Ngoại ngữ [Tiếng Anh] Topic giải đề thi vào 10

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,572
449
Việt Nam
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

TOPIC GIẢI ĐỀ THI VÀO 10
Topic này sẽ cung cấp cho các bạn đề thi vào 10 chuyên và không chuyên của các trường THPT (có đáp án và giải thích)
Đối tượng tham gia: các bạn học sinh từ lớp 6 - 9
Thời gian đăng đề: 2 tuần 1 lần, trong 2 tuần mình sẽ đăng lần lượt các phần của đề (đăng 1 lần thì dài lắm ^^)
Đáp án sẽ được công bố khi có từ 3 người trở lên tham gia trả lời bài hoặc sau 3 ngày đăng bài, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bài trả lời đúng 100% sẽ được mình Like =))
Lưu ý: Không tra google, không sử dụng từ điển
---------

#ĐỀ SỐ 1
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others (0.6 pt)
1. A. set B. head C. heat D. dead
2. A. machine B. inspiration C. exchange D. champagne
3. A. pleased B. erased C. increased D. amused
II. Use the correct form of the word given in each sentence (0.8 pt)
4. The Internet has helped students study more ________________. (EFFECT)
5. It is __________ that our environment is more and more polluted. (DISAPPOINT)
6. We are trying to have a(n) ______________ world. (POLLUTE)
7. I am thankful to my teacher who always gives me lots of _______________ to better my knowledge. (COURAGE)
 

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
20
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others (0.6 pt)
1. A. set B. head C. heat D. dead
2. A. machine B. inspiration C. exchange D. champagne
3. A. pleased B. erased C. increased D. amused
II. Use the correct form of the word given in each sentence (0.8 pt)
4. The Internet has helped students study more ________effectively________. (EFFECT)
5. It is _____disappointing_____ that our environment is more and more polluted. (DISAPPOINT)
6. We are trying to have a(n) ________unpolluted______ world. (POLLUTE)
7. I am thankful to my teacher who always gives me lots of _______encouragement________ to better my knowledge. (COURAGE)
P/s: Bài này em tự làm đó chị..... Chắc sai nhiều lắm nhỉ :confused:
 

oliviascarlettt

Học sinh
Thành viên
21 Tháng ba 2017
35
18
31
21
TP - HCM
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others (0.6 pt)
1. A. set B. head C. heat D. dead
2. A. machine B. inspiration C. exchange D. champagne
3. A. pleased B. erased C. increased D. amused
II. Use the correct form of the word given in each sentence (0.8 pt)
4. The Internet has helped students study more effectively. (EFFECT)
5. It is disappointing that our environment is more and more polluted. (DISAPPOINT)
6. We are trying to have a(n) unpolluted world. (POLLUTE)
7. I am thankful to my teacher who always gives me lots of encouragement to better my knowledge. (COURAGE)
 
  • Like
Reactions: nhokway74ld

nhokway74ld

Học sinh
Thành viên
20 Tháng ba 2017
118
49
26
19
Hà Nội
THCS xuân mai a
Lời giải như sau em chưa chắc đúng vì ms học lớp 8 :
I.
1. A. set B. head C. heat D. dead
2. A. machine B. inspiration C. exchange D. champagne
3. A. pleased B. erased C. increased D. amused
II.
4. The Internet has helped students study more effectively. (EFFECT)
5. It is disappointing that our environment is more and more polluted. (DISAPPOINT)
6. We are trying to have a unpolluted world. (POLLUTE)
7. I am thankful to my teacher who always gives me lots of encouragement to better my knowledge. (COURAGE)
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,572
449
Việt Nam
#ĐỀ SỐ 1
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others (0.6 pt)
1. A. set /set/
B. head /hed/
C. heat /hiːt/
D. dead /ded/
2. A. machine /məˈʃiːn/
B. inspiration /ˌɪnspəˈreɪʃn/
C. exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/
D. champagne /ʃæmˈpeɪn/
3. A. pleased /âm -ed phát âm là "d"/
B. erased /d/
C. increased /t/
D. amused /d/
II. Use the correct form of the word given in each sentence (0.8 pt)
4. The Internet has helped students study more effectively. (EFFECT)
study effectively: học 1 cách hiệu quả
5. It is disappointing that our environment is more and more polluted. (DISAPPOINT)
disappointing (adj): đáng thất vọng (dùng cho vật)
6. We are trying to have a(n) unpolluted world. (POLLUTE)
unpolluted (adj): không bị ô nhiễm, trong sạch
7. I am thankful to my teacher who always gives me lots of encouragement to better my knowledge. (COURAGE)
lots of + noun
encouragement: sự động viên, cổ vũ
---------

#ĐỀ SỐ 1
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence (3.8 pts)
8. The examination will be held ________ June, 2007.
A. in B. on C. at D. to
9. ___________ the first and second nights of Passover, Jewish families often enjoy the Seder.
A. In B. On C. Over D. At
10. Wearing uniforms help poor students feel equal _________ others.
A. up B. on C. off D. to
11. The boy was greatly proud _______ his success at school.
A. on B. of C. at D. in
12. Cong Vinh seems to be well-qualified _________ the latest position.
A. in B. by C. for D. of
13. He read his article on the website last night, ________?
A. doesn’t he B. didn’t he C. did he D. hasn’t he
14. Are all the students used ___________ their summer vacation in the countryside?
A. to spend B. spend C. to spending D. spending
15. Passover ________ in Israel and by all Jewish people.
A. is hold B. is celebrating C. celebrates D. is celebrated
16. “When will Mr. Ba retire? He began ________ for the company thirty years ago.”
A. to be worked B. to working C. will work D. to work
17. If Ba were rich, he ________ around the world.
A. should travel B. travelled C. could travel D. must travel
18. They are still playing on the field ___________ it is raining heavily.
A. though B. because C. but D. despite
19. Study harder _________________.
A. if you will pass the exam B. and you will pass the examC. unless you pass the exam D. or you will pass the exam
20. The girl wishes she ____________ in Nha Trang for the festival next week.
A. will stay B. could stay C. is staying D. can stay
21. On the way to school, Long often stops _________ a newspaper.
A. to buy B. buy C. buying D. bought
22. The cooker ________ is displayed at Nguyen Kim Supermarket looks modern.
A. why B. who C. which D. whose
23. _ “Let’s go to Vung Tau on the weekend.”
_ “_____________”
A. That’s a fine day B. That’s a good trip C. Yes, please D. Yes, let’s
24. _ “Thank you very much”
_ “______________”
A. Are you worried? B. You’re welcome C. Not all D. Nothing
25. For most households, lighting ____________ for 10 percent to 15 percent of the electricity bill.
A. accounts B. applies C. asks D. prepares
26. Ho Chi Minh City will ___________ temperatures between [tex]25^0C[/tex] and [tex]30^0C[/tex] tomorrow.
A. experience B. arrive C. achieve D. occur

