Toán Toán 7 - Hình học

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
18
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu

Ma Long

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng ba 2017
252
305
161
Cho tam giác ABC, O nằm giữa B và C . Trên tia đối của tia OA lấy điểm D. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. CMR: MN
[tex]\le\ \dfrac{AC+BD}{2}[/tex]
Giải
Gọi I là trung điểm của AD
Ta có: MI là đường trung bình tam giác ABD.
NI là đường trung bình tam giác ACD

[tex]\dfrac{AC+BD}{2}\geq NI+MI\geq MN[/tex]
Dấu = khi M,I,N thẳng hàng. AC//BD.
 
Top Bottom