Toán 10 Tìm tập nghiệm của bất phương trình: (1 - 2x)(2x - 5)(x + 1) < 0 bằng cách lập bảng xét dấu.

Top Bottom