 

oliviascarlettt

Học sinh
Thành viên
21 Tháng ba 2017
35
18
31
21
TP - HCM
Èo, đợt đầu sai một lỗi rồi, lần này để em thử lại ~~ Hy vọng đúng
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence (3.8 pts)
8. A. in
9. B. on
10. D. to
11. B. of
12.C. for
13. B. didn't he
14. C. to spending
15. D. is celebrated
16. D. to work
17.C. could travel
18. A. though
19. B. and you will pass the exam
20. B. could stay
21. A. to buy
22. B. who
23. D. Yes, let’s
24. B. You’re welcome
25. A. accounts
26. A. experience
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,572
449
Việt Nam

#ĐỀ SỐ 1
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence (3.8 pts)
8. The examination will be held ________ June, 2007.
A. in B. on C. at D. to
giới từ in đi với tháng và năm
9. ___________ the first and second nights of Passover, Jewish families often enjoy the Seder.
A. In B. On C. Over D. At
giới từ on đi với dịp gì đó, đêm thứ nhất, đêm thứ hai
10. Wearing uniforms help poor students feel equal _________ others.
A. up B. on C. off D. to
equal to: bằng với
11. The boy was greatly proud _______ his success at school.
A. on B. of C. at D. in
proud of: tự hào về
12. Cong Vinh seems to be well-qualified _________ the latest position.
A. in B. by C. for D. of
well-qualified: đủ tiêu chuẩn (cho vị trí nào đó)
13. He read his article on the website last night, ________?
A. doesn’t he B. didn’t he C. did he D. hasn’t he
Cấu trúc câu hỏi đuôi
14. Are all the students used ___________ their summer vacation in the countryside?
A. to spend B. spend C. to spending D. spending
be used to +V-ing: quen với việc
15. Passover ________ in Israel and by all Jewish people.
A. is hold B. is celebrating C. celebrates D. is celebrated
Câu bị động diễn tả 1 điều luôn luôn đúng
16. “When will Mr. Ba retire? He began ________ for the company thirty years ago.”
A. to be worked B. to working C. will work D. to work
begin to do something: bắt đầu làm việc gì đó
17. If Ba were rich, he ________ around the world.
A. should travel B. travelled C. could travel D. must travel
Câu điều kiện loại 2, điều kiện không có thật ở hiện tại
18. They are still playing on the field ___________ it is raining heavily.
A. though B. because C. but D. despite
mệnh đề nhượng bộ liên kết bằng "though" (mặc dù)
19. Study harder _________________.
A. if you will pass the exam B. and you will pass the examC. unless you pass the exam D. or you will pass the exam
Cấu trúc đưa ra điều kiện và kết quả kéo theo
20. The girl wishes she ____________ in Nha Trang for the festival next week.
A. will stay B. could stay C. is staying D. can stay
Câu ước "wish" đưa ra điều ước cho tương lai
21. On the way to school, Long often stops _________ a newspaper.
A. to buy B. buy C. buying D. bought
stop to do sth: dừng lại để làm 1 việc gì khác
22. The cooker ________ is displayed at Nguyen Kim Supermarket looks modern.
A. why B. who C. which D. whose
mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ the cooker: nồi cơm điện
23. _ “Let’s go to Vung Tau on the weekend.”
_ “_____________”
A. That’s a fine day B. That’s a good trip C. Yes, please D. Yes, let’s
Đáp lại 1 lời đề nghị rủ rê nào đó =))
24. _ “Thank you very much”
_ “______________”
A. Are you worried? B. You’re welcome C. Not all D. Nothing
Đáp lại lời cảm ơn
25. For most households, lighting ____________ for 10 percent to 15 percent of the electricity bill.
A. accounts B. applies C. asks D. prepares
account for: chiếm (bao nhiêu %), giải thích cho (việc gì đó)
26. Ho Chi Minh City will ___________ temperatures between [tex]25^0C[/tex] and [tex]30^0C[/tex] tomorrow.
A. experience B. arrive C. achieve D. occur
experience temperatures between ... and ...: có trải nghiệm qua các nhiệt độ từ .... tới ...
arrive: đến
achieve: đạt được (thành tích)
occur: xảy ra
----------
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage (1.6 pts)
Mr. Brown and some (27) __________________ conservationists are on a very dirty beach now. Today they are ready to make the beach a clean and beautiful place again. After listening to Mr. Brown’s instructions, they are divided (28) ____________ three groups. Group I needs to walk along the shore. Group 2 should check the sand, (29) _________ group 3 has to check among the rocks. Garbage must be put into plastic bags, and the bags will be (30) __________ by Mr. Jones. He will take the bags to the garbage (31) _________. Each member will be given a map to find the right place. They won’t eat the picnic lunch (32) __________ by Mrs. Smith until the whole area is clean. (33) _________ are eager to work hard so as to refresh this (34) ________ area.
27. A. voluntary B. volunteers C. volunteering D. volunteer
28. A. in B. to C. into D. onto
29. A. or B. and C. because D. though
30. A. selected B. chosen C. collected D. elected
31. A. dump B. yard C. area D. place
32. A. happened B. provided C. achieved D. shown
33. A. Them all B. They all C. All them D. All they
34. A. spoiling B. spoil C. spoiled D. spoils
 
