Toán 10 Tìm k để hai vecto vuông góc

Lê.T.Hà

Học sinh tiến bộ
Thành viên
25 Tháng một 2019
1,000
1,763
211
Bắc Giang
Đã thất học :<
[tex]\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{DM}=0\Leftrightarrow (\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB})(\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AM})=0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow (\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB})(-\overrightarrow{AD}+k.\overrightarrow{AB})=0[/tex]
[tex]\Leftrightarrow AD^2=k.AB^2[/tex]
[tex]\Rightarrow k=\dfrac{AD^2}{AB^2}=\dfrac{16}{9}[/tex]
 
Top Bottom