Toán Toán đại 9

fcnoname1230

Học sinh chăm học
Thành viên

Tú Tí Tỡn ( Vozer)

Học sinh chăm học
Thành viên
23 Tháng hai 2017
79
57
91
22
đk để pt có nghiệm phân biệt ( vì x1 - x2 khác 0) : 64+12m>0 suy ra m> -16/3
suy ra với m>-16/3 pt luôn có 2 nghiệm x1, x2 phân biệt.
áp dụng đl viét
[tex]\left\{\begin{matrix} x_{1}+x_{2}=-8\\ x_{1}.x_{2}=-3m \end{matrix}\right.[/tex]
suy ra
[tex](x_{1}-x_{2})^{2}=(x_{1}+x_{2})^{2}-4x_{1}.x_{2}=64+12m=16^{2}[/tex]
suy ra m=16 (thỏa mãn)
 
Top Bottom