[Tiếng Anh] Post and Correct - Bộ mặt mới của việc học ngoại ngữ

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi hoangtrannt1997, 21 Tháng bảy 2012.

Lượt xem: 10,009

 1. [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


  Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

  Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình học môn tiếng anh này thật sự chưa tốt? Bạn không có điều kiện học thêm? Việc tự học của bạn chưa thực sự đạt hiệu quả tuyệt đối? Và có khi nào mà, bạn làm bt nhưng vẫn chưa biết đúng sai ra sao, chỉ vì không có một người thầy bên cạnh? Hãy để mình và các bạn khác làm điều đó thay cho thầy bạn :khi (70): :khi (70):

  :Mloa_loa: :Mloa_loa: :khi (4): Việc tự học của bạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi bạn đến với :khi (4): :Mloa_loa: :Mloa_loa:

  :khi (196): Post and Correct :khi (196):

  Công việc của các bạn rất đơn giản, nhưng hiệu quả nó đem lại không hề giản đơn tý nào :D

  :khi (59): * Nội dung:
  - Post 1 bài làm của bạn trong đề thi (hoặc bài kiểm tra, đề ôn tập, ..), bất cứ đề nào mà bạn đã làm (Yêu cầu: Post cả đề lẫn câu trả lời, có quyền trả lời câu hỏi ngắn gọn nếu có thể)
  - Mỗi người khác có nhiệm vụ xem lại bài làm của người đăng và chỉ ra tất cả lỗi sai (nếu có)

  :khi (59): * Quy định:
  - Chủ đề, số lượng và chất lượng các phần bài tập là không giới hạn, tuy nhiên các bạn cần chú ý post bài tập sao cho không bị "gãy khúc" là được :D
  - Mình ko buộc các bạn phải sửa hết tất cả bài tập người kia đăng, sửa một ít cũng được, mình sẽ sửa phần còn lại trong thời gian sớm nhất (ko quá 1-2 ngày), mình chỉ cần ở các bạn tấm lòng và sự nhiệt huyết ngày càng đưa topic "đi lên" ;))
  - Trong trường hợp có nhiều ý kiến trái chiều nhau, mình sẽ chịu trách nhiệm đưa ra ý kiến cuối cùng
  - Bài viết phải được đầu tư kĩ càng, không được viết cho qua loa hoặc cho có (đặc biệt phải viết hoa chữ "I" khi đứng đầu câu hoặc đứng riêng một mình, đúng chính tả), khuyến khích việc sử dụng font Times New Roman với màu chữ dễ nhìn
  - Trình bày rõ ràng, tránh các trường hợp lỗi font chữ
  - Không gây mất đoàn kết trong cộng đồng, phải biết nhường nhịn lẫn nhau, các trường hợp spam dưới mọi hình thức đều bị xử lý, cấm sử dụng các ngôn từ có ý định xúc phạm người khác
  - Thực hiện đúng nội quy của diễn đàn

  :khi (59): * Xem các topic khác liên quan:
  Nơi gửi thắc mắc cùng với các ý kiến góp ý cho topic

  :khi (34): Mình rất mong nhận được nhiều phản hồi tích cực cho topic <3
  :khi (34):
  Thanks for watching ~<3~
   
  Last edited by a moderator: 31 Tháng bảy 2012
 2. Mình xin mở màn trước: Đây là nội dung bt phần "wish tense" trong SBT của mình, mọi người "kiểm tra" dùm tớ nha :D
  EXERCISES
  I/ Give the correct forms of the verbs in the parenthese:
  1. She wishes her father (be) here now to help her \Rightarrow were
  2. I wish you (not give) them my phone number yesterday \Rightarrow hadn't given
  3. I wish they (visit) us when they were in town \Rightarrow had visited
  4. I wish someone (give) me a job next month \Rightarrow would give
  5. If only I (can take) the trip to Hanoi with her next summer \Rightarrow could take
  6. We wish we (understand) all the teacher's explanation yesterday \Rightarrow had understood
  7. He missed an exciting football match on TV last night. He wishes he (watch) it \Rightarrow had watched
  8. If only I (have) more time to do this job \Rightarrow could have
  9. I wish they (come) to see me yesterday \Rightarrow had came
  10. I wish that someday I (be) able to marry her \Rightarrow would be

