Toán 12: Tích phân

huogn1069@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
20 Tháng chín 2017
55
9
11
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1. Cho hàm số f(x) là hàm số chẵn và liên tục trêm R. Biết [tex]\int_{-2}^{2}[/tex]f(x)dx = 10. Khi đó [tex]\int_{0}^{-2}[/tex]f(x)dx = ?
A. 10 B. 20 C. 15 D.5
Câu 2: Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0;9] thỏa mãn [tex]\int_{0}^{9}[/tex]f(x)dx = 8, [tex]\int_{4}^{7}[/tex]f(x)dx = 3. Khi đó giá trị của P = [tex]\int_{0}^{4}[/tex]f(x)dx + [tex]\int_{7}^{9}[/tex]f(x)dx là:
A. 5 B.9 C. 11 D. 20
Câu 3: Biết [tex]\int_{0}^{3}[/tex]f(x)dx = 12. Tính I = [tex]\int_{0}^{1}[/tex]f(3x)dx.
A. 3 B. 6 C. 4 D. 36
Câu 4: Cho hàm số y = f(x) thỏa mãn y' = y.[tex]x^{2}[/tex], f(-1) = 1. Tính f(2).
A. [tex]e^{2}[/tex] B. 4 C. 20 D. [tex]e^{3}[/tex]
 

Linh Drac

Học sinh
Thành viên
8 Tháng sáu 2016
62
55
46
Hải Dương
THPT Thanh Hà
Câu 1. Cho hàm số f(x) là hàm số chẵn và liên tục trêm R. Biết [tex]\int_{-2}^{2}[/tex]f(x)dx = 10. Khi đó [tex]\int_{0}^{-2}[/tex]f(x)dx = ?
D.5
Câu 2: Cho hàm số f(x) liên tục trên đoạn [0;9] thỏa mãn [tex]\int_{0}^{9}[/tex]f(x)dx = 8, [tex]\int_{4}^{7}[/tex]f(x)dx = 3. Khi đó giá trị của P = [tex]\int_{0}^{4}[/tex]f(x)dx + [tex]\int_{7}^{9}[/tex]f(x)dx là:
A. 5
Câu 3: Biết [tex]\int_{0}^{3}[/tex]f(x)dx = 12. Tính I = [tex]\int_{0}^{1}[/tex]f(3x)dx.
C. 4
Câu 4: Cho hàm số y = f(x) thỏa mãn y' = y.[tex]x^{2}[/tex], f(-1) = 1. Tính f(2).
A. [tex]e^{2}[/tex] B. 4 C. 20 D. [tex]e^{3}[/tex]

C4: $y=e^{\frac{x^3}{3}},$ bạn làm nốt nhé.
 
Top Bottom