Toán [Toán 7] Ôn tập các dạng

nguyenkhanhduyen220905@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng chín 2017
72
59
69
Bình Định

Blue Plus

Cựu TMod Toán|Quán quân WC18
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
7 Tháng tám 2017
4,506
10,437
1,114
Khánh Hòa
$\color{Blue}{\text{Bỏ học}}$
Tinh :a) [tex]\frac{4^5.9^4- 2.6^9}{2^10.3^8+6^8.29}[/tex] .
b) [tex]\frac{5}{x} +\frac{y}{5} =\frac{1}{8}[/tex] .
Cho [tex]a^{2}[/tex]=b.c.
CMR :[tex]\frac{c}{b}= \frac{a^2+c^2}{b^2+a^2}[/tex] .
CMR : [tex]10^{6} - 5^{7} : 59.[/tex]
a)
$ \frac{4^5 . 9^4 - 2 . 6^9}{2^{10} . 3^8 + 6^8 . 29} \\ = \frac{(2^2)^5 . (3^2)^4 - 2 . (2 . 3)^9}{2^{10} . 3^8 + (2 . 3)^8 . 29} \\ = \frac{2^{10} . 3^8 - 2 . 2^9 . 3^9}{2^{10} . 3^8 + 2^8 . 3^8 . 29} \\ = \frac{3^8.2^8(2^2 - 3 . 2^2)}{3^8.2^8(2^2+ 29)} \\ = \frac{4 - 12}{4 + 29} \\ = \frac{-8}{33} $
b) https://diendan.hocmai.vn/threads/tim-x-y.636853/#post-3233414
CM:
$ a^2 = bc \\ \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{a} \\ \Rightarrow \frac{a}{b} . \frac{a}{b} = \frac{a}{b} . \frac{c}{a} = \frac{c}{a} . \frac{c}{a} \\ \Leftrightarrow \frac{a^2}{b^2} = \frac{c}{b} = \frac{c^2}{a^2} \\Áp\; dụng\; tính\; chất\; của\; dãy\; tỉ\; số\; bằng\; nhau\; ta\; có: \\ \frac{a^2}{b^2} = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 + c^2}{b^2 + a^2} \\ \Rightarrow \frac{a^2}{b^2} = \frac{c}{b} = \frac{c^2}{a^2} = \frac{a^2 + c^2}{b^2 + a^2} \\ \Rightarrow \frac{c}{b} = \frac{a^2 + c^2}{b^2 + a^2} $
$ 10^6 - 5^7 = (2 . 5)^6 - 5 . 5^6 = 2^6 . 5^6 - 5 . 5^6 = 5^6(2^6 - 5) = 5^6(64 - 5) = 5^6 . 59 \vdots 59 $
 
  • Like
Reactions: Nông Trường An
Top Bottom