

- Ở lớp sâu nhất của nhãn cầu có võng mạc, trên đó có lớp tế bào hình kim tiếp nhận ánh sáng mạnh. Loại tế bào hình que có nhiều sẽ làm cho con vật bị mù màu, nói chung ở loài bò thì loại tế bào hình que có nhiều hơn tế bào hình kim => Bò không phân biệt được các màu => Không phải nó bị kích thích khi nhìn thấy màu đỏ .

- Ta vẫy trước con bò bất kỳ tấm vải có màu gì, bò cũng xem đó là vật uy hiếp nó => Tấn công . :-SS

Câu 3 : Tại sao nói hương hoa có thể trị bệnh ?

- Nguyên lý chữa được bệnh của hương hoa là ở chỗ: Hương hoa có thể giết chết mầm gây bệnh (vi khuẩn) có thể biến đổi phản ứng sinh lý và tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, để cuối cùng đạt được hiệu quả chữa bệnh và tăng cường thể lực.

Câu 4: Hóa thạch tôm ba lá được tìm thấy ở kỉ nào?

- Kỷ Cambri .

- Con Báo .
 
L

lananh_vy_vp

hơ, sao lại đúng hết thế này=((
câu 5 nói rõ hơn là báo gấm:p
Còn câu 1 cả nhà ơi:x
 
L

lananh_vy_vp

Đơn giản là vì môi trường sống của người và cá là khác nhau:p

Kì 4
Câu 1:Có mấy loài chim có khả năng tiết sữa diều?kể tên?
Câu 2:Vì sao các nhà du hành hay mất ngủ?
Câu 3:Tại sao phụ nữ luôn ẵm con bằng tay trái?
Câu 4:gì đây?
11104580-GD_Hoa-ban.jpg
 
G

girlbuon10594

Câu 1: Có chim bồ câu;))

Câu 2: Việc thiếu đi các tín hiệu ngày đêm làm cho đồng hồ sinh học trong người họ biến mất, dần bị vô ác dụng:D

Câu 3: Não phải của phữ (quyết định hoạt động của nửa người bên trái) kiểm soát thông tin về khuôn mặt. Vì thế, khi bế con bên trái, họ sẽ theo dõi được tình trạng của trẻ tốt hơn.

Câu 4: Hoa ban;;)
 
C

canhcutndk16a.

Đơn giản là vì môi trường sống của người và cá là khác nhau:p

Kì 4
Câu 1:Có mấy loài chim có khả năng tiết sữa diều?kể tên?
Câu 2:Vì sao các nhà du hành hay mất ngủ?
Câu 3:Tại sao phụ nữ luôn ẵm con bằng tay trái?
Câu 4:gì đây?
11104580-GD_Hoa-ban.jpg
Câu 1 ,2,4 giống girlbuon10594
Câu 3: do não phải của phụ nữ đã chuyên hoá để nhận biết chỉ những thay đổi trên khuôn mặt và tình cảm với trẻ nhỏ. => thông tin trong tầm nhìn bên trái của họ (chẳng hạn như khi phụ nữ ẵm trẻ ở bên trái) sẽ đi thẳng vào bán cầu não phải. Như vậy, bế trẻ bên tay trái là vị trí tối ưu giúp người mẹ đánh giá được tình trạng của con mình.
Chả khác girlbuon là mí :">
 
Top Bottom