Toán 7 Tìm x , y biết

0333048759

Học sinh
Thành viên
15 Tháng một 2020
103
29
26

hoàng085

Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
12 Tháng chín 2020
247
440
76
16
Nghệ An
thcs chiêu lưu
1. Tìm x , y biết :
a) x-3/x+5=5/7
b)x-1/x+2 = x-2/x+3
c)x-18/x+4 = x-17/x+16

2.Tìm x,y biết :
a) y^2 - x^2 / 3 = x^2+y^2 / 5 và x^10 . y = 1024
b) 2x+1 / 5 = 3y-2 / 7 = 2x+3y-1 / 6x


a,[tex]\frac{x-3}{x+5}=\frac{5}{7}\Leftrightarrow \frac{7(x-3)}{7(x+5)}=\frac{5(x+5)}{7(x+5)}[/tex] [tex]\Leftrightarrow 7(x-3)=5(x+5)\Leftrightarrow 7x-21=5x+25[/tex] [tex]\Leftrightarrow 7x-5x=25+21\Leftrightarrow 2x=46\Leftrightarrow x=23[/tex]
b,[tex]\frac{x-1}{x+2}=\frac{x-2}{x+3}[/tex] [tex]\Leftrightarrow (x-1)(x+3)=(x+2)(x-2)[/tex]
[tex]\Leftrightarrow x^{2}+3x-x+3=x^{2}-4[/tex]
[tex]\Leftrightarrow 2x+3=4\Leftrightarrow 2x=1\Leftrightarrow x=\frac{1}{2}[/tex]
c,Đặt [tex]\frac{x-18}{x+4}=\frac{x-17}{x+16}=h[/tex] [tex]=>x-18=h.(x+4)=>x=\frac{4h+18}{1-h}[/tex](1)
=>x-17=h(x+16)=>x=[tex]\frac{16h+17}{1-h}(2)[/tex]
+. từ(1) và (2) =>4h+18=16h+17=>-12h=-1=>h=[tex]\frac{1}{12}[/tex]
thay h vào tìm được x=20
 
Top Bottom