Poll Results: sắc màu cuả học mãi là gì?

Members who voted for 'xanh bầu trời'