Toán 12 Tính thể tích hình chóp

zzh0td0gzz

Học sinh gương mẫu
Thành viên
7 Tháng sáu 2017
2,541
2,066
409
22
Thanh Hóa
ĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn
Hạ AH vuông SC
=> AH vuông (SBC)=>AH vuông BC
SA vuộng (ABC)=>SA vuông BC
=> BC vuông (SAC)
=>tam giác ABC vuông ở C
đặt AB=x
=>AC[TEX]^2=x^2-a^2[/TEX]
góc ABH là góc giữa AB và (SBC) = 30 độ
=> AH=ABsin30=[TEX]\frac{x}{2}[/TEX]
tam giác SAC vuông ở A có AH là đường cao
=>[TEX]\frac{1}{AH^2}=\frac{1}{SA^2}+\frac{1}{AC^2}[/TEX]
=>AC[TEX]^2=\frac{a^2x^2}{4a^2-x^2}[/TEX]
cho 2 cái AC^2 = nhau => x=a[TEX]\sqrt{2}[/TEX]
=>V=...
 
Top Bottom