  II/ Rewrite the sentences below using WISH or IF ONLY to express wishes:
  1. My father isn't here now. I want him to be here now
  \Rightarrow I wish he were here now
  2. You talk more than work .The teacher wants you to work more than to talk
  \Rightarrow If only I could work more than talk
  3. John would like to be an astronaut when he grows up
  \Rightarrow John wishes he would be an astronaut when he grows up
  4. I'm sorry I didn't help you yesterday
  \Rightarrow If only I had helped you yesterday
  5. I regret that you didn't give me a chance to tell you the truth
  \Rightarrow I wish you had given me a chance to tell you the truth
  6. Mary is afraid she won't be able to attend your wedding next week
  \Rightarrow Mary wishes she would be able to attend your wedding next week
  7. We regret that we didn't have enough money to buy that house
  \Rightarrow We wish we had had enough money to buy that house
  8. You drive too fast. I'd like you to drive more slowly
  \Rightarrow I wish I could drive more slowly
  9. You are too lazy. The teacher wants you to be more studious
  \Rightarrow I wish I would be more studious
  10. I'm afraid he won't get over his illness soon
  \Rightarrow I wish he would get over his illness soon
  11. I'm not a doctor
  \Rightarrow I wish I would be a doctor
  12. I haven't enough money to buy this book
  \Rightarrow I wish I had enough money to buy this book
  13. I live in a big city, but I don't like it
  \Rightarrow I wish I could live in another place
  14. Nam is sorry now that he didn't accept the job
  \Rightarrow Nam wishes he had accepted the job
  15. Tomorrow is a workday
  \Rightarrow I wish tomorrow wouldn't be a workday
  16. We have to work this Saturday
  \Rightarrow We wish we wouldn't have to work this Saturday
  17. I feel sick because I ate too much ice-cream
  \Rightarrow I wish I hadn't eaten too much ice-cream
  18. It's pity that you were not here last week
  \Rightarrow I wish you had been here last week
  19. I regret speaking to him so impolitely yesterday
  \Rightarrow I wish I hadn't spoken to him so impolitely yesterday
  20. Alan regretted asking Authur to lend him 20$
  \Rightarrow Alan wishes he hadn't asked Authur to lend him 20$
  21. I want the baby to stop crying
  \Rightarrow I wish the baby could stop crying
  22. He is sorry now that he didn't invite Molly to his party
  \Rightarrow He wishes he had invited Molly to his party
  23. The hotel wasn't good
  \Rightarrow I wish the hotel would be better
  24. I didn't understand the lesson
  \Rightarrow I wish I had understood the lesson
  25. My friend didn't pass his exam
  \Rightarrow I wish my friend had passed his exam
   
 3. hungphino1

  hungphino1 Guest

  Này thỳ đề! :D
  1. One problem for teachers is that each student has his own ________ needs.
  A. separate B. divided C. individual D. distinctive
  2. "Some sugar?" ~ "________"
  A. No, no me! B. No, I don't. C. Thanks, I'd like. D. Yes, please.
  3. If we hurry, we might get there ________ to catch the early train.
  A. right B. in time C. on time D. before time
  4. To get a passport, you must send in your birth ________ and two photos.
  A. certificate B. license C. paper D. card
  5. Do you know _________?
  A. what it was wrong B. what wrong with it C. what wrong it was D. what was it wrong
  6. Big cities like New York and Tokyo are ________ populated.
  A. densely B. closely C. greatly D. variously

  7. It was nine years ago ________ we started school.
  A. that B. when C. when that D. since
  8. Each of the guests ________ a box of presents.
  A. are given B. is given C. were given D. give
  9. To everyone’s surprise, Mr. Green ________ at the Trade Union meeting.
  A. turned in B. turned over C. turned up D. turned round
  10. Everyone burst out laughing. There was a lot of ________.
  A. laughs B. laughter C. slaughter D. laugh
  11. I had a good _______ of the exam result when I saw his daughter’s face.
  A. report B. thought C. idea D. news
  12. Peter is very tall. He really _______ from the rest of his class.
  A. stands out B. sits out C. sits up D. stands up
  13. She is ______ the best dancer in the show.
  A. by far B. until then C. up now D. since now
  14. She is objecting to ______ money on the project.
  A. me invest B. my investing C. invest D. me invested
  15. We must ______ our pounds for dollars before going to New York.
  A. change B. convert C. turn D. exchange
  16. The English ______ strong traditions.
  A. have much B. has much C. has many D. have many
  17. There’re several means of mass communication. The newspaper is one, the internet is ______.
  A. another B. other C. the other D. the another
  18. When the teacher came in, his students pretended ______.
  A. to read B. reading C. being reading D. to be reading
  19. They insist that a meeting ______ as soon as possible.
  A. be held B. is held C. were held D. will be held
  20. I know him by _____, but I have no idea what his name is.
  A. myself B. heart C. chance D. sight
   
