toán lớp 8 : ôn tập

L

lethikimthoa52

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1. (3 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a) 5a(a – 2) – a + 2. b) 7(a – 5) + 8a(5 – a). c) 25a2 – 4b2 + 4b – 1.

Bài 2. (1 điểm) Tìm x, biết : x4 + 2x3 + 2x2 + 2x + 1 = 0.

Bài 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A có BC = 6 cm. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC.

a) Tính độ dài đoạn MN, chứng minh tứ giác BMNC là hình thang cân.

b) Gọi K là điểm đối xứng của B qua N. Chứng minh tứ giác ABCK là hình bình hành.

c) Gọi H là điểm đối xứng của P qua M. Chứng minh tứ giác AHBP là hình chữ nhật.

d) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMPN là hình vuông.
 
Q

qualyroyal

Bài 1. (3 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a) 5a(a – 2) – a + 2. b) 7(a – 5) + 8a(5 – a). c) 25a2 – 4b2 + 4b – 1.

Bài 2. (1 điểm) Tìm x, biết : x4 + 2x3 + 2x2 + 2x + 1 = 0.

Bài 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A có BC = 6 cm. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC.

a) Tính độ dài đoạn MN, chứng minh tứ giác BMNC là hình thang cân.

b) Gọi K là điểm đối xứng của B qua N. Chứng minh tứ giác ABCK là hình bình hành.

c) Gọi H là điểm đối xứng của P qua M. Chứng minh tứ giác AHBP là hình chữ nhật.

d) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMPN là hình vuông.

a , 5a(a-2)-a+2
=5a(a-2)-(a-2)
=(a-2)(5a-+1)
B , 7(a-5)+8a(5-a)
=7(a-5)-8a(a-5)
=(a-5)(7-8a)
C,25a^2-4b^2+4b-1
=(5a)^2-[(2b)^2-2b+1]
=(5a)^2-(2b-1)^2
=(5a-2b+1)(5a+2b-1)
 
Q

qualyroyal

Bài 1. (3 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :

a) 5a(a – 2) – a + 2. b) 7(a – 5) + 8a(5 – a). c) 25a2 – 4b2 + 4b – 1.

Bài 2. (1 điểm) Tìm x, biết : x4 + 2x3 + 2x2 + 2x + 1 = 0.

Bài 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A có BC = 6 cm. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC.

a) Tính độ dài đoạn MN, chứng minh tứ giác BMNC là hình thang cân.

b) Gọi K là điểm đối xứng của B qua N. Chứng minh tứ giác ABCK là hình bình hành.

c) Gọi H là điểm đối xứng của P qua M. Chứng minh tứ giác AHBP là hình chữ nhật.

d) Tìm điều kiện của tam giác ABC để tứ giác AMPN là hình vuông.

Cau4
AVìABCLà tam giáC Cân\RightarrowAc=AB
\RightarrowAN = NC, AM=MB
\Rightarrow NM là đường TB of tam giác ABC
\RightarrowNM//CB và NM=1/2CB= 6÷2=3 cm
vì NM//CB NÊN NMBC LÀ HINH THANG , LẠI CÓ NC=MB THEO CMT \Rightarrow NMBC LÀ HÌNH THANG CÂN

VÌ KN =NB THEO GT
NA=NC GT
\Rightarrow KABC LÀ HBH
 
S

shirano

Bài 2. (1 điểm) Tìm x, biết : $x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1 = 0.$
\Leftrightarrow $(x+1)(x^3 +x^2 +x +1 )= 0$
\Leftrightarrow $(x+1)^2 (x^2 +1) =0 $
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom