[Toán 7]Phân tích đa thức thành nhân tử

N

nguyenbahiep1

Phân tích đa thức thành nhân tử:
a[TEX](a+2b)^3[/TEX]-b[TEX](2a+b)^3[/TEX]


Em có thể giải theo cách sau

[laTEX]a(a^3 + 6a^2b+12ab^2 + 8b^3) - b(b^3+6b^2a+12ba^2 + 8a^3) \\ \\ a^4 -b^4 +6ab(a^2-b^2) + 8ab(b^2-a^2) \\ \\ (a^2-b^2)(a^2+b^2) -2ab(a^2-b^2) = (a^2-b^2)(a^2-2ab+b^2) \\ \\ (a-b)(a+b)(a-b)^2 = (a+b)(a-b)^3[/laTEX]
 
Top Bottom