Toán Tìm x, y,z

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
tìm x,y,z,t thuộc Z:x^2+y^2+z^2+t^2=(x+y+z).t
[tex]\Leftrightarrow x^{2}-tx+y^{2}-ty+z^{2}-tz+t^{2}=0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow (x-\frac{t}{2})^{2}+(y-\frac{t}{2})^{2}+(z-\frac{t}{2})^{2}+\frac{t^{2}}{4}=0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x-\frac{t}{2}=0\\ y-\frac{t}{2}=0 \\ z-\frac{t}{2}=0 \\ t=0 \end{matrix}\right. \Leftrightarrow x=y=z=t=0[/tex] (T/m)
 
  • Like
Reactions: lean0803
Top Bottom