Toán 10 Tính tổng bình phương các phần tử thuộc S

Mộc Nhãn

TMod Toán
Cu li diễn đàn
19 Tháng một 2019
6,326
10,648
1,116
16
Hà Tĩnh
THPT Chuyên Hà Tĩnh
Nhận thấy [TEX]|m+\frac{1}{m}| \geq 2[/TEX] nên [tex]\min, \max f(x)[/tex] đạt tại [TEX]-1,1[/TEX]
Ta có [TEX]f(1)=1-m-\frac{2}{m},f(-1)=1+3m+\frac{2}{m}[/TEX]
+ Nếu [TEX]m>0 \Rightarrow f(1)<f(-1) \Rightarrow f(-1)-f(1)=8 \Rightarrow 4m+\frac{4}{m}=8 \Rightarrow m=1[/TEX]
+ Nếu [TEX]m<0 \Rightarrow f(1)>f(-1) \Rightarrow f(1)-f(-1)=8 \Rightarrow -4m-\frac{4}{m}=8 \Rightarrow m=-1[/TEX]
Vậy ta chọn C.
 
  • Like
Reactions: Duy Quang Vũ 2007
Top Bottom