[Toán 10] Hàm số bậc 2

D

drmssi

Cho hàm số $f(x)=mx^2-2(m-1)x-4$.
Xác định m để $f(x)>0$ với mọi số thực $x$.
................................

Với m=0 ktm
[TEX]m\not 0,f(x)>0[/TEX]
[TEX]\Leftrightarrow\left{\begin{m>0}\\{\delta'=(m+1)^2<0}[/TEX]
[TEX]\Rightarrow k \exists m tmdk[/TEX]
 
Last edited by a moderator:
T

thaoteen21

tl

f(x)>0\forall x thuộc R
TH1: m=0 (loại)
TH2: m khác o
f(x) >0 với mọi x
\Leftrightarrow m>0 và $\delta$'<0
\Leftrightarrow m>0 và $(m+1)^2$ <0
--->vô lí
vậy không có đk nào nào thỏa đề bài
 
Top Bottom