  • Like
Reactions: Snowball fan ken

Snowball fan ken

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
434
1,267
224
Địล ηgục đẫм мáu
#ĐỀ SỐ 1
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence (3.8 pts)
8. The examination will be held ________ June, 2007.
A. in B. on C. at D. to
giới từ in đi với tháng và năm
9. ___________ the first and second nights of Passover, Jewish families often enjoy the Seder.
A. In B. On C. Over D. At
giới từ on đi với dịp gì đó, đêm thứ nhất, đêm thứ hai
10. Wearing uniforms help poor students feel equal _________ others.
A. up B. on C. off D. to
equal to: bằng với
11. The boy was greatly proud _______ his success at school.
A. on B. of C. at D. in
proud of: tự hào về
12. Cong Vinh seems to be well-qualified _________ the latest position.
A. in B. by C. for D. of
well-qualified: đủ tiêu chuẩn (cho vị trí nào đó)
13. He read his article on the website last night, ________?
A. doesn’t he B. didn’t he C. did he D. hasn’t he
Cấu trúc câu hỏi đuôi
14. Are all the students used ___________ their summer vacation in the countryside?
A. to spend B. spend C. to spending D. spending
be used to +V-ing: quen với việc
15. Passover ________ in Israel and by all Jewish people.
A. is hold B. is celebrating C. celebrates D. is celebrated
Câu bị động diễn tả 1 điều luôn luôn đúng
16. “When will Mr. Ba retire? He began ________ for the company thirty years ago.”
A. to be worked B. to working C. will work D. to work
begin to do something: bắt đầu làm việc gì đó
17. If Ba were rich, he ________ around the world.
A. should travel B. travelled C. could travel D. must travel
Câu điều kiện loại 2, điều kiện không có thật ở hiện tại
18. They are still playing on the field ___________ it is raining heavily.
A. though B. because C. but D. despite
mệnh đề nhượng bộ liên kết bằng "though" (mặc dù)
19. Study harder _________________.
A. if you will pass the exam B. and you will pass the examC. unless you pass the exam D. or you will pass the exam
Cấu trúc đưa ra điều kiện và kết quả kéo theo
20. The girl wishes she ____________ in Nha Trang for the festival next week.
A. will stay B. could stay C. is staying D. can stay
Câu ước "wish" đưa ra điều ước cho tương lai
21. On the way to school, Long often stops _________ a newspaper.
A. to buy B. buy C. buying D. bought
stop to do sth: dừng lại để làm 1 việc gì khác
22. The cooker ________ is displayed at Nguyen Kim Supermarket looks modern.
A. why B. who C. which D. whose
mệnh đề quan hệ bổ nghĩa cho danh từ the cooker: nồi cơm điện
23. _ “Let’s go to Vung Tau on the weekend.”
_ “_____________”
A. That’s a fine day B. That’s a good trip C. Yes, please D. Yes, let’s
Đáp lại 1 lời đề nghị rủ rê nào đó =))
24. _ “Thank you very much”
_ “______________”
A. Are you worried? B. You’re welcome C. Not all D. Nothing
Đáp lại lời cảm ơn
25. For most households, lighting ____________ for 10 percent to 15 percent of the electricity bill.
A. accounts B. applies C. asks D. prepares
account for: chiếm (bao nhiêu %), giải thích cho (việc gì đó)
26. Ho Chi Minh City will ___________ temperatures between [tex]25^0C[/tex] and [tex]30^0C[/tex] tomorrow.
A. experience B. arrive C. achieve D. occur
experience temperatures between ... and ...: có trải nghiệm qua các nhiệt độ từ .... tới ...
arrive: đến
achieve: đạt được (thành tích)
occur: xảy ra
----------
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage (1.6 pts)
Mr. Brown and some (27) __________________ conservationists are on a very dirty beach now. Today they are ready to make the beach a clean and beautiful place again. After listening to Mr. Brown’s instructions, they are divided (28) ____________ three groups. Group I needs to walk along the shore. Group 2 should check the sand, (29) _________ group 3 has to check among the rocks. Garbage must be put into plastic bags, and the bags will be (30) __________ by Mr. Jones. He will take the bags to the garbage (31) _________. Each member will be given a map to find the right place. They won’t eat the picnic lunch (32) __________ by Mrs. Smith until the whole area is clean. (33) _________ are eager to work hard so as to refresh this (34) ________ area.
27. A. voluntary B. volunteers C. volunteering D. volunteer
28. A. in B. to C. into D. onto
29. A. or B. and C. because D. though
30. A. selected B. chosen C. collected D. elected
31. A. dump B. yard C. area D. place
32. A. happened B. provided C. achieved D. shown
33. A. Them all B. They all C. All them D. All they
34. A. spoiling B. spoil C. spoiled D. spoils
Mr. Brown and some (27) ________D__________ conservationists are on a very dirty beach now. Today they are ready to make the beach a clean and beautiful place again. After listening to Mr. Brown’s instructions, they are divided (28) ____C________ three groups. Group I needs to walk along the shore. Group 2 should check the sand, (29) _____B____ group 3 has to check among the rocks. Garbage must be put into plastic bags, and the bags will be (30) _____A_____ by Mr. Jones. He will take the bags to the garbage (31) ___A______. Each member will be given a map to find the right place. They won’t eat the picnic lunch (32) ______B____ by Mrs. Smith until the whole area is clean. (33) ____C_____ are eager to work hard so as to refresh this (34) ____B____ area.
chẳng biết đúng không nữa :p
 

joon_young#1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng hai 2017
639
894
254
20
Nam Định
THPT Lê Quý Đôn
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage (1.6 pts)
Mr. Brown and some (27) __________________ conservationists are on a very dirty beach now. Today they are ready to make the beach a clean and beautiful place again. After listening to Mr. Brown’s instructions, they are divided (28) ____________ three groups. Group I needs to walk along the shore. Group 2 should check the sand, (29) _________ group 3 has to check among the rocks. Garbage must be put into plastic bags, and the bags will be (30) __________ by Mr. Jones. He will take the bags to the garbage (31) _________. Each member will be given a map to find the right place. They won’t eat the picnic lunch (32) __________ by Mrs. Smith until the whole area is clean. (33) _________ are eager to work hard so as to refresh this (34) ________ area.
27. A. voluntary B. volunteers C. volunteering D. volunteer
28. A. in B. to C. into D. onto
29. A. or B. and C. because D. though
30. A. selected B. chosen C. collected D. elected
31. A. dump B. yard C. area D. place
32. A. happened B. provided C. achieved D. shown
33. A. Them all B. They all C. All them D. All they
34. A. spoiling B. spoil C. spoiled D. spoils
Lâu rồi chưa làm Anh...... ặc :(
 

