Toán 10 Tính cos4a

KaitoKidaz

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
16 Tháng tám 2018
2,346
5,137
596
17
Hải Phòng
THPT Tô Hiệu
Cũng không khó CM[tex]cos4a=8cos^4a-8cos^2a+1[/tex]
[tex]\frac{1}{tan^2a}+\frac{1}{cot^2a}+\frac{1}{cos^2a}+\frac{1}{sin^2a}=7\\\Leftrightarrow cot^2a+tan^2a+tan^2a+1+cot^2a+1=7\\\Leftrightarrow tan^2a+cot^2a=\frac{5}{2}\\\Leftrightarrow (tana+cota)^2=\frac{9}{2}\Leftrightarrow \frac{1}{sin^2acos^2a}=\frac{9}{2}\\\Leftrightarrow cos^2a(1-cos^2a)=\frac{2}{9}\\\Leftrightarrow -cos^4a+cos^2a=\frac{2}{9}\\\Leftrightarrow 8cos^4a-8cos^2a=\frac{-16}{9}\\\Leftrightarrow 8cos^4a-8cos^2a+1=\frac{-7}{9}[/tex]
Khoanh D :D
 
  • Like
Reactions: hoa du
Top Bottom