Toán [toán 7] Chứng minh tỉ lệ thức

O

o0okitteno0o

Last edited by a moderator:
A

ae97

giup minh bai nay voi
chung minh rang tu ti le thuc a/b=c/d(a-b,c-d khac 0) ta co the suy ra ti le thuc a+b/a-b=
c+d/c-d.

[TEX]\frac{a}{b}=\frac{c}{d}[/TEX]\Rightarrow [TEX]ad=bc[/TEX]
ta có [TEX]\frac{a+b}{a-b}=\frac{c+d}{c-d}[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX](a+b)(c-d)=(c+d)(a-b)[/TEX]
\Leftrightarrow [TEX]ac-ad+ba-bd=ac-bc+ad-db[/TEX] (luôn đúng)
:D:D:D:D
 
C

cohoctronho15

a/b = c/d
\Leftrightarrow a/c=b/d = a+b/ c+d = a-b/ c- d
\Leftrightarrowa+b/a-b=c+d/c-d ( ap' dung day~ ti so' bang` nhau ):):):)
 
T

tanpopo_98

Bài này dễ thôi !!!

Từ tỷ lệ thức a/b = c/d

\Rightarrow a+b / a-b = c+d / c-d

\Leftrightarrow a/c = b/d = a+b/c+d = a-b/c-d

\Rightarrow a+b/a-b = c+d/c-d (áp dụng dãy tỷ số bằng nhau)
 
P

princess.xxx.elf

giải hộ mình với cần gấp:
:nếu a/b= c/d thi a/a-b = c/c-d và a+b/a= c-d/c
 
Last edited by a moderator:
0

0973573959thuy

$\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \rightarrow \dfrac{a}{c} = \dfrac{b}{d} = \dfrac{a-b}{c - d} = \dfrac{a+b}{c + d}$

$\rightarrow \dfrac{a}{a - b} = \dfrac{c}{c - d}$ và $\dfrac{a + b}{a} = \dfrac{c + d}{c}$


P.s : Lần sau có hỏi bài thì bạn tạo luôn 1 bài viết mới nhé!
 

ngocanh_1

Học sinh mới
Thành viên
28 Tháng bảy 2016
2
0
1
20
Giúp mình với ạ
$\frac{x}{2}=\frac{y}{4}=\frac{z}{6}$ và $x2+y2+z2=14$
 
Last edited by a moderator:

ahnmin

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng tư 2014
198
11
101
20
Bắc Ninh
Có: + x:2 = y:4 = z:6
=> [tex]\frac{x}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z}{6}[/tex]

+ x2 + y2 + z2= 14
=> 2(x+y+z) = 14
=> x+y+z = 7

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau và x+y+z = 7 ta có:

[tex]\frac{x}{2} = \frac{y}{4} = \frac{z}{6} = \frac{x+y+z}{2+4+6} = \frac{7}{12}[/tex]

=>
[tex]\frac{x}{2} = \frac{7}{12} => x = \frac{7}{12} . 2 = \frac{7}{6} \frac{y}{4} = \frac{7}{12} => y = \frac{7}{12} . 4 = \frac{7}{3} \frac{z}{6} = \frac{7}{12} => z = \frac{7}{12} . 6 = \frac{7}{2}[/tex]

Vậy ....
 
Top Bottom