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,572
449
Việt Nam
#ĐỀ SỐ 1
Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage (1.6 pts)
Mr. Brown and some (27) __________________ conservationists are on a very dirty beach now. Today they are ready to make the beach a clean and beautiful place again. After listening to Mr. Brown’s instructions, they are divided (28) ____________ three groups. Group I needs to walk along the shore. Group 2 should check the sand, (29) _________ group 3 has to check among the rocks. Garbage must be put into plastic bags, and the bags will be (30) __________ by Mr. Jones. He will take the bags to the garbage (31) _________. Each member will be given a map to find the right place. They won’t eat the picnic lunch (32) __________ by Mrs. Smith until the whole area is clean. (33) _________ are eager to work hard so as to refresh this (34) ________ area.
27. A. voluntary B. volunteers C. volunteering D. volunteer
Sau "some" và trước danh từ "conservationists" phải là tính từ
28. A. in B. to C. into D. onto
to be divided into: được phân chia thành
29. A. or B. and C. because D. though
group 2 ...., and group 3
Liên từ anh được dùng để kết nối 2 mệnh đề song song trong câu ghép đẳng lặp
30. A. selected B. chosen C. collected D. elected
select = choose: chọn lựa
collect: thu thập, lấy
elect: bầu chọn
31. A. dump B. yard C. area D. place
garbage dump: bãi rác
32. A. happened B. provided C. achieved D. shown
provided by: được cung cấp bởi
33. A. Them all B. They all C. All them D. All they
They all = All of them: tất cả họ
34. A. spoiling B. spoil C. spoiled D. spoils
spoiled area: khu vực bị làm hư hỏng
--------
Use the correct form of the word given in each sentence (0.8 pt)
35. The Internet has helped students study more ________________. (EFFECT)
36. It is __________ that our environment is more and more polluted. (DISAPPOINT)
37. We are trying to have a(n) ______________ world. (POLLUTE)
38. I am thankful to my teacher who always gives me lots of _______________ to better my knowledge. (COURAGE)

(39-42) Read the dialogue and then decide whether the statements that follow are True or False (0.8 pt)
Mrs. Lan: What’s the matter, Mrs. Linh?
Mrs. Linh: I’ve just received my latest electricity bill. It’s so enormous.
Mrs. Lan: Let me see. It’s 350,000 VND. What an enormous bill it is!
Mrs. Linh: I paid 200,000 VND last month. I don’t know why it’s higher this month.
Mrs. Lan: Which counter is installed in your house?
Mrs. Linh: The usual mechanical counter was replaced with an electronic counter at the beginning of this month. It is said to run more exactly and be more convenient for the power officials to record monthly electricity numbers.
Mrs. Lan: I don’t know what happens. The usual mechanical counter is still used in my house. Why don’t you complain to the Power Department of Ho Chi Minh City about it?
Mrs. Linh: Thanks for your advice. I am writing a complaint letter right now.
39. The bill Mr. Linh received last month was lower than the latest one.
40. Mrs. Linh has spent 550,000VND on electricity in the last two months.
41. Mrs. Lan insisted that the electrical counter is wrong.
42. Electricity numbers are recorded every month.
(43-46) Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentence printed before them (1.6 pts)
43. Ba said, Why don’t we stop eating chicken to avoid being infected with bird flu?”
Ba suggested that chicken shouldn’t ........................................
44. The last time she went out with him was 9 months ago.
It is .......................................................................................
45. There was too much snow for us to go out.
There was such .....................................................................
46. Miss Huong Tram is the best student in this class.
Nobody .................................................................................

Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting (0.8 pt)
47. You’re tired as you got up too late to watch TV last night. A B C D
48. The Internet is a very fast and convenient way for us to get a lot of informations. A B C D
49. The bus is such an inexpensive means of transport that people take them very often. A B C D
50. She has been playing as a professional tennis player from 1990s. A B C D
 
  • Like
Reactions: Snowball fan ken

one_day

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng tám 2013
2,587
1,572
449
Việt Nam
Use the correct form of the word given in each sentence (0.8 pt)
35. The Internet has helped students study more ________________. (EFFECT)
=> effectively
36. It is __________ that our environment is more and more polluted. (DISAPPOINT)
=> disappointing
37. We are trying to have a(n) ______________ world. (POLLUTE)
=> unpolluted
38. I am thankful to my teacher who always gives me lots of _______________ to better my knowledge. (COURAGE)
=> encouragement

