[toán 9] Hàm số nè !!!

Q

quangnhatkut3

T

tuyn

y=ax+b đi qua A(4;3)\Rightarrow 4a+b=3
y=ax+b cắt Oy tại B(0;b)\Rightarrow b>0
y=ax+b cắt Ox tại C(-b/a;0)\Rightarrow b chia hết cho a và a<0
b=na với n nguyên âm \Rightarrow a(4+n)=3
suy ra
[TEX]\left{\begin{a=-1}\\{n+4=-3}[/TEX] hoặc [TEX]\left{\begin{a=-3}\\{n+4=-1}[/TEX]
 
Top Bottom