tìm x,y

Đoàn Hoàng Lâm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
644
354
176
20
a)[tex]x^{2}[/tex]- x=0

b)[tex]x^{2}-4x-5=0[/tex]
c)[tex]x^{2}+2y^{2}-4x+12y+22=0[/tex]

a,
[tex]x^2-x=0 => x(x-1)=0[/tex] (cái này bạn đặt nhân tử chung là x nha)
=> x=0
hoặc x=1
b,
[tex]x^2 -4x-5=0 \Leftrightarrow x^2-4x-1-4=0[/tex] (cái này bạn tách -5 thành -1-4 để nhóm)
[tex](x^2-1)-(4x+4)\Leftrightarrow (x-1)(x+1)-4(x+1)=0[/tex] ( bước này áp dụng HĐT thứ 3 cho cái thứ nhất còn cái thứ 2 đặt 4 ra ngoài làm nhân tử chung.
(x+1)(x-1-4)=0
<=> (x+1(x-5)=0
=> x=-1
hoặc x=5
c,
[tex]x^2 -4x +2y^2 + 12y+18+4[/tex] (cái này bạn tách 22 ra thành 18+4 để nhóm)
[tex](x^2-4x+4)+(2y^2+12y+18)=0[/tex]
Cái thứ nhất dễ thấy đó là HĐT thứ 2 , cái thứ 2 đặt 2 ra ngoài làm nhân tử chung ở trong còn lại của dạng HĐT thứ nhất.
[tex](x-2)^2+2(y^2+6y+9)=0\Leftrightarrow (x-2)^2+2(y+3)^2=0[/tex]
Đến đây vì [tex](x-2)^2 \geq 0[/tex] và [tex]2(y+3)^2 \geq 0[/tex]
nên cả hau đều phải bằng 0
[tex](x-2)^2 = 0[/tex]
=>x=2
[tex]2(y+3)^2 = 0[/tex]
=> y= -3
 
Last edited:

Toshiro Kiyoshi

Banned
Banned
18 Tháng chín 2017
64
125
31
17
Hưng Yên
a,
gif.latex


gif.latex


gif.latex
gif.latex

b,
gif.latex


gif.latex


gif.latex


gif.latex


gif.latex
gif.latex

c,
gif.latex


gif.latex


gif.latex


Với mọi giá trị của x;y ta có:

gif.latex
gif.latex

Để
gif.latex
thì

gif.latex
gif.latex
gif.latex
 
Top Bottom