(39-42) Read the dialogue and then decide whether the statements that follow are True or False (0.8 pt)
Mrs. Lan: What’s the matter, Mrs. Linh?
Mrs. Linh: I’ve just received my latest electricity bill. It’s so enormous.
Mrs. Lan: Let me see. It’s 350,000 VND. What an enormous bill it is!
Mrs. Linh: I paid 200,000 VND last month. I don’t know why it’s higher this month.
Mrs. Lan: Which counter is installed in your house?
Mrs. Linh: The usual mechanical counter was replaced with an electronic counter at the beginning of this month. It is said to run more exactly and be more convenient for the power officials to record monthly electricity numbers.
Mrs. Lan: I don’t know what happens. The usual mechanical counter is still used in my house. Why don’t you complain to the Power Department of Ho Chi Minh City about it?
Mrs. Linh: Thanks for your advice. I am writing a complaint letter right now.
39. The bill Mr. Linh received last month was lower than the latest one. T
40. Mrs. Linh has spent 550,000VND on electricity in the last two months. T
41. Mrs. Lan insisted that the electrical counter is wrong. F
42. Electricity numbers are recorded every month. T
(43-46) Rewrite the sentences so that they are nearest in meaning to the sentence printed before them (1.6 pts)
43. Ba said, Why don’t we stop eating chicken to avoid being infected with bird flu?”
Ba suggested that chicken shouldn’t be eaten
44. The last time she went out with him was 9 months ago.
It is 9 months since she (last) went out with him
45. There was too much snow for us to go out.
There was such a lot of snow that we couldn't go out
46. Miss Huong Tram is the best student in this class.
Nobody in this class is as good as Miss Huong Tram
Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting (0.8 pt)
47. You’re tired as you got up too late to watch TV last night. A B C D
got up (thức dậy) -> stay up (thức khuya)
48. The Internet is a very fast and convenient way for us to get a lot of informations. A B C D
informations -> information (danh từ không đếm được)
49. The bus is such an inexpensive means of transport that people take them very often. A B C D
very often -> so often
50. She has been playing as a professional tennis player from 1990s. A B C D
fromm 1990s -> since the 1990s
 
  • Like
Reactions: baochau1112

cunvinh9c

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng tư 2017
20
1
6
21
I. Give the right form of the verbs in the following brackets . ( 2 points )1. Mr Hung asked me where I ( go ) the next day . …………………………………..2. Nga ( study ) English for four years . ……………………………………3. My teacher ( teach ) us English . ……………………………………4. She ( listen ) to music when I came . ……………………………………II. Choose A,B,C or D to complete these sentences. ( 3 points )1. He asked me where I……………….A.live B.to live C.lived D.living2.We have bought this house……………..2006. A.at B.since C.on D .for3.I saw your school’s………….on television. A.advertise B.advertisement C. advertiser D.advertised4.I enjoy…………English. A.learn B.learning C.to learn D.learnt5.They said that they………………..in Hanoi city . A.lived B.live C.to live D.living6.I have English…………….Tuesday and Saturday. A.at B.on C.in D.intoIII. Read the following text and answer the questions given : ( 2 points )Mai has just returned home after a long vacation. She visited Ha Tien last week. That was thefirst time Mai went away from home.Mai visited many places in Ha Tien such as: Mui Nai Beach, Duong Beach, Hang Pagoda,Thach Dong and so on. But she was impressed by the beauty of the sea and the special seafoodhere. Mai swam freely in the fresh water. She tried the food and went to Hang Pagoda to pray.She said” I will come back Ha Tien next year”. 1. Which places did Mai visit ?………………………………………………………………………………………….. 2. What impressed her most ? ………………………………………………………………………………………………. 3. Where did she visit ? ……………………………………………………………………………………………… 4. Will she visit Ha tien next year ? …………………………………………..IV.Rewrite the following sentences so that the meaning stays the same : ( 1 point )1. She asked me “ What are you doing now ? ” .=> She asked me ……………………………………………….2. Mr Hoan said “ I’m sorry , I can’t do this exercise ” => Mr Hoan said ………………………………………………V.Give the correct form of the words in parentheses : ( 2 points )1. Those tourists love Vietnam for the .........................of its people. (friend)2. We had an .......................day in my home village. ( enjoy)3 .The old theatre of our city was enlarged and ......................... ( modern )4. Cong Vinh is a famous football ……………….. ( play )
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,977
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
I. Give the right form of the verbs in the following brackets . ( 2 points )1. Mr Hung asked me where I ( go ) the next day . …………………………………..2. Nga ( study ) English for four years . ……………………………………3. My teacher ( teach ) us English . ……………………………………4. She ( listen ) to music when I came . ……………………………………II. Choose A,B,C or D to complete these sentences. ( 3 points )1. He asked me where I……………….A.live B.to live C.lived D.living2.We have bought this house……………..2006. A.at B.since C.on D .for3.I saw your school’s………….on television. A.advertise B.advertisement C. advertiser D.advertised4.I enjoy…………English. A.learn B.learning C.to learn D.learnt5.They said that they………………..in Hanoi city . A.lived B.live C.to live D.living6.I have English…………….Tuesday and Saturday. A.at B.on C.in D.intoIII. Read the following text and answer the questions given : ( 2 points )Mai has just returned home after a long vacation. She visited Ha Tien last week. That was thefirst time Mai went away from home.Mai visited many places in Ha Tien such as: Mui Nai Beach, Duong Beach, Hang Pagoda,Thach Dong and so on. But she was impressed by the beauty of the sea and the special seafoodhere. Mai swam freely in the fresh water. She tried the food and went to Hang Pagoda to pray.She said” I will come back Ha Tien next year”. 1. Which places did Mai visit ?………………………………………………………………………………………….. 2. What impressed her most ? ………………………………………………………………………………………………. 3. Where did she visit ? ……………………………………………………………………………………………… 4. Will she visit Ha tien next year ? …………………………………………..IV.Rewrite the following sentences so that the meaning stays the same : ( 1 point )1. She asked me “ What are you doing now ? ” .=> She asked me ……………………………………………….2. Mr Hoan said “ I’m sorry , I can’t do this exercise ” => Mr Hoan said ………………………………………………V.Give the correct form of the words in parentheses : ( 2 points )1. Those tourists love Vietnam for the .........................of its people. (friend)2. We had an .......................day in my home village. ( enjoy)3 .The old theatre of our city was enlarged and ......................... ( modern )4. Cong Vinh is a famous football ……………….. ( play )
1. Mr Hung asked me where I ( go ) the next day => would go
2. Nga ( study ) English for four years => has studied
3. My teacher ( teach ) us English => teaches
4. She ( listen ) to music when I came => was listening
II. Choose A,B,C or D to complete these sentences. ( 3 points )
1. He asked me where I……………….
A.live B.to live C.lived D.living
2.We have bought this house……………..2006.
A.at B.since C.on D .for.
3.I saw your school’s………….on television.
A.advertise B.advertisement C. advertiser D.advertised
4.I enjoy…………English.
A.learn B.learning C.to learn D.learnt
5.They said that they………………..in Hanoi city .
A.lived B.live C.to live D.living
6.I have English…………….Tuesday and Saturday.
A.at B.on C.in D.into
III. Read the following text and answer the questions given : ( 2 points )
Mai has just returned home after a long vacation. She visited Ha Tien last week. That was the first time Mai went away from home.Mai visited many places in Ha Tien such as: Mui Nai Beach, Duong Beach, Hang Pagoda,Thach Dong and so on. But she was impressed by the beauty of the sea and the special seafoodhere. Mai swam freely in the fresh water. She tried the food and went to Hang Pagoda to pray.She said” I will come back Ha Tien next year”.
1. Which places did Mai visit ?
=> She visited Ha Tien last week
2. What impressed her most ?
=> She was impressed by the beauty of the sea and the special seafood here
3. Where did she visit ?
=> She visited many places in Ha Tien such as: Mui Nai Beach, Duong Beach, Hang Pagoda,Thach Dong and so on.
4. Will she visit Ha tien next year ?
=> Yes, she will
IV.Rewrite the following sentences so that the meaning stays the same : ( 1 point )
1. She asked me “ What are you doing now ? ”
.=> She asked me what I was doing then
2. Mr Hoan said “ I’m sorry , I can’t do this exercise ”
=> Mr Hoan said that he was sorry and added that he couldn't do that exercise
V.Give the correct form of the words in parentheses : ( 2 points )
1. Those tourists love Vietnam for the .........................of its people. (friend) => friendliness
2. We had an .......................day in my home village. ( enjoy) => enjoyable
3 .The old theatre of our city was enlarged and ......................... ( modern ) => modernized
4. Cong Vinh is a famous football ……………….. ( play ) => player

