Toán Toán 10

young01

Cựu Mod Tiếng Anh
Thành viên
28 Tháng hai 2017
495
677
191
rút gọn bt

sin^2x.tanx+cos^2x.cotx+2sinxcosx
[tex]sin^{2}x.tanx+cos^{2}x.cotx+2sinx.cosx[/tex] = [tex](sin^{2}x.tanx+sinx.cosx)+(cos^{2}x.cotx+sinx.cosx)[/tex]
= sinx (sinx. [tex]\frac{sinx}{cosx}[/tex] +cosx) + cosx (cosx. [tex]\frac{cosx}{sinx}[/tex] +sinx)
= sinx. [tex]\frac{sin^{2}x+cos^{2}x}{cosx}[/tex] + cosx. [tex]\frac{sin^{2}x+cos^{2}x}{sinx}[/tex]
=tanx + cotx
 
Top Bottom