tìm phương trình đường thẳng

J

junkey_tm

cho đường thẳng d có hệ số góc bằng -3 và d cắt (P): y= 1/2 x^2 . tại điểm có hoành độ bằng : -2
Gọi hàm số cần tìm là y= a*x+ b
Do hệ số góc bằng -3 => a= -3 => H/s đó là : y= -3*x+b (1)
Do d cắt (P): y= 1/2 x^2 . tại điểm có hoành độ bằng -2 => y = 2
Thay vào (1) ta có :2 = (-3)*(-2) + b
= > 2 = 6 +b
=> b=-4
Pt đường thẳng cần tìm : y = -3 *x - 4
 
Top Bottom