P/s: Lần sau e hãy đăng ra 1 topic mới nhé. E để vậy chị khó kiểm soát để giúp e lắm ^^
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,977
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Mọi người đã sẵn sàng để tiếp tục thử sức với đề ôn thi tiếng anh vào 10 chưa? Sẽ có đáp án chi tiết nhé :D ;) Chúc mọi người học tốt <3

I. Circle the best word or phrase to complete the following sentences or do as directed. (2.5pts)


1. I usually play football with my friends ________ summer.

A. at B. in C. on D. from

2. He will be in Ha Noi from Tuesday _______ Sunday.

A. in B. at C. to D. for

3. Children are often afraid ________ spiders.

A. of B. with C. about D. in

4. - Nga: “ ________ Birthday!” - Lan: “Thank you.”

A. Happy B. Happiness C. Happily D. Happyly

5. - Bill: “ ________ languages can you speak?” - Helen: “Two, English and Vietnamese.”

A. How much B. How old C. How far D. How many

6. He suggested ________ for a walk in the park.

A. to go B. went C. going D. go

7. If you want to get good grades, you ________ study hard.

A. can B. must C. may D. will

8. I want to save money to _______ a new bicycle.

A. buy B. sell C. waste D. do

9. Students shouldn’t _______ too much time playing computer games.

A. bring B. help C. give D. spend

10. We feel _______ that all of you will get good marks in this test.

A. bored B. hopeful C. sorry D. disappointed

11. I'd love to play tennis with you ________ I have to do my homework now.

A. or B. but C. and D. because

12. I really like the book _________ you bought yesterday.

A. whom B. who C. which D. when

13. Your brother likes watching cartoons, _______?

A. didn’t he B. did he C. does he D. doesn’t he

14. - Peter: “Why don’t we go for a picnic tomorrow?” - Jane: “________.”

A. Yes, please B. You’re so kind C. That’s a good idea D. We don’t

15. He’s old enough to take care of himself. In this sentence, “take care of” means _________.

A. give up B. look after C. turn on D. go on

16. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. city B. kind C. five D. night

17. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. easy B. friendly C. sky D. sunny

18. Choose the word with the different stress pattern.

A. weather B. father C. teacher D. suggest

19. Choose the incorrect part indicated by A, B, C or D in the following sentence.

Mary always gets up early because she is never late for class.

A B C D

20. Choose the incorrect part indicated by A, B, C or D in the following sentence.

We know that Peter and Daisy have learnt Vietnamese since 5 years.

A B C D

II. Supply the correct form of the words in brackets to complete the sentences. (1.5pts)

1. Michael Jackson is her favorite …………………………..…… . (sing)

2. You will get a good ………………………..………. at this school. (educate)

3. It is very …………………………………..… to drive too fast in the street. (danger)

4. We should turn off the lights when going out to save ……………………………. . (electric)

5. If we …………………. the water, we will have no fresh water to use. (pollution)

6. Please could you speak more ……………………………….. ? (slow)III. Put the verbs in brackets into the correct tenses. (1.5pts)


1. Janet usually ………………………..…… the bus to school every day. (take)

2. Don’t make so much noise. We ………………………………….… now. (work)

3. I ………………………………….. the football match on TV last night. (not watch)

4. I ………………………………….…. the washing up when the phone rang. (do)

5. They …………………………….. English for seven years up to now. (study)

6. If we keep our environment cleaner, we ………………… a happier and healthier life. (live)IV. Fill in the numbered blank in the letter of invitation with ONE suitable word from the box. (1.5pts)

new at a Why some watch

Hi Tony,

Are you busy on Friday night? We are going to have (1)………… pizza party with (2)…………....

friends from our Italian class. And we’re going to (3)…………….. a video as well – the (4)……....….....

Oliver Stone film. I know you love his films! The party starts (5)………….......…. 8 o’clock at my house.

(6)………….. don’t you come round?

