Toán 12 tích phân

minhhoang_vip

Học sinh gương mẫu
Thành viên
16 Tháng năm 2009
1,071
772
309
27
Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu
ĐHBK HCM
[imath]\dfrac{x+3}{x^2+3x+2} = \dfrac{x+3}{(x+1)(x+2)} \\ = \dfrac{A}{x+1} + \dfrac{B}{x+2} \\ = \dfrac{A(x+2) + B(x+1)}{(x+1)(x+2)} \\ = \dfrac{(A+B)x + 2A+B}{(x+1)(x+2)}[/imath]
Ta có hệ: [imath] \left\{\begin{matrix} A+B=1 \\ 2A+B=3 \end{matrix}\right. \\ \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} A=2 \\ B=-1 \end{matrix}\right. [/imath]

Nên [imath] \displaystyle \int_{1}^{3}{\dfrac{x+3}{x^2+3x+2}} dx = \int_{1}^{3}{\left (\dfrac{2}{x+1} - \dfrac{1}{x+2} \right )}dx \\ = \int_{1}^{3}{\dfrac{2}{x+1}}dx - \int_{1}^{3}{\dfrac{1}{x+2}}dx \\ \displaystyle = 2 (\ln|x+1|)|^{3}_{1} - (\ln|x+2|)|^{3}_{1} \\ = 2\ln 4 -2 \ln 2 - ( \ln 5 - \ln 3) \\ =2 \ln 2 + \ln 3 - \ln 5 [/imath]

Do đó [imath] a=2, \ b=1, \ c = -1 \Rightarrow a+b+c=2[/imath]
 
Last edited:
Top Bottom