 4. @hungphino1: Đề nghị bạn đọc lại nôi dung của topic 1 lẫn nữa trước khi post bài. Topic yêu cầu người đăng phải làm trước rồi mới đăng bài chứ topic không yêu cầu đăng đề để mọi người làm. Đề nghị bạn xem lại
   
 5. truongan9

  truongan9 Guest

  Điểm học tập là sao ? Muốn có điểm học tập thì làm ntn
  2. You talk more than work .The teacher wants you to work more than to talk
  If only I could work more than talk
  8. You drive too fast. I'd like you to drive more slowly
  I wish I could drive more slowly
  => hình như Subject ở đây chưa chính xác
   
 6. Đề đây, check giùm mình nhé!:D
  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 1: I like reading books________ this is a good way to get information.
  A. because B. because of C. so that D. in order to
  Question 2: I’ve never seen such an interesting________ before.
  A. performance B. performative C. performed D. performing
  Question 3: The harder you try, ________ you get.
  A. the best B. good C. better D. the better
  Question 4: Most parents do not allow their children________ out late.
  A. staying B. stay C. to stay D. stayed
  Question 5: We have enough food at home so we________ do any shopping today.
  A. need B. needn’t C. oughtn’t D. ought
  Question 6: If she________ her husband, he couldn’t have finished his project.
  A. doesn’t help B. hasn’t helped C. hadn’t helped D. won’t help
  Question 7: Since the computer________ it has made considerable changes to our daily life.
  A. has invented B. is invented C. was invented D. invented

  Question 8: Mary: “What a nice dress you’re wearing, Jane!”
  Jane : “________ “
  A. That’s too bad. B. Never mind. C. Not at all. D. Thank you.
  Question 9: My children ________ interested in kangaroos lately.
  A. become B. will become C. have become D. were becoming
  Question 10: The panda’s________ habitat is the bamboo forest.
  A. naturalize B. natural C. nature D. naturally
  Question 11: Students should pay________ to what their teachers say.
  A. respect B. attention C. care D. notice
  Question 12: Could you please________ my laptop while I am out?
  A. take off B. look up C. take after D. look after
  Question 13: This novel is supposedly based________ a true story.
  A. on B. up C. with D. of
  Question 14: Mrs. Smith, ________ has a lot of teaching experience, is going to join our school in September.
  A. whom B. that C. who D. whose
  Question 15: She played________ confidently but her timing was not good.
  A. the piano B. an piano C. a piano D. piano
  Question 16: Michael________ water sports when he was younger.
  A. used to play B. is used to playing C. used to playing D. is used to play
  Question 17: Jack: “I’m going to take a five-day trip to Rome.”
  Jill: “________ “
  A. The same to you. B. Yes, let’s. C. No, of course not D. Have a good time
  Question 18: The government ________ the earthquake victims with food, clothes and medicine.
  A. carried B. gave C. offered D. provided
  Question 19: The national football team________ every effort to win the match yesterday.
  A. did B. made C. held D. set
  Question 20: I’ll stay behind after the party and help you________ .
  A. give in B. turn on C. wash up D. give up
  Question 21: The vegetables________ in this supermarket are always fresh.
  A. which sold B. sold C. sells D. which sells
  Question 22: For this job you will need a good________ of both Italian and Spanish.
  A. knowledge B. knowledgeable C. know D. knowing
  Question 23: Bill “Let’s stop for a drink”
  Bruce: “_________”
  A. Sorry, we’ve got little time B. You’re welcome.
  C. Long time no see. D. Nice to meet you.

  Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to Indicate the correct answer to each of the following question.
  Question 24: Tom asked Janet where _____ the previous Sunday.
  A. had she been B. she had been. C. she has been D. has she been
  Question 25: These secretaries were the only people _______.
  A. got a pay rise B. get pay rise
  C. to get a pay rise D. be getting pay rise

  Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to Indicate the word that is closest in meaning to the underlined part in each of the following questions.
  Question 26: The washing machine I have just bought is very simple to use.
  A. boring B. interesting C. easy D. difficult
  Question 27: How many countries took part in the last Olympic Games?
  A. hosted B. performed C. participated D. succeeded
   
 7. @ Crystal: You did it great , except this following sentence.