Jenny

V. Read the passage and answer the following questions. (1.5pts)

Alexander Fleming was born in 1881 in Scotland. He went to a small school in a village, and when he left school he didn’t go to university. He worked for five years in an office. But his brother, Tom, was a doctor and helped Fleming to go to university and study medicine. So he went to London University and in 1906 he became a doctor. In 1915, Fleming married Sarah McElroy, an Irish woman. They had one son.

During the First World War, many soldiers died in hospital because they didn’t have the right medicines. So after the war, Fleming tried to find a drug that could help them. He worked for many years and in 1928 he discovered a new drug and he called it “penicillin”. He later worked with an Australian and a German scientist to develop a drug that doctors could use. In 1945, they won the Nobel Prize in medicine for their work on penicillin.


1. Where was Alexander Fleming born?

2. Did he work in an office before he went to university?

………………………………………………………………………………………………………………………….

3. What did he study at university?

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. How many children did he have?

…………………………………………………………………………………………………………………………

5. What kind of drug did he discover?

………………………………………………………………………………………………………………………….

6. When did he win the Nobel Prize in medicine?

………………………………………………………………………………………………………………………….VI. Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence, using the

words given. (1.5pts)1. “I’m really happy about your improvement in English,” said the teacher.

The teacher told me that ………………………………………………..……… in English.


2. I don’t have enough time to finish this work.

I wish I ………………………………………………………………………to finish this work.


3. Going to the beach in such hot weather is interesting.

It is ……………………………………………….………to the beach in such hot weather.


4. Do they usually feed the animals three times a day?

Are ……………………………………………………………………… ?
 

roates

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng ba 2017
93
63
96
21
I. Circle the best word or phrase to complete the following sentences or do as directed. (2.5pts)


1. I usually play football with my friends ________ summer.

A. at B. in C. on D. from

2. He will be in Ha Noi from Tuesday _______ Sunday.

A. in B. at C. to D. for

3. Children are often afraid ________ spiders.

A. of B. with C. about D. in

4. - Nga: “ ________ Birthday!” - Lan: “Thank you.”

A. Happy B. Happiness C. Happily D. Happyly

5. - Bill: “ ________ languages can you speak?” - Helen: “Two, English and Vietnamese.”

A. How much B. How old C. How far D. How many

6. He suggested ________ for a walk in the park.

A. to go B. went C. going D. go

7. If you want to get good grades, you ________ study hard.

A. can B. must C. may D. will

8. I want to save money to _______ a new bicycle.

A. buy B. sell C. waste D. do

9. Students shouldn’t _______ too much time playing computer games.

A. bring B. help C. give D. spend

10. We feel _______ that all of you will get good marks in this test.

A. bored B. hopeful C. sorry D. disappointed

11. I'd love to play tennis with you ________ I have to do my homework now.

A. or B. but C. and D. because

12. I really like the book _________ you bought yesterday.

A. whom B. who C. which D. when

13. Your brother likes watching cartoons, _______?

A. didn’t he B. did he C. does he D. doesn’t he

14. - Peter: “Why don’t we go for a picnic tomorrow?” - Jane: “________.”

A. Yes, please B. You’re so kind C. That’s a good idea D. We don’t

15. He’s old enough to take care of himself. In this sentence, “take care of” means _________.

A. give up B. look after C. turn on D. go on

16. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. city B. kind C. five D. night

17. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. easy B. friendly C. sky D. sunny

18. Choose the word with the different stress pattern.

A. weather B. father C. teacher D. suggest

19. Choose the incorrect part indicated by A, B, C or D in the following sentence.

Mary always gets up early because she is never late for class.

A B C D => so

20. Choose the incorrect part indicated by A, B, C or D in the following sentence.

We know that Peter and Daisy have learnt Vietnamese since 5 years.

A B C D => for

II. Supply the correct form of the words in brackets to complete the sentences. (1.5pts)

1. Michael Jackson is her favorite ……singer.…… . (sing)

2. You will get a good …………education..………. at this school. (educate)

3. It is very ……………dangerous……..… to drive too fast in the street. (danger)

4. We should turn off the lights when going out to save …………electricity………. . (electric)

5. If we ………pollute…. the water, we will have no fresh water to use. (pollution)

6. Please could you speak more ………slowly………….. ? (slow)III. Put the verbs in brackets into the correct tenses. (1.5pts)


1. Janet usually ………takes…..…… the bus to school every day. (take)

2. Don’t make so much noise. We ……………are working………….… now. (work)

3. I ………did not watched………….. the football match on TV last night. (not watch)

4. I …………was doing…….…. the washing up when the phone rang. (do)

5. They ………have studíed……….. English for seven years up to now. (study)

6. If we keep our environment cleaner, we ……will live…… a happier and healthier life. (live)IV. Fill in the numbered blank in the letter of invitation with ONE suitable word from the box. (1.5pts)

new at a Why some watch

Hi Tony,

Are you busy on Friday night? We are going to have (1)…a… pizza party with (2)……some....

friends from our Italian class. And we’re going to (3)……watch….. a video as well – the (4)……new....

Oliver Stone film. I know you love his films! The party starts (5)……at....…. 8 o’clock at my house.

(6)…WHY.. don’t you come round?

Jenny

V. Read the passage and answer the following questions. (1.5pts)

Alexander Fleming was born in 1881 in Scotland. He went to a small school in a village, and when he left school he didn’t go to university. He worked for five years in an office. But his brother, Tom, was a doctor and helped Fleming to go to university and study medicine. So he went to London University and in 1906 he became a doctor. In 1915, Fleming married Sarah McElroy, an Irish woman. They had one son.

During the First World War, many soldiers died in hospital because they didn’t have the right medicines. So after the war, Fleming tried to find a drug that could help them. He worked for many years and in 1928 he discovered a new drug and he called it “penicillin”. He later worked with an Australian and a German scientist to develop a drug that doctors could use. In 1945, they won the Nobel Prize in medicine for their work on penicillin.


1. Where was Alexander Fleming born?
Alexander Fleming was born in Scotland
2. Did he work in an office before he went to university?

………yes, he did

3. What did he study at university?

............medicine..................................

