Toán 12 Toán 12

A

a_little_demon

giai giup minh voi !!!!!!!!!!!!11111
tim tap hop cac diem cach deu 2 mat phang P va Q
P:2x-y+4z+5=0 va Q :3x+5y-z-1=0

Nhận xét: (P) và (Q) luôn giao nhau!!!
chọn A(x,y,z) bất kì với x,y,z thuộc R
ta có do A cách đề 2 mp nên:
[TEX]\frac{/2x-y+4z+5/}{\sqrt{21}}=\frac{/3x+5y-z-1/}{\sqrt{35}}[/TEX]

bạn chỉ cần phá dấu trị tuyệt đối => 2mp phân giác rùi còn gì????
================================================
Dạo này làm bài hay ẩu có gì sai xin dừng cười!!!!!!!!:p:p:p:)>-:)>-:)>-
 
Top Bottom