  Question 12: Could you please________ my laptop while I am out?
  A. take off B. look up C. take after D. look after

  The correct answer should be "look after" (D) I don't know the reason why you chose the wrong option for this. In fact, these two words have already confused numerous students, it's easy to be misled by the striking similarity in the building of these words.

  If you TAKE AFTER someone , you look very similar to him or her.
  If you LOOK AFTER or TAKE CARE OF something, you are responsible for it.

   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng bảy 2012
 8. Topic chúng ta có vẻ dịu đi nhiều quá :D Hôm nay mọi người chấm dùm bài mình nha ;))
  EXERCISE
  I/ Use a phrase or clause of purpose to complete each pair of sentences below:
  1. The boy stood on the benches. They wanted to get a better view
  \Rightarrow The boy stood on the benches in order to get a better view
  2. We lower the volume of the radio. We don't want to bother our neighbours
  \Rightarrow We lower the volume of the radio so as not to bother our neighbours
  3. I'll write to you. I want you to know my decision soon
  \Rightarrow I'll write to you so that you can know my decision soon
  4. These men were talking to whispers. They didn't want anyone to hear their conversation
  \Rightarrow These men were talking to whispers in order that anyone couldn't hear their conversation
  5. The boy feigned to be sick. He hoped we didn't make him work
  \Rightarrow The boy feigned to be sick so that we couldn't make him work
  6. The man spoke loudly. He wanted everybody to hear him clearly
  \Rightarrow The man spoke loudly so that everybody could hear him clearly
  7. Doris often goes home as soon as the class is over. She doesn't want her mother to wait for her
  \Rightarrow Doris often goes home as soon as the class is over in order that her mother couldn't wait for her
  8. John gets up early. He doesn't want to be late for class
  \Rightarrow John gets up early so as not to be late for class
  9. Mary did the novel under her pillow. She didn't want her father to see it
  \Rightarrow Mary did the novel under her pillow in order that her father couldn't see it
  10. Alice prepares her lesson carefully. She wants to get high marks in class
  \Rightarrow Alice prepares her lesson carefully in order to get high marks in class
  11. The robber changed his address all the time. He didn't want the police to find him
  \Rightarrow The robber changed his address all the time so that the police couldn't find him
  12. They did their jobs well. They hoped the boss would increase their salary
  \Rightarrow They did their jobs well in order that the boss would increase their salary
  13. You should walk slowly. Your sister can follow you
  \Rightarrow You should walk slowly so that your sister can follow you
  14. I'm studying hard. I want to keep pace with my classmates
  \Rightarrow I'm studying hard to keep pace with my classmates
  15. We turned off the lights. We didn't want to waste electricity
  \Rightarrow We turned off the lights so as not to waste electricity
  16. This pupil read only for short periods each day. He didn't want to train his eyes
  \Rightarrow This pupil read only for short periods each day in order not to train his eyes
  17. I whispered. I didn't want to disturb anyone
  \Rightarrow I whispered so as not to disturb anyone
  18. The clown took off his mask. He didn't want to frighten the children
  \Rightarrow The clown took off his mask in order not to frighten the children
  19. My father drove carefully. He didn't want to cause accidents
  \Rightarrow My father drove carefully in order not to cause accidents
  20. Sue dutifully followed her parents' advice. She didn't want to cause trouble for her parents
  \Rightarrow Sue dutifully followed her parents' advice so that she couldn't cause trouble for her parents
  21. Mr Thompson is learning Vietnamese. He wishes to read Kim Van Kieu
  \Rightarrow Mr Thompson is learning Vietnamese in order that he can read Kim Van Kieu
  22. Please shut the door. I don't want the dog to go out of the house
  \Rightarrow Please shut the door in order that the dog cant go out of the house
  23. The farmer build a high wall around his garden. The fruits wouldn't be stolen
  \Rightarrow The farmer build a high wall around his garden so that the fruits wouldn't be stolen
  24. The police stopped the traffic every few minutes. The pedestrians might cross the road
  \Rightarrow The police stopped the traffic every few minutes in order that the pedestrians might cross the road
  25. The notices are written in several languages. Everyone may understand them
  \Rightarrow The notices are written in several langueages so that everyone may understand them
  26. I wish to have enough money. I want to buy a new house
  \Rightarrow I wish to have enough money in order to buy a new house
  27. Dick is practising the guitar. He can play for the dance
  \Rightarrow Dick is practising the guitar so that he can play for the dance
  28. She needs a job. She wants to support her old parents
  \Rightarrow She needs a job so as to support her old parents
  29. He moved to the front row. He could hear the speaker better
  \Rightarrow He moved to the front now so as to hear the speaker better
  30. She put the meat into the oven. She wanted it to be ready for dinner
  \Rightarrow She put the meat into the oven so that it could be ready for dinner