4. How many children did he have?

…...........only one...........................

5. What kind of drug did he discover?

………penicillin…………………………………

6. When did he win the Nobel Prize in medicine?

……………………in 1954, he won the Nobel Prize in medicine.........


VI. Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence, using the

words given. (1.5pts)1. “I’m really happy about your improvement in English,” said the teacher.

The teacher told me that …he was really happy about my improvement........... in English

2. I don’t have enough time to finish this work.

I wish I …had enough time…………to finish this work.


3. Going to the beach in such hot weather is interesting.

It is ……interesting……to the beach in such hot weather.


4. Do they usually feed the animals three times a day?

Are ……the animal fed three times a day… ?
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,977
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
I. Circle the best word or phrase to complete the following sentences or do as directed. (2.5pts)


1. I usually play football with my friends ________ summer.

A. at B. in C. on D. from

2. He will be in Ha Noi from Tuesday _______ Sunday.

A. in B. at C. to D. for

3. Children are often afraid ________ spiders.

A. of B. with C. about D. in

4. - Nga: “ ________ Birthday!” - Lan: “Thank you.”

A. Happy B. Happiness C. Happily D. Happyly

5. - Bill: “ ________ languages can you speak?” - Helen: “Two, English and Vietnamese.”

A. How much B. How old C. How far D. How many

6. He suggested ________ for a walk in the park.

A. to go B. went C. going D. go

7. If you want to get good grades, you ________ study hard.

A. can B. must C. may D. will

8. I want to save money to _______ a new bicycle.

A. buy B. sell C. waste D. do

9. Students shouldn’t _______ too much time playing computer games.

A. bring B. help C. give D. spend

10. We feel _______ that all of you will get good marks in this test.

A. bored B. hopeful C. sorry D. disappointed

11. I'd love to play tennis with you ________ I have to do my homework now.

A. or B. but C. and D. because

12. I really like the book _________ you bought yesterday.

A. whom B. who C. which D. when

13. Your brother likes watching cartoons, _______?

A. didn’t he B. did he C. does he D. doesn’t he

14. - Peter: “Why don’t we go for a picnic tomorrow?” - Jane: “________.”

A. Yes, please B. You’re so kind C. That’s a good idea D. We don’t

15. He’s old enough to take care of himself. In this sentence, “take care of” means _________.

A. give up B. look after C. turn on D. go on

16. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. city B. kind C. five D. night

17. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. easy B. friendly C. sky D. sunny

18. Choose the word with the different stress pattern.

A. weather B. father C. teacher D. suggest

19. Choose the incorrect part indicated by A, B, C or D in the following sentence.

Mary always gets up early because she is never late for class.

A B C D => so

20. Choose the incorrect part indicated by A, B, C or D in the following sentence.

We know that Peter and Daisy have learnt Vietnamese since 5 years.

A B C D => for

II. Supply the correct form of the words in brackets to complete the sentences. (1.5pts)

1. Michael Jackson is her favorite ……singer.…… . (sing)

2. You will get a good …………education..………. at this school. (educate)

3. It is very ……………dangerous……..… to drive too fast in the street. (danger)

4. We should turn off the lights when going out to save …………electricity………. . (electric)

5. If we ………pollute…. the water, we will have no fresh water to use. (pollution)

6. Please could you speak more ………slowly………….. ? (slow)III. Put the verbs in brackets into the correct tenses. (1.5pts)


1. Janet usually ………takes…..…… the bus to school every day. (take)

2. Don’t make so much noise. We ……………are working………….… now. (work)

3. I ………did not watched………….. the football match on TV last night. (not watch)

4. I …………was doing…….…. the washing up when the phone rang. (do)

5. They ………have studíed……….. English for seven years up to now. (study)

6. If we keep our environment cleaner, we ……will live…… a happier and healthier life. (live)IV. Fill in the numbered blank in the letter of invitation with ONE suitable word from the box. (1.5pts)

new at a Why some watch

Hi Tony,

Are you busy on Friday night? We are going to have (1)…a… pizza party with (2)……some....

friends from our Italian class. And we’re going to (3)……watch….. a video as well – the (4)……new....

Oliver Stone film. I know you love his films! The party starts (5)……at....…. 8 o’clock at my house.

(6)…WHY.. don’t you come round?

Jenny

V. Read the passage and answer the following questions. (1.5pts)

Alexander Fleming was born in 1881 in Scotland. He went to a small school in a village, and when he left school he didn’t go to university. He worked for five years in an office. But his brother, Tom, was a doctor and helped Fleming to go to university and study medicine. So he went to London University and in 1906 he became a doctor. In 1915, Fleming married Sarah McElroy, an Irish woman. They had one son.

During the First World War, many soldiers died in hospital because they didn’t have the right medicines. So after the war, Fleming tried to find a drug that could help them. He worked for many years and in 1928 he discovered a new drug and he called it “penicillin”. He later worked with an Australian and a German scientist to develop a drug that doctors could use. In 1945, they won the Nobel Prize in medicine for their work on penicillin.


1. Where was Alexander Fleming born?
Alexander Fleming was born in Scotland
2. Did he work in an office before he went to university?

………yes, he did

3. What did he study at university?

............medicine..................................

4. How many children did he have?

…...........only one...........................

5. What kind of drug did he discover?

………penicillin…………………………………

6. When did he win the Nobel Prize in medicine?

……………………in 1954, he won the Nobel Prize in medicine.........


VI. Write a new sentence as similar as possible in meaning to the original sentence, using the

words given. (1.5pts)1. “I’m really happy about your improvement in English,” said the teacher.

The teacher told me that …he was really happy about my improvement........... in English

2. I don’t have enough time to finish this work.

I wish I …had enough time…………to finish this work.


3. Going to the beach in such hot weather is interesting.

It is ……interesting……to the beach in such hot weather.


4. Do they usually feed the animals three times a day?

Are ……the animal fed three times a day… ?
Well done ;) Em làm đúng 99% nhé :D
E kiểm tra lại phần III câu 3 đi :D
 
Top Bottom