Tìm GTLN, GTNN

Ann Lee

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng tám 2017
1,782
2,981
459
Hưng Yên
Tìm GTLN, GTNN của biểu thức sau: M = 15/(3 + √(2x - x^2 + 3))
ĐKXĐ: [tex]-1\leq x\leq 3[/tex]
+)Tìm GTLN:
Có [tex]\sqrt{2x-x^{2}+3}\geq 0\Rightarrow 3+ \sqrt{2x-x^{2}+3}\geq 3\Rightarrow \frac{15}{3+ \sqrt{2x-x^{2}+3}}\leq 5[/tex]
Dấu "=" xảy ra <=> [tex]2x-x^{2}+3=0\Leftrightarrow (x-3)(x+1)=0[/tex]
<=> x=3 (T/m) hoặc x=-1 (t/m)
Vậy....
+) Tìm GTNN:
Có: [tex]2x-x^{2}+3=-(x-1)^{2}+4\leq 4\Rightarrow \sqrt{2x-x^{2}+3}\leq 2\Rightarrow 3+\sqrt{2x-x^{2}+3}\leq 5\Rightarrow \frac{15}{3+\sqrt{2x-x^{2}+3}}\geq 3[/tex]
Dấu "=" xảy ra <=> x-1=0 <=> x=1 (T/m)
Vậy...
 
Top Bottom