Toán 6 Tính nhanh phân số

Darkness Evolution

Duke of Mathematics
Thành viên
27 Tháng năm 2020
620
1,103
146
16
Vĩnh Phúc
THCS Vĩnh Yên
[tex] A=\left ( \frac{3.2-2}{2^{2}} \right )\left ( \frac{4.3-2}{3^{2}} \right )\left ( \frac{5.4-2}{4^2} \right )...\left (\frac{101.100-2}{100^{2}} \right )[/tex]
[tex] A=\left ( \frac{4}{2^{2}} \right )\left ( \frac{10}{3^{2}} \right )\left ( \frac{18}{4^{2}} \right )...\left ( \frac{10098}{100^{2}} \right )[/tex]
[tex] A=\left ( \frac{1.4}{2.2} \right )\left ( \frac{2.5}{3.3} \right )\left ( \frac{3.6}{4.4} \right )...\left ( \frac{99.102}{100.100} \right )[/tex]
[tex] A=\frac{(1.2.3.\cdots .99).(4.5.6.\cdots .102)}{(2.3.4.\cdots .100)(2.3.4.\cdots . 100)} [/tex]
[tex] A=\frac{1.101.102}{100.2.3}[/tex]
[tex] A=\frac{1717}{100}[/tex]
 
Top Bottom