Hóa Tính k

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
875
1,482
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
a)Cái này tại t tăng dần thì C(M) pư tăng, sau t(30) 1,001 mà t(60) 0,1946 ???????? Nghi vấn đề bị lỗi
Nên mình giải thử với t=30 => x=0,1001
Giả sử phản ứng bậc 1:

t(phút)0306090130
Saccarose (M)1,00230,90220,80770,72530,6297
ln[A]=(-k)t+ln[Ao]
Áp dụng hồi quy tuyến tính =>[imath]r^2[/imath]=1 (nhận) => k=[imath]3,586.10^{-3}[/imath]( phút [imath]^{-1}[/imath])
b) 9h=540 phút
Gọi x là nồng độ phản ứng
kt=[imath]ln\frac{a}{a-x}[/imath]=[imath]ln\frac{1,0023}{1,0023-x}[/imath]=540.[imath]3,586.10^{-3}[/imath]=>x=0,8578 M
=>%chưa bị phân hủy=[imath]\frac{1,0023-0,8578}{1,0023}.100[/imath]=14,4168%
c) Câu này mình không biết :<<
 
Top Bottom