Vật lí tính cường độ dòng điện

Ah Hani

Học sinh
Thành viên
3 Tháng chín 2017
43
13
21
21
Bình Dương
Last edited by a moderator:

trunghieuak53

Cựu Mod Vật lí
Thành viên
Mod xuất sắc nhất 2017
27 Tháng hai 2017
2,098
5,061
804
Ninh Bình
a)[TEX](R_1//R_3)nt(R_2//R_4)[/TEX]
[tex]\left\{\begin{matrix} R_{13}=\frac{R_1.R_3}{R_1+R_3}=2\Omega & & \\ R_{24}=\frac{R_2.R_4}{R_2+R_4}=4\Omega & & \end{matrix}\right.\Rightarrow R_{td}=R_{13}+R_{24}=6\Omega[/tex]
[tex]I=I_{13}=I_{24}=\frac{U}{R_{td}}=3A\Rightarrow \left\{\begin{matrix} U_{AC}=I.R_{13}=6V & & \\ U_{CB}=I.R_{24}=13V & & \end{matrix}\right.[/tex]
[tex]\left\{\begin{matrix} I_1=\frac{U_{AC}}{R_1}=2A & & \\ I_2=\frac{U_{CB}}{R_2}=\frac{4}{3}A & & \end{matrix}\right.\Rightarrow I_A=I_1-I_2=\frac{2}{3}A[/tex]
b)vì ampe kế chỉ 0 nên mạch cb
[tex]\left\{\begin{matrix} I_1=I_2 & & \\ I_3=I_4 & & \end{matrix}\right.\Rightarrow \frac{R_1}{R_3}=\frac{R_2}{R_4}\Rightarrow R_4=\frac{R_2.R_3}{R_1}[/tex]
 
Top Bottom