  II/ Rewrite the following sentences, using phrases of purpose:
  1. Leave early so that you may get home before dark
  \Rightarrow You should leave early in order to get home before dark
  2. This man changed his address constantly so that he could avoid the police
  \Rightarrow This man changed his address constantly to avoid the police
  3. I shouted in order that I could warn everyone of danger
  \Rightarrow I shouted so as to warn everyone of danger
  4. Banks are developed so that they can keep people's money safe
  \Rightarrow Banks are developed in order to keep people's money safe
  5. Mary went to the library in order that she could borrow some books
  \Rightarrow Mary went to the library so as to borrow some books
  6. Yesterday father went to the bank so that he would open a checking account
  \Rightarrow Yesterday father went to the bank in order to open a checking account
  7. I went to see him so that I could find out what had happened
  \Rightarrow I went to see him so as to find out what had happened
  8. Tom is saving up so that he can buy a new bicycle
  \Rightarrow Tom is saving up so as to buy a new bicycle
  9. He hurried so that he could catch the train
  \Rightarrow He hurried so as to catch the train
  10. She is learning French so that she will be able to speak it when she comes to Paris
  \Rightarrow She is learning French so as to speak it when she comes to Paris

  III/ Change phrases of purpose to clause of purpose or vice versa:
  1. We hurried to school so as not to be late
  \Rightarrow We hurried to school so that we wouldn't be late
  2. He climbed the tree in order to get a better view
  \Rightarrow He climbed the tree in order that he could get a better view
  3. You should get up early so that you will have time
  \Rightarrow You should get up early so as to have time
  4. Some young people like to earn their own living in order that they will be independent of their parents
  \Rightarrow Some young people like to earn their own living in order to be independent of their parents
  5. We should do morning exercises regularly so as to improve our health
  \Rightarrow We should do morning exercises regularly so that we can improve our heath
  6. We should take advantage of the scientific achivements of the world so that we can develop our national economy
  \Rightarrow We should take advantage of the scientific achivements of the world so as to develop our national economy
  7. Every people in the world must unite their efforts to maintain and protect peace
  \Rightarrow Every people in the world must unite their efforts so that they can maintain and protect peace
  8. She put on warm clothes so that she wouldn't catch cold
  \Rightarrow She put on warm clothes so as not to catch cold
  9. He hurried to the station so as not to miss the train
  \Rightarrow He hurried to the station so that we won't miss the train
  10. She locked the door so as not to be disturbed
  \Rightarrow She locked the door so that she wasn't disturbed

  IV/ Complete the following sentences:
  1. Tom hurried so that..
  \Rightarrow Tom hurried so that he could catch the bus
  2. Mary asked her parents for permission in order..
  \Rightarrow Mary asked her parents for permission in order to go out with her friends
  3. They're studying English so that..
  \Rightarrow They're studying English so that they can use it when she goes to America
  4. He stood up to..
  \Rightarrow He stood up to watch the show more clearly
  5. I gave her my telephone number in order that..
  \Rightarrow I gave her my telephone number in order that she could phone me tonight
  6. I'll come there early in order..
  \Rightarrow I'll come there early in order not to miss the train
  7. The teacher explained the lesson again so that..
  \Rightarrow The teacher explained the lesson again so that we could understand the lesson well
  8. The firemen rushed into the burning house to..
  \Rightarrow The firemen rushed into the burning house to save the baby
  9. He is saving money so that..
  \Rightarrow He is saving money so that he can buy a new stamp collection
  10. They are in a hurry so as not..
  \Rightarrow They are in a hurry so as not to late for class
  11. We study hard in order..
  \Rightarrow We study hard in order to get high marks in the next exam
  12. Mary has made a big cake so that..
  \Rightarrow Mary has made a big cake so that we couldn't feel hungry anymore
  13. They went to Paris to..
  \Rightarrow They went to Paris to meet their parents
  14. He tries to go work in time so as not..
  \Rightarrow He tries to go work in time so as not to hold the meeting early
  15. The workers went on strike so that..
  \Rightarrow The workers went on strike so that he could finish the job earlier
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY